Kupiškio biuras

Kaip pas mus atvykti?

Maironio g. 2,
40130, Kupiškis
Tel. (8 459) 35 186, 35 130

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 12.45


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Aušra Petronytė Ekonomikos konsultantė (8 459) 35 186 8 612 31 438
Iniolia Grubienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 459) 35 130 8 615 24 643
Gintas Jakštonis Augalininkystės konsultantas (8 459) 35 130 8 687 59 509
Dalia Mulokienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 459) 35 130 8 615 24 647
Giedra Čepelienė (Kasmetinės atostogos ) Ūkio apskaitos konsultantė (8 459) 35 186 8 618 86 515
Vilma Gaidienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 459) 35 186 8 685 44 396
Kristina Tūskienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 459) 35 130 8 640 23 684

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

KIEKVIENA DETALĖ SVARBI!

   Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

Tvarkoma apskaita

   LŽŪKT  Kupiškio r.  biure šiuo metu ūkio apskaitos paslaugas teikia nuolat kvalifikaciją keliančios konsultantės Aušra Petronytė, Iniolia Grubienė, Dalia Mulokienė, Giedra Čepelienė, Vilma Gaidienė ir Kristina Tūskienė.
  Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį. Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu.
  Dėl apskaitos tvarkymo į konsultantes gali kreiptis ir mažų bei vidutinių įmonių savininkai, užsiimantys ne žemės ūkio veikla.

Rengiami verslo planai ES paramai gauti

   Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro ekonomikos konsultantę Aušrą Petronytę, kuri turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
  Konsultantė  atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses. 

Teikiamos augalininkystės paslaugos

   Augalininkystės konsultantas Gintas Jakštonis žemdirbiams padės užsipildyti visus privalomus dokumentus – augalų apsaugos, trąšų naudojimo apskaitos, ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalus, pagelbės rengiant ekologinio ūkio sertifikavimo dokumentus. Prireikus nuvažiuos į kliento ūkį ir paims dirvožemio, grūdų ėminius. Vadovaudamasis jų duomenimis, ūkininkas galės subalansuoti tręšimą, pasirinkti optimalų derliaus nuėmimo laiką, sėjomainą ir kt. Viena svarbiausių teikiamų paslaugų – tręšimo plano sudarymas naudojant ir mineralines, ir organines trąšas. Ūkis, turėdamas tręšimo planą, atitiks taikomus aplinkosaugos reikalavimus, išvengs galimų sankcijų išmokoms ar administracinių nuobaudų.

„Ūkininkas be konsultanto – kaip kaimas be bažnyčios,– sako biuro konsultantai ir laukia Jūsų. 

Kupiškio r. biuro konsultantai (iš kairės) sėdi: Aušra Petronytė, Gintas Jakštonis, Iniolia Grubienė, stovi: Vilma Gaidienė, Giedra Čepelienė, Kristina Tūskienė, Ivanas Rotkinas ir Dalia Mulokienė. 2017

Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę.
 

Kupiškio r. biuras 2016 m. pelnė didžiausią klientų pasitikėjimą
2017-02-28

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biurų vadovai rinkosi į mokymų centre „Agroakademija“ vykusį susirinkimą. Jame aptarti įstaigos struktūros pokyčiai, Konsultavimo tarnybos veiklos rezultatai ir 2017 m. strateginiai tikslai, biurų vadovų vaidmuo ir atsakomybė organizuojant biuro veiklą ir kiti aktualūs klausimai.

Susirinkime Konsultavimo tarnybos direktorius Edvardas Makelis dėkojo biurų vadovams, kurių komandos 2016 m. pasiekė geriausius rezultatus ir pelnė didžiausią klientų pasitikėjimą. Vadovaujantis klientų pasitenkinimo anketų duomenimis, didžiausią pasitikėjimą 2016 m. pelnė Kupiškio rajono biuras.

Kupiškio r. biuro vadovė Aušra Petronytė su regionų vadove Irena Butkiene ir direktoriumi Edvardu Makeliu

Puikus vadovybės įvertinimas ir klientų pasitikėjimas – kiekvieno biuro konsultanto kruopštaus, atsakingo darbo rezultatas.

Kalbėdamas susirinkime, direktorius Edvardas Makelis akcentavo įstaigos pokyčių svarbą.  „Esame konsultavimo paslaugų ir mokymų versle. Turime išnaudodami savo unikalius gebėjimus teikti kompleksiškas, įvairiapusiškas, tęstines ir aukštos profesinės kvalifikacijos paslaugas. Esame tinklinė organizacija, todėl dėl modernios infrastruktūros turime galimybę veikti visoje Lietuvoje ir būti arti kliento. Mes inovatyviai teikiame ūkio apskaitos, verslo ekonomikos, aplinkosaugos, darbų saugos, žemės ir miškų ūkio sektoriams reikalingas technologines paslaugas, konsultacijas ir organizuojame mokymus tiek fiziniams, tiek ir juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, miško savininkams, labai mažoms ir mažoms įmonėms, visų pirma veikiančioms kaimo vietovėse. Tai darydami turime siekti didinti visų ūkių konkurencingumą, vystyti subalansuotą ir stabilų žemės ūkį, miškininkystę ir darnią kaimo plėtrą,“– sakė direktorius.

