Šilalės biuras

Kaip pas mus atvykti?

J. Basanavičiaus g. 21,
75124, Šilalė
Tel. (8 449) 74 299, 74 366

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 13.00


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Jūratė Ciparienė Gyvulininkystės konsultantė (8 449) 74 299 8 682 23 180
Aldona Dobilienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 449) 74 299 8 618 56 432
Indrė Dumčienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 449) 74 366 8 620 59 154
Neringa Norkutė (Atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 2 metai ) Ekonomikos konsultantė (8 449) 74 366 8 615 26 765
Irena Vaitiekutė Ūkio apskaitos konsultantė (8 449) 74 299 8 688 99 276
Ingrida Montvidaitė Ekonomikos konsultantė (8 449) 74 366 8 640 51 335
Odeta Matutienė Ūkio apskaitos konsultantė 8 449 74 366 8 628 08591

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

DIRBAME, KAD JUMS BŪTŲ LENGVIAU!

   Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

   LŽŪKT Šilalės rajono biure šiuo metu dirba  konsultantės Jūratė Ciparienė, Aldona Dobilienė,  Indrė Dumčienė,  Irena Vaitiekutė, Ingrida Montvidaitė, Lina Noreikienė ir Odeta Matutienė.

Tvarkoma apskaita

   Dėl ūkio apskaitos ūkininkai gali kreiptis į Aldoną Dobilienę, Indrę Dumčienę, Ireną Vaitiekutę, Liną Noreikienę ir Odetą Matutienę. Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu. Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
   Taip pat dėl apskaitos tvarkymo į konsultantes gali kreiptis mažų ir vidutinių ūkių savininkai, užsiimantys ne žemės ūkio veikla.

Rengiami verslo planai ES paramai gauti

   Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro ekonomikos konsultantę Ingridą Montvidaitę. Ji turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
   Konsultantė atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.

Teikiamos gyvulininkystės paslaugos

   Norint, kad laikomi gyvuliai būtų sveiki ir produktyvūs, reikia pasirūpinti jų gerove, įsitikinti, kad jiems duodamas pašaras subalansuotas ir atitinkantis jų poreikius. Biure dirbanti gyvulininkystės konsultantė ir biuro vadovė Jūratė Ciparienė įvertins ūkyje turimų pašarų kiekį ir kokybę, išanalizuos skirtingų gyvulių grupių produktyvumą ir poreikius, kompiuterine šėrimo programa parengs šėrimo planą. Be to, konsultantė stebės gyvulių produktyvumo kitimą, analizuos priežastis ir ras kritinius taškus, dėl kurių nepasiekiamas lauktas rezultatas. Ji pateiks išvadas ir rekomendacijas, kaip išvengti šėrimo klaidų užtikrinant santykį tarp gyvulių sveikatingumo, produktyvumo didinimo ir ekonomiško pašarų panaudojimo, GPS aparatu patikslins deklaruojamų pasėlių plotus.

 

  „Laikykimės krypties“, – sako biuro konsultantės (iš kairės) sėdi: Aldona Dobilienė, Jūratė Ciparienė, Irena Vaitiekutė, stovi: Lina Noreikienė, Ingrida Montvydaitė, Indrė Dumčienė  ir yra pasirengusios atsakyti į Jums rūpimus klausimus. 2017

Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę.

Šilalės rajono biure dirba nauja ūkio apskaitos konsultantė

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šilalės rajono biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja – ūkio apskaitos konsultantė Lina Noreikienė.

Ūkio apskaitos konsultantė sutvarkys ūkio buhalterinę apskaitą dvejybine ar supaprastinta apskaitos sistema, taip pat apskaitą ir už praeitą laikotarpį. Naujiems biuro klientams konsultantė sudarys pradinį balansą, o PVM mokėtojams parengs dokumentus, reikalingus susigrąžinti PVM. Žemdirbiams, savo ūkiuose sukūrusiems darbo vietas, paskaičiuos samdomų darbuotojų darbo užmokesčius ir padės tinkamai su jais atsiskaityti. Naudojantis konsultantės paslaugomis, pavyks išvengti brangiai kainuojančių klaidų, susijusių su mokesčių mokėjimu.

