Molėtų biuras

Kaip pas mus atvykti?

Vilniaus g. 44,
33140, Molėtai
Tel. (8 383) 52 265

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 13.00


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Regina Masalienė Ekonomikos konsultantė (8 383) 52 265 8 698 31 286
Dalia Ramaslauskienė (Kasmetinės atostogos ) Ūkio apskaitos konsultantė (8 383) 52 265 8 640 76 818

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

DIRBAME, KAD JUMS BŪTŲ LENGVIAU! 

   Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

Rengiami verslo planai ES paramai gauti

   LŽŪKT Molėtų r. biure šiuo metu dirba ekonomikos konsultantė, teikianti ir ūkio apskaitos paslaugas,  Regina Masalienė. Kreipkitės į ją, jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą. Ji turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
  Konsultantė  atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses. 

Tvarkoma apskaita

   Ūkio apskaitos paslaugas teikia ir konsultantė Dalia Ramaslauskienė. Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu.
  Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys ūkininkai, bet ir tie, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį. 
   Taip pat dėl apskaitos tvarkymo į konsultantes gali kreiptis mažų ir vidutinių ūkių savininkai, užsiimantys ne žemės ūkio veikla.

 „Stengiamės kiek įmanoma geriau padėti kiekvienam, besikreipiančiam į biurą“, – sako (iš kairės) Dalia Ramaslauskienė ir Regina Masalienė. 2017

Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę.
 

 Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Molėtų rajono biuras plečia veiklą

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Molėtų rajono biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja – ūkio apskaitos konsultantė Dalia Ramaslauskienė.

Ūkio apskaitos konsultantė sutvarkys ūkio buhalterinę apskaitą dvejybine ar supaprastinta apskaitos sistema, taip pat apskaitą ir už praeitą laikotarpį. Naujiems biuro klientams konsultantė sudarys pradinį balansą, o PVM mokėtojams parengs dokumentus, reikalingus susigrąžinti PVM. Žemdirbiams, savo ūkiuose sukūrusiems darbo vietas, paskaičiuos samdomų darbuotojų darbo užmokesčius ir padės tinkamai su jais atsiskaityti. Naudojantis konsultantės paslaugomis, pavyks išvengti brangiai kainuojančių klaidų, susijusių su mokesčių mokėjimu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ūkio apskaitos konsultantė Dalia Ramaslauskienė pasirengusi bendradarbiauti su klientais

Atsakingai dirbančios LŽŪKT Molėtų biuro konsultantės visada pasirengusios teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padėti įsisavinti ES paramos lėšas. Biuras įsikūręs adresu Vilniaus g. 44, Molėtai.

Ūkio apskaitos konsultantei Daliai Ramaslauskienei skambinkite tel. (8 383) 52 265. Laukiame Molėtų rajono biure!

LŽŪKT informacija

Molėtų rajono respondentinių ūkių 2015 metų duomenų analizė

ES šalyse ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) yra pagrindinis duomenų šaltinis, vertinant pajamų lygį ūkiuose ir priimant valdymo sprendimus žemės ūkio srityje. Šis tinklas yra pagrindinis duomenų šaltinis apie žemės ūkio subjektų pajamas, kainas, rinkas ir kaimo plėtros problemas. Duomenys pateikiami pagal ūkininkavimo kryptis, ūkio dydį, žemės kokybę, ūkininko amžių ir ekologiškumą.

Grįžtamasis ryšys ūkininkams respondentams – individualių rezultatų pagal ūkių duomenis palyginamoji analizė. Respondentiniai ūkiai apima visus respublikos rajonus, todėl atsiranda galimybė palyginti atskirų ūkių grupių ūkinės veiklos gamybinius ir finansinius rezultatus, numatyti plėtros tendencijas, priimant žemės ūkio politikos sprendimus.

Molėtų rajono respondentinių ūkių rezultatai

Molėtų rajono respondentiniai ūkiai yra Lietuvos ūkių visumos dalis. Tiriant žemės ūkio produkcijos gamintojų veiklos rezultatus, mūsų rajone analizuoti 12 mišrių augalininkystės, pienininkystės ir mėsinės galvijininkystės respondentinių ūkių duomenys.