LŽŪKT informacija

 

Praėjusių metų darbas įvertintas apdovanojimu

  

Kupiškio rajono respondentinių ūkių 2016 m. duomenų analizė

Lietuvoje nuo 1996 m. naudojantis Ūkio apskaitos duomenų tinklu (ŪADT) renkami, analizuojami ir skelbiami duomenys apie visos Lietuvos ūkininkų bei žemės ūkio bendrovių esamą padėtį. ŪADT yra pateikiami duomenys, atspindintys žemės plotus, derlingumą, pardavimo pajamas, išlaidas, gaunamas subsidijas ir kita su ūkiu susijusi informacija. Viešinami tik ūkių grupių duomenys, juos įvertinus vidutiniu svertiniu rodikliu.

Augalų derlingumas

Atlikus augalų derlingumo analizę, Kupiškio r. 2016 m. nustatyta, kad vidutinis bendras respondentinių ūkių žemės plotas buvo 105,37 ha, visos Lietuvos respondentinių ūkių 2015 m. vidutinis plotas siekė tik 42,4 hektaro.

Pagal pateiktus duomenis matome, kad nagrinėjamame regione neauginti cukriniai runkeliai. Didžiausias buvo kviečių vidutinis derlius – 4,63 t/ha ir kvietrugių – 4,28 t/ha, o mažiausias vidutinis grikių derlius – tik 1,07 t/ha ir avižų – 2,14 t/ha (1 lentelė).

1 lentelė. Vidutinis augalų derlingumas Lietuvos ūkiuose 2012–2016 m., t/haLygindami 2016 m. duomenis su kitų 4 m. duomenimis, pastebime, kad didžiausi miežių derlingumo pokyčiai. Kupiškio r. respondentiniuose ūkiuose jų derlingumas mažesnis, t. y. nuo 0,52 iki 1,22 t/ha, kvietrugių – nuo 0,74 iki 1,29 t/ha.

Gyvulių skaičius ir produktyvumas

Kupiškio r. tik 19 proc. respondentinių ūkių 2016 m. nelaikė karvių, o didžioji dalis, tai yra 43 proc., turėjo nuo 1 iki 10 galvijų. Vidutinis melžiamų karvių skaičius siekė 19, o mėsinių – beveik 14 galvijų viename ūkyje (1 pav.).1 pav. Vidutinis galvijų skaičius Lietuvoje 2012–2016 m.

Lietuvoje per 2012–2015 m. vidutinis melžiamų karvių skaičius svyravo nuo 5 iki 4,1, o mėsinių galvijų – nuo 0,6 iki 1,2.

Nors Kupiškio r. išsiskiria galvijų skaičiumi ūkiuose, bet karvių produktyvumas buvo mažesnis, lyginant su Lietuvos respondentinių ūkių duomenims 2012–2015 m. (2 pav.).2 pav. Primilžis iš karvės 2012–2016 m., t

Kupiškio r. respondentiniuose ūkiuose primilžis iš vienos karvės siekė 4,767 t, o visos Lietuvos mastu pagal pateiktus 2012–2015 m. jis viršijo 5 tonas.

Veiklos ekonominiai rodikliai

Didžiausias pajamas nagrinėjami ūkiniai vienetai 2012–2016 m. gavo plėtodami augalininkystę, tai sudarė daugiau nei 50 proc. visų gautų pajamų (3 pav.).3 pav. Bendroji produkcija 2012–2016 m., proc.

Antroji šaka, iš kurios per 5 m. laikotarpį uždirbta apie 30 proc. pajamų, buvo gyvulininkystė. Kupiškio r. respondentinių ūkių pajamos, 2016 m. gautos plėtojant gyvulininkystę, siekė 43,8 procento.

Kupiškio r. respondentiniai ūkiai 2016 m., kaip ir Lietuvos respondentiniai ūkiai 2015 m., įsigydami turtą išlaidas daugiau nei 80 proc. dengė savomis lėšomis (2 lentelė).

2 lentelė. Ūkių veiklos efektyvumo rodikliai 2015–2016 m.Rajono respondentiniuose ūkiuose per 2 m. laikotarpį skolintomis lėšomis finansuota tik 16–18 proc. turto. Bendrasis mokumo koeficientas atskleidžia, kad Kupiškio r. respondentiniam ūkiui 2016 m. teko daugiau nei 43 kartus daugiau trumpalaikio turto negu trumpalaikių įsipareigojimų, o tai rodo, kad ūkiai nesugebėjo efektyviai išnaudoti savo turimo apyvartinio kapitalo. Remiantis grynojo pelningumo rodikliu, galima teigti, kad 2016 m. Kupiškio r. respondentai patyrė nuostolio.

Pagal pateiktus duomenis matyti, kad Kupiškio r. dauguma respondentinių ūkių užsėmė gyvulininkyste ir 2016 m. uždirbo 43,8 proc. pajamų. Šalia jos stipriai vystoma augalininkystė, uždirbta 51,8 proc. pajamų. Tačiau pagal praėjusių metų duomenis sumažėjęs primilžis ir neefektyviai naudotas turimas apyvartinis kapitalas galėjo būti grynojo nuostolio priežastimis.

Parengta vadovaujantis ŪADT tyrimo duomenimis.

Kupiškio r. biuro ūkio apskaitos konsultantė Kristina Tūskienė,
tel.: (8 459) 35 130, 8 640  23 684