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Šilalės rajono biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padėti įsisavinti ES paramos lėšas. Biuras įsikūręs adresu J. Basanavičiaus g. 21, Šilalė.

Ūkio apskaitos konsultantei Linai Noreikienei skambinkite tel. (8 449) 74 366. Laukiame Šilalės rajono biure!

LŽŪKT informacija

Šilalės rajono biure dirba nauja ekonomikos konsultantė

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbių labui, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Didėjant ekonominių paslaugų poreikiui, LŽŪKT Šilalės rajono biure pradėjo dirbti nauja ekonomikos konsultantė Ingrida Montvidaitė. Taigi naujuoju Europos Sąjungos paramos teikimo laikotarpiu reikalingomis ekonominėmis paslaugomis galės pasinaudoti dar daugiau Šilalės rajono žemdirbių.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomikos konsultantė Ingrida Montvidaitė

LŽŪKT ekonomikos konsultantai atlieka ūkio finansinę analizę,  tai yra nustato ir įvertina ūkio mokumą, veiklos efektyvumą, konkurencingumą, įsiskolinimo lygį, investavimo galimybes, stipriąsias ir silpnąsias ūkio veiklos sritis. Atlikę išsamią analizę, jie rengia ir administruoja verslo projektus Europos Sąjungos paramai gauti.

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Šilalės rajono biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas. Biuras įsikūręs adresu J. Basanavičiaus g. 21, Šilalė. Ekonomikos konsultantei Ingridai Montvidaitei galite skambinti tel. (8 449) 74 299. Laukiame biure!

Šilalės rajono respondentinių ūkių 2015 m. duomenų analizė

Europos Sąjungos šalyse, įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebima žemės ūkio padėtis, t. y. atliekama ūkininkų veiklos ekonominė ir finansinė analizė. Tai daroma analizuojant Ūkių apskaitos duomenų tinklo (ŪADT) duomenis. ES ŪADT sistema veikia nuo 1965 m. ir nuolat tobulinama atsižvelgiant į ES bendrąją žemės ūkio politiką. Kiekviena ES narė privalo teikti duomenis į ŪADT reglamentuose išdėstyta tvarka. Žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis teikia savanoriškai. Į tinklą pateko 39 Šilalės r. respondentinių ūkių 2015 m. duomenys.

Šilalės r. žemės priskiriamos mažiau palankioms ūkininkauti, todėl iš atrinktų respondentų visi 39 ūkiai buvo mišrūs, iš kurių 29 laikė melžiamų karvių, 10 – mėsinių galvijų. Visi respondentiniai ūkiai 2015 m. gavo pajamų iš augalininkystės ir gyvulininkystės, iš jų 7 ūkiai – iš teikiamų žemės ūkio paslaugų, 1 ūkis – iš perdirbimo ir miškininkystės veiklos.

Pagal deklaruojamą žemės plotą Šilalės r. respondentus galima suskirstyti į grupes: nuo 1 ha iki 10 ha – 5 ūkiai, nuo 10 ha iki 20 ha – 4 ūkiai, nuo 20 ha iki 50 ha – 17 ūkių, nuo 50 ha iki 100 ha – 8 ūkiai, 100 ha ir daugiau – 5 ūkiai. Šilalės r. vyravo smulkesni ūkiai, turintys nuo 20 iki 50 hektarų.

