Šilalės biuras

Kaip pas mus atvykti?

J. Basanavičiaus g. 21,
75124, Šilalė
Tel. (8 449) 74 299, 74 366

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 12.45


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Jūratė Ciparienė Gyvulininkystės konsultantė (8 449) 74 299 8 682 23 180
Aldona Dobilienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 449) 74 299 8 618 56 432
Indrė Dumčienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 449) 74 366 8 620 59 154
Neringa Norkutė (Atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 2 metai ) Ekonomikos konsultantė (8 449) 74 366 8 615 26 765
Irena Vaitiekutė Ūkio apskaitos konsultantė (8 449) 74 299 8 656 44 507
Ingrida Montvidaitė (Kasmetinės atostogos ) Ekonomikos konsultantė (8 449) 74 366 8 640 51 335
Odeta Matutienė Ūkio apskaitos konsultantė 8 449 74 366 8 615 267 65

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

KIEKVIENA DETALĖ SVARBI!

   Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

   LŽŪKT Šilalės rajono biure šiuo metu dirba  konsultantės Jūratė Ciparienė, Aldona Dobilienė,  Indrė Dumčienė, Irena Vaitiekutė, Ingrida Montvidaitė ir Odeta Matutienė.

Tvarkoma apskaita

   Dėl ūkio apskaitos ūkininkai gali kreiptis į Aldoną Dobilienę, Indrę Dumčienę, Ireną Vaitiekutę ir Odetą Matutienę. Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu. Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
   Taip pat dėl apskaitos tvarkymo į konsultantes gali kreiptis mažų ir vidutinių ūkių savininkai, užsiimantys ne žemės ūkio veikla.

Rengiami verslo planai ES paramai gauti

   Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro ekonomikos konsultantę Ingridą Montvidaitę. Ji turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
   Konsultantė atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.

Teikiamos gyvulininkystės paslaugos

   Norint, kad laikomi gyvuliai būtų sveiki ir produktyvūs, reikia pasirūpinti jų gerove, įsitikinti, kad jiems duodamas pašaras subalansuotas ir atitinkantis jų poreikius. Biure dirbanti gyvulininkystės konsultantė ir biuro vadovė Jūratė Ciparienė įvertins ūkyje turimų pašarų kiekį ir kokybę, išanalizuos skirtingų gyvulių grupių produktyvumą ir poreikius, kompiuterine šėrimo programa parengs šėrimo planą. Be to, konsultantė stebės gyvulių produktyvumo kitimą, analizuos priežastis ir ras kritinius taškus, dėl kurių nepasiekiamas lauktas rezultatas. Ji pateiks išvadas ir rekomendacijas, kaip išvengti šėrimo klaidų užtikrinant santykį tarp gyvulių sveikatingumo, produktyvumo didinimo ir ekonomiško pašarų panaudojimo, GPS aparatu patikslins deklaruojamų pasėlių plotus.

 

  „Laikykimės krypties“, – sako biuro konsultantės (iš kairės) sėdi: Aldona Dobilienė, Jūratė Ciparienė, Irena Vaitiekutė, stovi: Lina Noreikienė, Ingrida Montvidaitė, Indrė Dumčienė  ir yra pasirengusios atsakyti į Jums rūpimus klausimus. 2017

Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę.

Šilalės rajono biure dirba nauja ūkio apskaitos konsultantė

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šilalės rajono biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja – ūkio apskaitos konsultantė Odeta Matutienė.

Ūkio apskaitos konsultantė sutvarkys ūkio buhalterinę apskaitą dvejybine ar supaprastinta apskaitos sistema, taip pat apskaitą ir už praeitą laikotarpį. Naujiems biuro klientams konsultantė sudarys pradinį balansą, o PVM mokėtojams parengs dokumentus, reikalingus susigrąžinti PVM. Žemdirbiams, savo ūkiuose sukūrusiems darbo vietas, paskaičiuos samdomų darbuotojų darbo užmokesčius ir padės tinkamai su jais atsiskaityti. Naudojantis konsultantės paslaugomis, pavyks išvengti brangiai kainuojančių klaidų, susijusių su mokesčių mokėjimu.

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Šilalės rajono biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padėti įsisavinti ES paramos lėšas. Biuras įsikūręs adresu J. Basanavičiaus g. 21, Šilalė.

Ūkio apskaitos konsultantei Odetai Matutienei skambinkite tel.: (8 449) 74 366, 8 628  08 591. Laukiame Šilalės rajono biure!

LŽŪKT informacija  

Šilalės rajono respondentinių ūkių 2016 m. veiklos apžvalga

Europos Sąjungos šalyse, įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebima žemės ūkio padėtis, t. y. atliekama ūkininkų veiklos ekonominė ir finansinė analizė. Tai daroma analizuojant Ūkių apskaitos duomenų tinklo (ŪADT) duomenis. ES ŪADT sistema veikia nuo 1965 m. ir nuolat tobulinama atsižvelgiant į ES bendrąją žemės ūkio politiką. Kiekviena ES narė privalo teikti duomenis į ŪADT reglamentuose išdėstyta tvarka. Žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis teikia savanoriškai.

Šilalės r. 2016 m. apklausoje dalyvavo 39 respondentiniai ūkiai. Augalininkystės ūkiai sudarė 8 proc., mišrūs – 92 procentus.