1 pav. Bendras rajono respondentinių ūkių žemės plotas, ha

Bendras respondentinių ūkių valdomas žemės plotas – 648,87 ha, vidutinis ūkio dydis rajone – 54,07 ha (respublikoje – 43,27 ha). Apibendrinus rezultatus, matyti, kad vyravo smulkūs ūkiai. Atliekant respondentinių ūkių gamybinės ir finansinės veiklos analizę, palyginti 2013–2015 m. rajono respondentinių ūkių duomenys su Lietuvos 2014 m. vidutiniais duomenimis.

1 lentelė. Žemės ūkio augalų vidutinis derlingumas Molėtų r. respondentiniuose ūkiuose, t/ha

Iš lentelės matyti, kad rajono respondentiniuose ūkiuose derliai 2013–2015 m. mažesni už 2014 m. Lietuvos vidurkį.

2 lentelė. Karvių skaičius ir produktyvumas

Rajono respondentiniuose ūkiuose 2015 m. laikyta vidutiniškai po 13 melžiamų karvių, t. y. 3,17 karto daugiau negu vidutiniškai Lietuvoje, iš karvės primelžta 100 kg daugiau pieno.

Bendroji produkcija vienam respondentiniam ūkiui 2015 m. sudarė 20,919 tūkst. Eur, vidutiniškai Lietuvoje 2014 m. – 27,926 tūkst. Eur. Tame skaičiuje augalininkystės bendroji produkcija sudarė 45,91 proc. ir gyvulininkystės – 54,09 procento. 

Kintamosios išlaidos vienam ūkiui sudarė vidutiniškai 9,876 tūkst. Eur, pastoviosios – 7,836 tūkst. Eur.

2 pav. Gamybinės komercinės veiklos pelnas, EUR

Rajono respondentiniuose ūkiuose gamybinis komercinis veiklos nuostolis 2015 m. buvo vidutiniškai 873 Eur (vidutiniškai Lietuvos respondentiniuose ūkiuose 2014 m. – 1,058 tūkst. eurų nuostolis).

3 lentelė. Veiklos efektyvumo rodikliai

Kapitalo pakankamumo rodiklis rodo, kokį procentą turto sudaro nuosavybė. Molėtų rajone šis rodiklis aukštesnis negu vidutiniškas Lietuvoje. Rajono respondentiniuose ūkiuose vidutiniškai 93,13 proc. viso turto įsigyta nuosavomis lėšomis.

Bendrojo įsiskolinimo koeficientas rodo, kokia turimo turto dalis finansuojama skolintomis lėšomis. Rajono ūkių bendrasis įsiskolinimas daug mažesnis negu vidutiniškas Lietuvoje, t. y. rajono ūkiai veiklai finansuoti skolintų lėšų naudojo 2,29 karto mažiau.

Turto apyvartumo rodiklis rodo, kiek pardavimo pajamų uždirbo vienas ūkio veikloje panaudotas turto euras arba kokia dalis ūkio turto panaudota uždirbant pajamas. Rajono ūkiuose nepakankamai efektyviai valdytas turtas – vienas ūkio veikloje panaudotas turto euras uždirbo 2,15 karto mažiau pajamų, negu vidutiniškai Lietuvoje. Mažesnį efektyvumą lėmė tai, kad rajono žemės nederlingos, gaunama mažiau produkcijos ir mažesnės pardavimo apimtys.

Molėtų r. 6 respondentiniai ūkiai iš 12 dirbo nuostolingai, t. y. 1 pardavimo euras neuždirbo grynojo pelno.

Visos rajono žemės priskiriamos prie labai nepalankių ūkininkauti vietovių, todėl gauta 53,80 proc. kompensacijų, kai tuo metu vidutiniškai Lietuvoje – 23,93 procento. Tai rodo, kad Molėtų r. ūkiai priklausomi nuo paramos.

Žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis į ŪADT teikia savanoriškai. Garantuojamas respondentinių ūkių duomenų konfidencialumas. Informacija, susijusi su tam tikro ūkio veikla, neskelbtina. Skelbiami tik sugrupuoti duomenys, rodantys ūkių grupių vidutinius rezultatus.

Molėtų r. biuro ekonomikos konsultantė Regina Masalienė,
tel.: (8 383) 52 265, 8 698 31 286