Jonavos biuras

Kaip pas mus atvykti?

Kauno g. 6,
55158, Jonava
Tel. (8 349) 61 865
Faks.(8 349) 61 865

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 12.45


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Asta Gaižauskienė Ekonomikos konsultantė (8 349) 61 865 8 612 12 587
Rita Januškevičienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 349) 61 865 8 655 15 914
Akvilė Petrauskaitė Augalininkystės konsultantė (8 349) 61 865 8 659 78 271
Ieva Buzienė Ūkio apskaitos konsultantė, teikianti ir verslo ekonomikos paslaugas (8 349) 61 865 8 649 43 040

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

KIEKVIENA DETALĖ SVARBI!

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

LŽŪKT  Jonavos r.  biure šiuo metu dirba keturios konsultantės, konsultuojančios ūkio apskaitos, verslo ekonomikos, augalininkystės klausimais.

Tvarkoma buhalterinė apskaita
Ūkio apskaitos paslaugas teikia akredituotos, nuolat kvalifikaciją keliančios – Rita Januškevičienė, Asta Gaižauskienė ir Ieva Buzienė. Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu.
Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
Taip pat į konsultantes dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo gali kreiptis ir ne žemės ūkio veiklą vykdantys verslininkai, mažų ir vidutinių įmonių savininkai.

Rengiami verslo projektai ES paramai gauti
Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro konsultantes Astą Gaižauskienę ir Ievą Buzienę, kurios turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
Konsultantės atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.

Teikiamos augalininkystės konsultacijos

Augalininkystės konsultantė Akvilė Petrauskaitė padės klientams užsipildyti visus privalomus dokumentus – augalų apsaugos, trąšų naudojimo apskaitos, ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalus, pagelbės rengiant ekologinio ūkio sertifikavimo dokumentus. Prireikus nuvažiuos į kliento ūkį ir paims dirvožemio, grūdų ėminius. Vadovaudamasis jų duomenimis, ūkininkas galės subalansuoti tręšimą, pasirinkti optimalų derliaus nuėmimo laiką, sėjomainą ir kt. Viena svarbiausių teikiamų paslaugų – tręšimo plano sudarymas naudojant ir mineralines, ir organines trąšas. Ūkis, turėdamas tręšimo planą, atitiks taikomus aplinkosaugos reikalavimus, išvengs galimų sankcijų išmokoms ar administracinių nuobaudų. 

Svarbiausia ne kiekybė, o kokybė“,– sako konsultantės  (stovi iš kairės): Rita Januškevičienė, Ieva Buzienė, Akvilė Petrauskaitė, (sėdi) Asta Gaižauskienė ir kviečia ūkininkus pasinaudoti kvalifikuota pagalba. 2017

 Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę.
 

Jonavos rajono respondentinių ūkių 2016 m. veiklos apžvalga

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – ES valstybių respondentinių ūkių duomenų sistema, naudojama bendrajai žemės ūkio politikai įgyvendinti. Ši sistema teikia informaciją apie ūkių pajamas, finansinę ir bendrąją žemės ūkio situaciją. Pagrindinis ŪADT duomenų vartotojos yra ES institucijos, nagrinėjančios rinkų, žemės ūkio, kaimo plėtros ir kitas problemas. ŪADT respondentai atrenkami taikant statistinės atrankos metodus.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Jonavos r. biure užpildytos ir į ŪADT pateko 22 respondentinių ūkių 2016 m. duomenų anketos.

Iš jų 7 buvo augalininkystės ūkiai, t. y. augino grūdinius, ankštinius ir kitus aliejingus augalus. Kiti 15 ūkių buvo mišrūs, 13 iš jų laikė melžiamas karves, 2 – mėsinius galvijus.

Augalininkystė

Vidutinis rajono respondentinio ūkio dirbamos žemės plotas 2016 m. buvo 96,21 hektaro. Kaip ir kasmet, 2016 m. ūkininkai daugiausia augino žieminių kviečių, vasarinių miežių, žieminių kvietrugių, bulvių. Atliktos analizės metu gauti Jonavos r. ūkininkų vidutiniai 2016 m. derlingumo duomenys palyginti su vidutiniais respublikos 2015 m. derlingumo duomenimis. Rezultatai pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė. Dažniausiai augintų žemės ūkio augalų vidutinis derlingumas, t/ha

Apibendrinus lentelėje pateiktus duomenis, galime teigti, kad rajone 2016 m., palyginus su 2015 m., visų žemės ūkio augalų, išskyrus žieminius kvietrugius, derlingumas buvo mažesnis. Tam įtakos turėjo nepalankios meteorologinės sąlygos.

Gyvulių skaičius ir produktyvumas

Melžiamas karves laikė 13 iš 22 respondentinių ūkių, vidutinis karvių skaičius rajono ūkiuose – 12 vnt., vidutinis primilžis iš vienos karvės – 4,93 t per metus. Atliktos analizės metu gauti vidutiniai 2016 m. gyvulių skaičiaus ir produktyvumo duomenys palyginti su vidutiniais 2015 m. gyvulių skaičiaus ir produktyvumo duomenimis. Rezultatai pateikti 2 lentelėje.

2 lentelė. Gyvulių skaičius ir produktyvumas

Apibendrinus lentelėje pateiktus duomenis, galime teigti, kad 2016 m. rajone, palyginus su 2015 m. Lietuvoje, vidutinio karvių skaičiaus ir primelžto pieno kiekio rodikliai buvo didesni, o primilžio iš karvės rodiklis mažesnis. Tam įtakos galėjo turėti dėl nepalankių meteorologinių sąlygų suprastėjęs pašarų kiekis ir kokybė.

Apie respondentinių ūkių pelną ir turtą

Jonavos r. 2016 m. analizuojamų respondentinių ūkių pajamų vidurkį sudarė 30269 Eur. Augalininkystės pajamos sudarė vidutiniškai 69 proc., gyvulininkystės – vidutiniškai 29,00 proc., žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir miškininkystės – 2 proc. visų pajamų. Net 9 ūkiai 2016 m. baigė nuostolingai.

Išanalizavus 2016 m. ūkių veiklos efektyvumo rodiklius, galime daryti išvadą, kad rajono respondentiniai ūkiai gana stabilūs. Vidutinis kapitalo pakankamumo rodiklis siekė net 76,87. Tai rodo, kad 76,87 proc. turto ūkiai įsigijo nuosavomis lėšomis. Vidutinis bendrojo įsiskolinimo koeficientas siekė net 0,21. Jis rodo, kad tik 21 proc. turimo turto finansuota skolintomis lėšomis. Bendrojo mokumo koeficientas siekė net 15,99. Tai rodo, kad ūkiai turėjo pakankamą apyvartinių lėšų kiekį. Subsidijų dalis pajamose siekė net 32,55 proc., kai tuo metu vidutiniškai Lietuvos respondentinių ūkių 2015 m. šis rodiklis buvo tik 26,26 procento.

Jonavos r. biuro ūkio apskaitos konsultantė, teikianti ir verslo ekonomikos paslaugasIeva Buzienė,
tel.: (8 349) 61 865, 8 649  43 040