Per 2015–2016 m. laikotarpį apklausai pasirinktų ūkių bendras žemės plotas mažėjo nežymiai, nežiūrint į tai, viršijo vidutinį Lietuvoje 2015 m. (1 pav.). Tai rodo, kad vis didesnis dėmesys skirtas smulkiesiems ūkiams. Iš 2016 m. apklausoje dalyvavusių ūkių mažiausias bendras plotas buvo 7,28 ha, o didžiausias – 341,11 hektaro.1 pav. Šilalės r. respondentinių ūkių bendro žemės ploto kitimas, ha

Augalininkystė

Atlikta Šilalės r. ūkių javų derlingumo analizė parodė, kad 2016 m. lyginant su 2015 m., rugių, miežių, avižų ir kvietrugių derlingumas sumažėjo, o kviečių – padidėjo.2 pav. Šilalės r. respondentinių ūkių javų derlingumo kitimas, t/ha

Populiariausias žemės ūkio augalas analizuotuose Šilalės r. ūkiuose 2016 m. buvo vasariniai kviečiai. Juos augino 14 ūkininkų, tai yra 36  proc. ūkių. Antros pagal populiarumą buvo bulvės, augintos 11 ūkių. Avižos augo 5 ūkiuose, o grūdiniai mišiniai  8-iuose.

Produktyvumo rodiklių palyginimas

Didžioji dalis rajono respondentų 2016 m. vertėsi mišria ūkine veikla. Šilalės r. vienam respondentiniam ūkiui, užsiimančiam pienine gyvulininkyste, teko vidutiniškai 14 pieninių karvių, kaip ir 2015 metais. Viename ūkyje laikytos 97 karvės. Rajono respondentinių ūkių vidutinis primilžis – 4,76  tonos. Tai rodo, kad, palyginus su 2015 metais, rajono karvių produktyvumas nesiekia Lietuvos vidurkio (3 pav.).3 pav. Šilalės r. gyvulių skaičius ir produktyvumas 2016 m.

Dėl sumažėjusios pieno kainos pieno sektorius 2015 m. patyrė sunkumų, todėl ūkininkai 2016 m. ieškojo pajamų alternatyvų, dėl šios priežasties 2016 m. Šilalės r. respondentiniuose ūkiuose, lyginant su 2015 m., pasikeitė bendrosios produkcijos struktūra: nežymiai sumažėjo gyvulininkystės produkcija, 24 proc. sumažėjo augalininkystės produkcijos ir 2016 m. buvo gauta pajamų už suteiktas paslaugas.4 pav. Bendrosios produkcijos struktūra, proc.

Respondentinių ūkių ekonominiai rodikliai5 pav. Ekonominiai rodikliai

Šilalės r. respondentinių ūkių grynojo pelningumo rodiklio vidutinės reikšmės buvo neigiamos ir siekė -0,10. Lyginant su 2015 m., šio rodiklio reikšmė sumažėjo. Tai rodo, kad žemės ūkio produkcijos gamybos sąnaudos viršijo pajamas. Taip pat grynojo pelningumo rodiklis patvirtino, kad žemės ūkio gyvybingumas didele dalimi priklauso nuo subsidijų. Jų dalis pajamose 2016 m. Šilalės r. buvo 49,56 proc., o 2015 m. – 42,50 proc. (5 pav.).

Bendrojo įsiskolinimo rodiklis 2016 m. siekė 0,11 punkto. Tai rodo bendrą ūkio įsiskolinimo lygį. Kadangi nesiekia rekomenduotinos 0,3 punkto reikšmės, galima teigti, kad ūkiai neišnaudojo visų galimybių finansuotis skolintomis lėšomis. Bendrojo įsiskolinimo rodiklis, 2016 m. palyginus su rajono 2015 m., didesnis 0,03 punkto.

Bendrasis mokumas reiškia ūkio galimybes, esant būtinybei, trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Šilalės r. respondentiniuose ūkiuose bendrojo mokumo rodiklis 2016 m. labai aukštas (74,09 Eur), palyginus su 2015 m. Lietuvos vidurkiu (4,38 Eur). Vadinasi, rajono ūkininkai gali padengti trumpalaikius įsipareigojimus trumpalaikiu turtu.

Turto apyvartumo rodiklis rodo, kiek 1 turto euras sukuria pajamų. Šis koeficientas Šilalės r. 2016 m. buvo žemesnis nei 2015 m., tai reiškia, kad Šilalės r. ūkininkai savo turimą turtą veikloje naudojo neefektyviai ir gavo mažiau pajamų nei 2015 metais.

Kapitalo pakankamumo rodiklis rodo, kokią dalį turto sudaro nuosavas kapitalas. Taigi, kaip matyti iš 5 pav., jis sudarė apie 89,33 proc. viso turto. Šio rodiklio reikšmės rodo, kad ūkiai stabilūs.

Išsamesni apibendrinti duomenys ūkininkams ir visiems, besidomintiems žemės ūkio įmonių veikla, bus pateikti Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto leidinyje „Ūkių veiklos rezultatai 2016“.

Parengta naudojant LŽŪKT Šilalės r. biuro 2016 m. respondentinių ūkių veiklos analizės duomenis.

Šilalės rajono biuro ekonomikos konsultantė Ingrida Montvidaitė,
tel.: 8 640 51 335, (8 449) 74 366