Biržų biuras

Kaip pas mus atvykti?

Rotušės g. 13-1,
41138, Biržai
Tel. (8 450) 32 755
Faks.(8 450) 32 755

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 12.45


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Jūratė Ratnikienė (Kasmetinės atostogos ) Ūkio apskaitos konsultantė (8 450) 32 755 8 663 53 793
Daiva Laumienė Ūkio apskaitos konsultantė, teikianti ir verslo ekonomikos paslaugas (8 450) 32 755 8 656 299 53
Inga Vidžiuvienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 450) 32 755 8 656 29 952
Diana Arlikevičienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 450) 32 755 8 698 05 213
Renata Giedrikienė Augalininkystės konsultantė (8 450) 32 755 8 686 25 147

Šiuo metu vadovą pavaduojantis darbuotojas : Diana Arlikevičienė
Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

KIEKVIENA DETALĖ SVARBI!

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

Tvarkoma buhalterinė apskaita
LŽŪKT  Biržų r.  biure šiuo metu ūkio apskaitos paslaugas teikia akredituotos, nuolat kvalifikaciją tobulinančios konsultantės Jūratė Ratnikienė, Daiva Laumienė, Inga Vidžiuvienė ir Diana Arlikevičienė. 
Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu.
Į konsultantus dėl apskaitos tvarkymo gali kreiptis ir ne žemės ūkio verslu užsiimantys verslininkai.

Rengiami verslo planai ES paramai gauti
Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro konsultantę Daivą Laumienę, kuri turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
Konsultantė atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.

Teikiamos augalininkystės paslaugos
Augalininkystės konsultantė Renata Giedrikienė žemdirbiams padės užsipildyti visus privalomus dokumentus – augalų apsaugos, trąšų naudojimo apskaitos, ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalus, pagelbės rengiant ekologinio ūkio sertifikavimo dokumentus. Prireikus nuvažiuos į kliento ūkį ir paims dirvožemio, grūdų ėminius. Vadovaudamasis jų duomenimis, ūkininkas galės subalansuoti tręšimą, pasirinkti optimalų derliaus nuėmimo laiką, sėjomainą ir kt. Viena svarbiausių teikiamų paslaugų – tręšimo plano sudarymas naudojant ir mineralines, ir organines trąšas. Ūkis, turėdamas tręšimo planą, atitiks taikomus aplinkosaugos reikalavimus, išvengs galimų sankcijų išmokoms ar administracinių nuobaudų.

„Džiaugiamės, kad yra klientų, su biuru bendradarbiaujančių nuo pat jo gyvavimo pradžios“,– sako biuro vadovė Jūratė Ratnikienė. 

Biržų r. biuro konsultantės iš kairės: Daiva Laumienė, Renata Giedrikienė, Jūratė Ratnikienė, Audrius Duderis, Inga Vidžiuvienė ir Diana Arlikevičienė. 2017

Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę.

 

Biržų rajono respondentinių ūkių 2016 m. duomenų analizė

ES šalyse, įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebima žemės ūkio padėtis. Tokiam tikslui pasiekti sukurta informacinė sistema – ŪADT (Ūkių apskaitos duomenų tinklas), atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Biržų r. biuras 2016 m. į ŪADT pateikė 35 respondentinių ūkių anketas.

ŪADT – pagrindinis duomenų šaltinis apie pajamų lygį ūkiuose ir valdymo sprendimų žemės ūkio sektoriuje efektyvumą. Tinkle kaupiami dviejų rūšių duomenys: fiziniai ir ekonominiai. Fiziniai duomenys parodo žemės naudojimą, gyvulių skaičių, augalų ir gyvulių produktyvumą, darbo sąnaudas. Ekonominiai rodikliai apibūdina ūkininkų dalyvavimo žemės ūkio produkcijos ir paslaugų rinkoje rezultatus. Visi duomenys pateikiami neįskaičiavus pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

ŪADT duomenimis naudojasi įvairios ES institucijos, nagrinėdamos rinkų (mėsos, pieno, javų ir kt.), žemės ūkio ir kitas problemas.

Lietuva įsipareigojusi Europos Komisijai pateikti 1000 respondentinių ūkių duomenis.

Apibendrinti Biržų r. respondentinių ūkių duomenys

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Biržų r. biure 2016 m. užpildytos 35 respondentinių ūkių anketos. Lyginant su praėjusiais metais, 2016 m. anketų užpildyta ir pateikta daugiau.

1 lentelė. Respondentinių ūkių anketų skaičiaus kitimasAugalininkystė

2 lentelė. Vidutinis dirbamos žemės plotas respondentiniuose ūkiuose 2016 m.

