Elektrėnų biuras

Kaip pas mus atvykti?

Elektrinės g. 8,
26108, Elektrėnai
Tel. (8 528) 37 594

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 13.00


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Greta Sinkevičienė Ūkio apskaitos konsultantė, teikianti ir verslo ekonomikos paslaugas (8 528) 37 594 8 640 39 023
Sofija Levickienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 528) 37 594 8 615 67 645

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

DIRBAME, KAD JUMS BŪTŲ LENGVIAU!

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

Tvarkoma buhalterinė apskaita
Ūkio apskaitos paslaugas teikia konsultantės Greta Sinkevičienė ir Sofija Levickienė. Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu.
Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys ūkininkai, bet ir tie, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
Į konsultantes  dėl apskaitogali kreiptis ir ne žems tvarkymo gali kreiptis ir ne žemės ūkio veikla užsiimantys verslininkai.

Rengiami verslo planai ES paramai gauti
Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro konsultantę Gretą Sinkevičienę, kuri turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia kvalifikaciją. Verslo planai rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
Konsultantė atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.

 Elektrėnų sav. biuro konsultantė (iš kairės): Sofija Levickienė, Greta Sinkevičienė ir Vesta Mugauskienė. 2017

Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę Gretą Sinkevičienę.
 

Elektrėnų savivaldybės respondentinių ūkių 2015 m. duomenų analizė

Ūkių apskaitos duomenų tinklo (ŪADT) paskirtis – kasmet kaupti ir apdoroti žemės ūkio produkcijos gamintojų ūkinės-finansinės veiklos rezultatus, reikalingus šalies žemės ūkio būklei atspindėti. Tyrimų rezultatai naudojami šalies žemės ūkio ir kaimo plėtros politikai formuoti, taip pat teikti duomenis Europos Komisijai.

Pagal respondentinių ūkių atrankos planą Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas atlieka žemės ūkio įmonių, o Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) – ūkininkų ūkių gamybinės ir finansinės veiklos rezultatų tyrimus. Žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis teikia savanoriškai. Į tinklą pateko 8 Elektrėnų sav. respondentinių ūkių 2015 m. duomenys.

Apibendrinti 8 respondentinių ūkių duomenys

Elektrėnų sav. žemės priskiriamos prie nenašių, todėl vyrauja augalininkystės ūkiai. Didelių ūkių šiame krašte nedaug. Pagal deklaruojamą žemės plotą Elektrėnų sav. respondentus galima suskirstyti į grupes: nuo 1 ha iki 50 ha – 5 ūkiai, nuo 50 ha iki 100 ha – 1 ūkis, nuo 100 ha iki 200 ha – 1 ūkis, 200 ha ir daugiau – 1 ūkis. Elektrėnų sav. vyravo smulkesni ūkiai, turintys nuo 1 iki 50 hektarų.

Elektrėnų sav. žemės nederlingos, priskiriamos mažiau palankioms ūkininkauti. Respondentinių ūkių vidutinis augintų žemės ūkio augalų derlingumas 2015 m. buvo: žieminių kviečių – 3,66 t/ha, rugių – 2,51 t/ha, vasarinių miežių – 2,82 t/ha, avižų – 3,58 t/ha, žieminių kvietrugių – 7,08 t/ha, grūdinių mišinių – 2,00 t/ha, grikių – 2,5 t/ha, žieminių rapsų – 4,51 t/ha, bulvių – 10 t/ha.

1 pav. Augalų derlingumas Elektrėnų sav. ūkiuose 2015 m., t/ha

Rajono žemės nėra derlingos. Pagrindiniai žemės ūkio augalai – avižos, grikiai ir rapsai. Jų derlingumas didesnis už 2014 m. Lietuvos respondentinių ūkių vidurkį.

