Jonavos biuras

Kaip pas mus atvykti?

Kauno g. 6,
55158, Jonava
Tel. (8 349) 61 865
Faks.(8 349) 61 865

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 13.00


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Asta Gaižauskienė Ekonomikos konsultantė (8 349) 61 865 8 612 12 587
Rita Januškevičienė (Kasmetinės atostogos ) Ūkio apskaitos konsultantė (8 349) 61 865 8 655 15 914
Akvilė Petrauskaitė Augalininkystės konsultantė (8 349) 61 865 8 659 78 271
Ieva Buzienė Ūkio apskaitos konsultantė, teikianti ir verslo ekonomikos paslaugas (8 349) 61 865 8 649 43 040

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

DIRBAME, KAD JUMS BŪTŲ LENGVIAU!

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

LŽŪKT  Jonavos r.  biure šiuo metu dirba keturios konsultantės, konsultuojančios ūkio apskaitos, verslo ekonomikos, augalininkystės klausimais.

Tvarkoma buhalterinė apskaita
Ūkio apskaitos paslaugas teikia akredituotos, nuolat kvalifikaciją keliančios – Rita Januškevičienė, Asta Gaižauskienė ir Ieva Buzienė. Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu.
Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
Taip pat į konsultantes dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo gali kreiptis ir ne žemės ūkio veiklą vykdantys verslininkai, mažų ir vidutinių įmonių savininkai.

Rengiami verslo projektai ES paramai gauti
Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro konsultantes Astą Gaižauskienę ir Ievą Buzienę, kurios turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
Konsultantės atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.

Teikiamos augalininkystės konsultacijos

Augalininkystės konsultantė Akvilė Petrauskaitė padės klientams užsipildyti visus privalomus dokumentus – augalų apsaugos, trąšų naudojimo apskaitos, ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalus, pagelbės rengiant ekologinio ūkio sertifikavimo dokumentus. Prireikus nuvažiuos į kliento ūkį ir paims dirvožemio, grūdų ėminius. Vadovaudamasis jų duomenimis, ūkininkas galės subalansuoti tręšimą, pasirinkti optimalų derliaus nuėmimo laiką, sėjomainą ir kt. Viena svarbiausių teikiamų paslaugų – tręšimo plano sudarymas naudojant ir mineralines, ir organines trąšas. Ūkis, turėdamas tręšimo planą, atitiks taikomus aplinkosaugos reikalavimus, išvengs galimų sankcijų išmokoms ar administracinių nuobaudų. 

Svarbiausia ne kiekybė, o kokybė“,– sako konsultantės  (stovi iš kairės): Rita Januškevičienė, Ieva Buzienė, Akvilė Petrauskaitė, (sėdi) Asta Gaižauskienė ir kviečia ūkininkus pasinaudoti kvalifikuota pagalba. 2017

 Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę.
 

Jonavos rajono 2015 m. respondentinių ūkių duomenų apžvalga

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 435 ,,Dėl žemės ūkio produkcijos gamintojų veiklos rezultatų ir ūkio apskaitos duomenų tinklo kūrimo“, teikia respondentinių ūkių duomenis į Ūkio apskaitos duomenų tinklą (ŪADT).

ŪADT – tai ES valstybių respondentinių ūkių duomenų sistema, naudojama bendrajai žemės ūkio politikai įgyvendinti. Joje kaupiama informacija apie ūkių pajamas, finansinę ir bendrą žemės ūkio situaciją. Kiekviena ES narė privalo teikti duomenis į ŪADT reglamentuose išdėstyta tvarka. Jie teikiami atsižvelgiant į ūkininkavimo formą, ūkio fizinį ir ekonominį dydį, žemės kokybę, ūkininko amžių, palankias ir nepalankias ūkininkauti vietoves. Keičiantis žemės ūkio politikai, vadovaujantis sukauptais duomenimis, galima palyginti atskirų grupių ūkinės veiklos gamybinius ir finansinius rezultatus, numatyti jų vystymosi tendencijas, priimti atitinkamus sprendimus.

Žemės ūkio gamintojai duomenis į ŪADT teikia savanoriškai. ES reglamentuose akcentuojamas konfidencialumas. Informacija, susijusi su atskiro ūkio veikla, neskelbiama.