Iš pateiktos lentelės matome, kad Biržų r. vienam respondentiniui ūkiui tenkantis žemės plotas buvo 4,69 karto didesnis, negu Lietuvos respondentinių ūkių vidurkis. Biržų r. vyravo stambūs augalininkystės ūkiai.1 pav. Biržų r. respondentiniuose ūkiuose augintų augalų vidutinis derlingumas 2012–2016 m., t/ha

Respondentiniuose ūkiuose 2016 m. daugiausia auginta kviečių, miežių, kvietrugių, rapsų.

Pateiktoje diagramoje matosi, kad 2016 m. kviečių derlingumas respondentiniuose ūkiuose buvo mažesnis nei 2015 m., nors didesnis nei ankstesniais pateiktais metais, taip pat didesnis nei Lietuvos vidurkis (5,68 t/ha). Tuo metu miežių ir rapsų vidutinis derlingumas labai neišsiskyrė nuo kitų pateiktų metų, t. y. buvo panašus į pasiektą 2012 ir 2013 metais. Labiausiai nagrinėjamu laikotarpiu išsiskyrė ir didžiausias buvo vidutinis kvietrugių derlingumas. Jis rajone buvo beveik 2 t/ha didesnis negu Lietuvos respondentinių ūkių vidurkis.

Gyvulininkystė

Pateiktoje 2 lentelėje matome, kiek vidutiniškai karvių auginta respondentiniuose gyvulininkystės ūkiuose Biržų rajone ir Lietuvoje. Biržų r. vidutinis karvių skaičius daugiau nei 10 kartų didesnis nei Lietuvos respondentiniuose ūkiuose. Galima daryti išvadą, kad Biržų r. vyrauja stambūs gyvulininkystės ūkiai.

3 lentelė. Vidutinis karvių skaičius respondentiniuose ūkiuose 2016 m.

4 lentelė. Vidutinis karvių skaičius ir primilžis iš karvės Biržų r. didžiausiame gyvulininkystės ūkyje 2012–2016 m.

Iš pateiktų duomenų matyti, kad 2016 m. didžiausiame Biržų r. respondentiniame gyvulininkystės ūkyje karvių sumažėjo ir jų skaičius buvo mažiausias per 5 metus. Nežiūrint į tai, ūkyje gautas didžiausias primilžis iš karvės per visą aptariamą laikotarpį ir siekė 9,199 t iš karvės.

Ekonominiai veiklos rodikliai

Augalininkystė Biržų r. respondentiniuose ūkiuose 2016 m. sudarė 80,25 proc. bendrosios produkcijos, todėl galime sakyti, kad ji – pagrindinė ūkių veiklos šaka. Vidutinis rajono respondentinių ūkių gamybinės komercinės veiklos pelnas siekė 10157 Eur, nors ir 12 ūkių patyrė nuostolio, beje, Lietuvos respondentinių ūkių vidurkis buvo daugiau nei 6 kartus mažesnis – 1592 Eur.

Bendrasis įsiskolinimas rajone (0,21) 2016 m. buvo didesnis, nei Lietuvoje (0,16). Tai rodo, kad Biržų r. respondentai patyrė didesnę finansinę riziką.

Rajono respondentų grynasis pelningumas buvo 0,03, o Lietuvos – 0,07. Žema šio rodiklio reikšmė rodo ūkių veiklos neefektyvumą. Tačiau, lyginant turto apyvartumą, galima teigti, kad rajone investicijos efektyvesnės, rodiklis siekė 0,28, o Lietuvos respondentinių – 0,24.

Respondentiniai ūkiai savo duomenis su kitų rajono respondentinių ūkių duomenimis gali palyginti kiekvienais metais išleidžiamame leidinyje „Ūkių veiklos rezultatai (ŪADT tyrimo duomenys)“. Leidinys skirtas ūkininkams, bendrovių specialistams, žemės ūkio valdymo darbuotojams, mokslo ir mokymo specialistams ir visiems, besidomintiems žemės ūkio veikla.

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas atlieka ŪADT plėtojimo darbus ir teikia duomenis Europos Sąjungos ŪADT. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba atsakinga už reikiamų ūkių įtraukimą į ŪADT tyrimus, jų duomenų surinkimą ir pateikimą institutui.

Žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis į ŪADT teikia savanoriškai. Informacija, susijusi su atskiro ūkio veikla, neskelbiama. Skelbiami tik apibendrinti duomenys, rodantys ūkių grupių vidutinius rezultatus.

Biržų r. biuro ūkio apskaitos konsultantas, teikiantis ir verslo ekonomikos paslaugas Andrius Duderis,
tel.: (8 450) 32 755, 8 640  63 622

Biržų rajono ūkyje – tarptautinė delegacija