Gyvulių skaičius ir produktyvumas

Vienam Elektrėnų sav. respondentiniam ūkiui 2014 m. teko vidutiniškai 10 melžiamų karvių (Lietuvos vidurkis 2014 m. buvo 4,1 vnt.). Daugiausia viename ūkyje laikyta 20 melžiamų karvių, didžiausias primilžis – 6,209 tonos.

1 lentelė. Gyvulių skaičius ir produktyvumas

Kaip matome iš 1 lentelės, primilžis iš karvės mūsų krašte labai panašus į Lietuvos respondentinių ūkių vidurkį. Vidutinis karvių skaičius metų pabaigoje Elektrėnų sav. išliko 2,4 karto didesnis už vidutinį Lietuvoje 2014 metais.

Ekonominiai rodikliai

Analizuojamais metais iš 8 ūkių 5 dirbo pelningai, 3 patyrė nuostolių. Ūkio ekonominės veiklos efektyvumo sąvoka labai plati. Dažniausiai ji siejama su įvairias ūkio veiklos sritis atspindinčiais rodikliais. Tam, kad būtų galima standartizuotai analizuoti ūkių veiklą, skaičiuojami tam tikri veiklos efektyvumo rodikliai.

2 lentelė. Veiklos efektyvumo rodiklių vidurkis Elektrėnų sav. respondentiniuose ūkiuose, lyginant su Lietuvos respondentinių ūkių vidurkiu

Kapitalo pakankamumas rodo, kiek turto ūkis įsigijo nuosavomis lėšomis. Elektrėnų sav. 2015 m. kapitalo pakankamumas sudarė 92,38 procento. Tai rodo, kad mūsų krašto ūkininkų ūkiai stabilūs.

Bendrojo įsiskolinimo rodiklis 2015 m. buvo 0,08 punkto. Tai rodo bendrą ūkio įsiskolinimo lygį. Kadangi nesiekia rekomenduotinos 0,3 punkto reikšmės, galima teigti, kad ūkiai neišnaudojo visų galimybių finansuotis skolintomis lėšomis.

Bendrojo įsiskolinimo rodiklis, 2015 m. palyginus su vidutiniu Lietuvos 2014 m., padidėjo 0,08 punkto. Tai sąlygojo palanki investicinė aplinka.

Bendrasis mokumo rodiklis rodo gebėjimą grąžinti skolas, suėjus jų terminui. Matome, kad su skolų grąžinimu Elektrėnų sav. ūkininkai susitvarkė puikiai. Šis rodiklis 10 kartų didesnis už vidutinį Lietuvos respondentinių ūkių rodiklį 2014 metais.

Grynasis pelningumas buvo 0,11 punkto, tai lėmė pardavimų didėjimas, respondentų gebėjimas kontroliuoti pastoviąsias išlaidas ir palankios gamtinės sąlygos.

Turto apyvartumas rodo, kiek 1 turto euras sukuria pajamų. Elektrėnų r. ūkininkai 2015 m. turtą valdė efektyviau nei 2014 m. visi Lietuvos ūkininkai respondentai bendrai paėmus.

Kitas svarbus rodiklis – subsidijų gamybai dalis pajamose (2 pav.).

2 pav. Subsidijų gamybai dalis pajamose, proc.

Apskaičiavę subsidijų dalį pajamose, matome, kad pajamos labai priklausė nuo tiesioginių išmokų ir kitos paramos. Elektrėnų sav. ūkininkų pajamos iš subsidijų sudarė beveik trečdalį visų pajamų – 30,71 proc. (mažiausiai – 5,75 proc. ir daugiausia – 47,57 proc.). Galima daryti išvadą, kad be ES ir valstybės paramos žemės ūkiui ūkiai pelningai neveiktų.

Linkime Elektrėnų savivaldybės ūkininkams pelningesnių ir gausenio derliaus metų.

Parengta naudojant LŽŪKT Elektrėnų  sav. biuro 2015 m. respondentinių ūkių veiklos analizės duomenis.

Elektrėnų savivaldybės ūkio apskaitos konsultantė
Greta Sinkevičienė, tel. (8 528) 37 594