Pateikti 20 rajono respondentinių ūkių duomenys

Jonavos r. biuro konsultantės 2016 m. pateikė 20 respondentinių ūkių duomenis apie gamybinę ir finansinę veiklą 2015 metais. Iš anketų matyti, kad rajone vyravo smulkūs ir vidutiniai ūkiai: 6 augalininkystės ir 14 mišrių. Vidutinis ūkio dydis buvo 96,14 ha, mažiausias – tik 1,89 ha mišrus ūkis, o didžiausias pagal plotą – 429,48 ha augalininkystės ūkis.

Augalininkystė

Rajone daug derlingų žemių, kuriose ūkininkai augino miežius, kviečius, rapsus. Seniūnijose, kurios priskiriamos prie mažiau palankių vietovių, auginti rugiai, kvietrugiai ir bulvės. Daugumos augalų derlingumas, lyginant su vidutiniu Lietuvoje 2014 m., nėra mažas dėl tręšimo ir augalų apsaugos priemonių naudojimo.

1 lentelė. Vidutinis 2015 m. Jonavos r. respondentiniuose ūkiuose augintų žemės ūkio augalų derlingumo palyginamas su ankstesnių metų derlingumu, t/ha

Gyvulininkystė

Kalbant apie gyvulininkystę, stambiausiame pieno ūkyje laikytos 79 melžiamos karvės, kituose (mišriuose) – 1–11 melžiamų karvių. Iš karvės per 2015 m. primelžta vidutiniškai 5260 kg pieno: mažiausias primilžis – 3600 kg, didžiausias – 9685 kg. Lyginant su vidutiniu primilžiu Lietuvos respondentiniuose ūkiuose 2014 m. – 40 kg daugiau.

Ekonominiai veiklos rodikliai

Bendroji produkcija ūkiui sudarė vidutiniškai 89 tūkst. eurų, tame skaičiuje pastoviosios sąnaudos – 17 tūkst. eurų, o kintamosios – 40 tūkst. eurų.

Susumavus 20 respondentinių ūkių gamybos rezultatus, nustatyta, kad 7 ūkiai 2015 m. baigė nuostolingai, o 13 ūkių gamybinės ir komercinės veiklos pelnas svyravo nuo 3 iki 158 tūkst. eurų. Šis rodiklis buvo geresnis 2014 metais.

Ūkiuose labai skirtingi turto apyvartumo ir įsiskolinimo koeficientai. Pirmasis rodo, kiek turto euras sukuria pajamų. Mūsų rajone jis buvo vidutiniškai 0,37, 2014 m. šis rodiklis buvo 0,29. Kuo rodiklio vertė aukštesnė, tuo efektyviau panaudojamas turimas ūkio turtas. Atskiruose ūkiuose jis buvo nuo 0,04 iki 0,98.

Vidutinis įsiskolinimo koeficientas rajono respondentiniuose ūkiuose buvo 0,22. Jis rodo, kiek nuosavybės eurui tenka skolintų lėšų. Atskiruose ūkiuose jis buvo nuo 0,01 iki 0,55. Trijų ūkių šis koeficientas buvo lygus 0. Lyginant su 2014 m., mūsų rajone šis rodiklis padidėjo 0,07 ir yra didesnis už vidutinį Lietuvoje, kuris 2014 m. buvo 0,16.

Rajono ūkiuose subsidijų dalis pajamose sudarė 27,47 proc., o Lietuvos respondentiniuose ūkiuose vidutiniškai 23,93 procento. Ūkiai nemažai priklausomi nuo paramos (tiesioginių išmokų už pasėlius, gyvulius, pieną, ekologinį ūkininkavimą ir kt.).

Paskaičiavus ūkių gamybinius ir finansinius rodiklius, galima daryti atitinkamas išvadas ir numatyti tolesnes ūkio plėtros tendencijas.

Parengta pagal 2015 m. Jonavos r. respondentinių ūkių duomenis.

Jonavos r. biuro ūkio apskaitos konsultantė Rita Januškevičienė,
tel.: (8 349) 61 865, 8 655  15 914