1 lentelė. Respondentų skirstymas pagal deklaruojamą žemės plotą, ha

Šilalės r. žemės nederlingos, priskiriamos mažiau palankioms ūkininkauti. Respondentinių ūkių vidutinis augintų žemės ūkio augalų derlingumas 2015 m. buvo: kviečių – 3,46 t/ha, rugių – 5,04 t/ha, miežių – 3,15 t/ha, avižų – 2,95 t/ha, kvietrugių – 3,27 t/ha. Palyginus rugių, avižų ir kvietrugių 2015 m. vidutinį derlingumą su 2014 m. vidutiniu derlingumu, matyti, kad visų augalų vidutinis derlingumas buvo didesnis. Tačiau, kaip matome diagramoje, 2015 m. vidutinis kviečių ir miežių derlingumas dar nepasiekė vidutinio šių augalų derlingumo Lietuvoje 2014 metais.

1 pav. Javų derlingumas, t/ha

Gyvulininkystė

Rajono respondentiniuose ūkiuose vidutinis karvių skaičius 2015 m. – 14 vnt. Viename iš didžiausių ūkių laikytos 94 melžiamos karvės. Analizuodami Šilalės r. respondentinių ūkių pienininkystės sektoriaus duomenis, matome, kad buvo smulkių pieno gamintojų, kurie ūkiuose laikė 1–5 karves. Nuo 5 iki 10 karvių buvo 7 ūkiuose, nuo 11 iki 20 – 5 ūkiuose, daugiau kaip 20 karvių buvo 6 ūkiuose.

2 pav. Šilalės r. melžiamų karvių skaičius, vnt.

Respondentinių ūkių ekonominiai rodikliai

3 pav. Ūkio veiklos efektyvumas Šilalės r.

Kapitalo pakankamumas rodo, kiek turto ūkis įsigijo nuosavomis lėšomis. Šilalės r. respondentinių ūkių kapitalo pakankamumas 2015 m. sudarė 92,75 proc., palyginus su vidutiniu Lietuvos respondentinių ūkių 2014 m., rodiklis didesnis 8,45 proc., tai rodo, jog ūkiai išlieka stabilūs.

Lietuvos respondentinių ūkių subsidijų gamybai dalis pajamose 2014 m. sudarė vidutiniškai 23,93 proc., o Šilalės r. respondentiniuose ūkiuose 2015 m. siekė 42,50 procento. Tai rodo, jog Šilalės r. respondentai gavo 18,57 proc. daugiau subsidijų nei vidutiniškai Lietuvos respondentiniai ūkiai 2014 metais.

4 pav. Ūkio veiklos efektyvumas Šilalės r.

Bendrojo įsiskolinimo rodiklis 2015 m. siekė 0,08 punkto. Tai rodo bendrą ūkio įsiskolinimo lygį. Kadangi nesiekia rekomenduotinos 0,3 punkto reikšmės, galima teigti, kad ūkiai neišnaudojo visų galimybių finansuotis skolintomis lėšomis. Bendrojo įsiskolinimo rodiklis, 2015 m. palyginus su vidutiniu Lietuvos 2014 m., mažesnis 0,08 punkto.

Grynasis pelningumas 2015 m. buvo neigiamas 0,61 punkto. Tai lėmė pardavimo sumažėjimas, respondentų negebėjimas kontroliuoti pastoviųjų išlaidų ir nepalankios gamtinės sąlygos.

Turto apyvartumas 2015 m. siekė 0,23 punkto. Tai rodo, kaip efektyviai pajamoms sukurti panaudojamas ūkio turtas.  Turto apyvartumo rodiklis, 2015 m. palyginus su vidutiniu Lietuvos 2014 m., mažesnis 0,05 punkto. Tai sąlygojo pardavimo kainų mažėjimas ir sumažėjusi produkcijos paklausa rinkoje.

Išsamesni apibendrinti duomenys ūkininkams ir visiems, besidomintiems žemės ūkio įmonių veikla, bus pateikti Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto leidinyje „Ūkių veiklos rezultatai 2015“.

Parengta naudojant LŽŪKT Šilalės r. biuro 2015 m. respondentinių ūkių veiklos analizės duomenis.

Šilalės rajono biuro ekonomikos konsultantė
Ingrida Montvidaitė, tel.: 8 640 51 335, (8 449) 74 366