Akmenės biuras

Kaip pas mus atvykti?

Respublikos g. 2A,
85132, Naujoji Akmenė
Tel. (8 425) 56 981, 56 334
Faks.(8 425) 56 981

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 13.00


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Zita Vaišvylienė Ekonomikos konsultantė (8 425) 56 981 8 618 86 513
Rima Antanauskienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 425) 56 334 8 686 43 885
Edita Černikevičienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 425) 56 334 8 612 68 841
Diana Norbutienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 425) 56 981 8 686 26 775
Asta Kiminienė Augalininkystės konsultantė (8 425) 56 981 8 653 65 665

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

DIRBAME, KAD JUMS BŪTŲ LENGVIAU!

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

Akmenės rajono  biure rajono žemdirbius konsultuoja ekonomikos konsultantė ir biuro vadovė Zita Vaišvylienė, ūkio apskaitos konsultantės – Rima Antanauskienė, Edita Černikevičienė, Diana Norbutienė ir augalininkystės konsultantė Asta Kiminienė.

Akmenės r. biuro konsultantės iš kairės: Edita Černikevičienė, Zita Vaišvylienė, Diana Norbutienė, Rima Antanauskienė ir Asta Kiminienė. 2014

Tvarkoma apskaita
Ūkio apskaitos paslaugas teikia akredituotos, nuolat kvalifikaciją keliančios – R. Antanauskienė, E. Černikevičienė, D. Norbutienė, kurios puikiai išmano žemės ūkio apskaitos specifiką. Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu.
Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys ūkininkai, bet ir tie, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
Taip pat į konsultantes dėl apskaitos gali kreiptis ir ne žemės ūkio veikla užsiimantys verslininkai.

Rengiami verslo planai ES paramai gauti
Jei Jums reikia verslo projekto ir užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro ekonomikos konsultantę ir Akmenės r. biuro vadovę Z. Vaišvylienę, kuri turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą. 
Konsultantė atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.

Teikiamos augalininkystės paslaugos
Augalininkystės konsultantė Asta Kiminienė žemdirbiams padės užsipildyti visus privalomus dokumentus – augalų apsaugos, trąšų naudojimo apskaitos, ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalus, pagelbės rengiant ekologinio ūkio sertifikavimo dokumentus. Prireikus nuvažiuos į kliento ūkį ir paims dirvožemio, grūdų ėminius. Vadovaudamasis jų duomenimis, ūkininkas galės subalansuoti tręšimą, pasirinkti optimalų derliaus nuėmimo laiką, sėjomainą ir kt. Viena svarbiausių teikiamų paslaugų – tręšimo plano sudarymas naudojant ir mineralines, ir organines trąšas. Ūkis, turėdamas tręšimo planą, atitiks aplinkosaugos reikalavimus, išvengs galimų sankcijų išmokoms ar administracinių nuobaudų.

Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę. 

Akmenės rajono respondentinių ūkių 2015 m. veiklos analizė 

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) sukurtas 1965 m., kad būtų lengviau vykdyti Europos Bendrijos bendrąją žemės ūkio politiką. Pagrindinė jo paskirtis – apskaičiuoti Europos žemės ūkio pajamas ir rengti verslo analizes. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Akmenės rajono biure buvo užpildytos ir į ŪADT pateko 27 respondentinių ūkių 2015 m. duomenų anketos.

ŪADT yra vienintelis ūkių vieningų ekonominių duomenų šaltinis. Remiantis šiais duomenimis, galima atlikti palyginimus ES mastu. Europos Komisija tikrina ir tvarko surinktus duomenis, kad galėtų atlikti analizę ir skelbti atitinkamus statistinius duomenis.

Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų, įtrauktų į ŪADT, veiklos apskaitos rezultatų tyrimo duomenys skelbiami nuo 1996 metų.

Analizuoti 2015 m. duomenys

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Akmenės rajono biure užpildytos 27 respondentinių ūkių 2015 m. duomenų anketos. Atliktus  analizę pagal pateiktus respondentinių ūkių duomenis, apibendrinti ūkių gamybiniai ir ekonominiai rodikliai.

1 pav. Bendras žemės plotas, ha

Kaip matyti iš 1 pav., 2015 m. žemės plotas rajone kito nežymiai. Lyginant su Lietuvos vidurkiu, rajono ūkiai buvo gerokai stambesni negu vidutiniškai respublikoje, nes respondentinių ūkių savininkai supirko žemę iš smulkių ūkininkų.

Akmenės rajono respondentų ūkiuose 2015 m. daugiausia auginta javų ir rapsų. Paanalizavę 2 pav. duomenis matome, kad 2015 m. žieminių kviečių derlingumas padidėjo 1,14 t/ha, miežių – 0,72 t/ha, žieminių kvietrugių – 1,88 ha, žieminių rapsų – 2,0 t/ha. Palyginę Lietuvos rodiklius su Akmenės rajono respondentų ūkių rezultatais, matome, kad įvairių žemės ūkio augalų derlingumas rajono ūkiuose didesnis apie 0,5 t/ha.

2 pav. Augintų žemės ūkio augalų derlingumas, t/ha

Išanalizavus Akmenės rajono respondentinių ūkių 2015 m. karvių skaičių ir palyginus paskutiniųjų 3 m. duomenis, galima daryti išvadą, kad daugiausia karvių ūkininkai laikė 2014 m., t. y. vidutiniškai 29, tačiau 2015 m. jų sumažėjo iki 19 vnt., ūkininkai ėmė naikinti karvių bandas. Kritus pieno supirkimo kainoms, jie patyrė didelių pieno gamybos nuostolių.

Apžvelgiant pieno gamybą reikia pasakyti, kad 2015 m. pieno pagaminta 111,72 t, iš vienos karvės primelžta 4,00 t, t. y. 0,49 t mažiau, negu 2014 metais. Lyginant su Lietuvos vidurkiu, Akmenės r. ūkininkai iš vienos karvės pieno gavo 1,22 t mažiau.

3 pav. Karvių skaičius ir primelžto pieno kiekis

Ūkių ekonominiai rodikliai

Ūkių veiklos ekonominiai rodikliai pavaizduoti 4 paveiksle. Jei lygintume 2015 m. su 2014 m., pastebėtume, kad rajono vidutinė bendroji produkcija 2015 m. išaugo 75,7 tūkst. Eur.

Gamybinės komercinės veiklos pelnas 2015 m. siekė 49,1 tūkst. Eur, kai 2014 m. rajono respondentai patyrė 2,8 tūkst. nuostolio. 2015 m. pelnui įtakos turėjo geras užaugintų žemės ūkio augalų derlius, mažesnė gamybos savikaina.

4 pav. Ūkio veiklos ekonominiai rodikliai

Pagal respondentinių ūkių duomenis apskaičiuoti ir ūkių veiklos efektyvumo rodikliai. Pokytis matosi žemiau pateiktoje lentelėje:

Iš pateiktų duomenų matyti, kad kapitalo pakankamumas, lyginant 2015 m. su 2014 m., sumažėjo 3,38 proc., o su Lietuvos vidurkiu – 12,05 procento. Tai rodo, kad respondentiniai ūkiai 2015 m. padidino įsiskolinimą, tačiau dar gali savo kapitalu padengti turimą skolą. Rajono respondentų bendrojo įsiskolinimo rodiklis 2015 m. siekia vidutiniškai 0,28. Tai nėra blogai, nes nesudaro finansinės rizikos. 

Bendrasis mokumas, lyginant su 2014 m., 2015 m. šiek tiek sumažėjęs, bet 3,64 didesnis, lyginant su Lietuvos vidurkiu. Tai reiškia, kad ūkiai sugebės savo trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus.

Grynasis pelningumas rodo, kad 2015 m. vienam pardavimo eurui teko 0,04 Eur grynojo pelno. Rodiklis labai žemas. Analizuojant turto apyvartumą, galima teigti, kad 2015 m. ūkiuose vienas įdėtas turto euras sukūrė vidutiniškai 0,37 Eur pajamų.  Lyginant su 2014 m., subsidijų gamybai dalis pajamuose 2015 m. padidėjo 8,94 procento. Tai lėmė padidėjusios subsidijos už 2015 metus.

Parengta pagal Akmenės rajono respondentinių ūkių anketas.

LŽŪKT Akmenės biuro ūkio apskaitos konsultantė Rima Antanauskienė