Rugpjūtį svarbūs ūkio darbų terminai

2018-08-01 13:38:35

Pareiškėjai, gaunantys tiesiogines išmokas ir dalyvaujantys su plotu susijusioje kaimo plėtros programos priemonių veikloje, neturėtų pamiršti prisiimtų įsipareigojimų ir būtinuosius ūkio darbus atlikti nustatytu laiku.

Ūkio darbų atlikimo terminai priklauso nuo veiklos, pagal kurią ūkininkai yra prisiėmę įsipareigojimus.

Siekiantiems tiesioginių išmokų

Pareiškėjai, siekiantys tiesioginių išmokų ir įregistravę bičių šeimas Ūkinių gyvūnų registre, nušienauti pievas privalo ne mažiau kaip 1 kartą per metus ir ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.

Dalyvaujantiems priemonėje „Agrarinė aplinkosauga“

Ūkininkai, vykdydami įsipareigojimus pagal priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Rizikos vandens telkinių būklės gerinimas“, antraisiais ir paskesniais metais po įsėjimo pirmąją žolę nupjauti ir išvežti privalo iki rugpjūčio 1 d. Antrąjį žolės pjovimą galima padėti ne anksčiau kaip rugpjūčio 15 d., šienavimą baigti iki rugsėjo 30 d. ir iki šios datos išvežti antrosios pjūties žolę. Deklaruotuose laukuose ganant gyvulius, ganiavos laikotarpiu (nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d.) ganyti gyvulius galima ne didesniu intensyvumu kaip 1 sutartinis gyvulys viename hektare (1 SG / ha), o nenuganytos žolės likučius būtina nušienauti ir išvežti iš lauko iki spalio 30 d.

Vykdant veiklą „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“ būtina vieną kartą per metus nušienauti melioracijos griovio šlaitą ir 1 m pločio apsauginę juostą. Pradėti šienavimą galima ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d., o baigti iki rugsėjo 30 d.

Ūkininkaujantys natūraliose ir pusiau natūraliose pievose bei gaunantys išmokas už nykstančių meldinių nendrinukių buveinių saugojimą pareiškėjai pusės teritorijos šienavimą gali pradėti ne anksčiau kaip rugpjūčio 15 d., jei Aplinkos ministerija randa buveinėse perinčių paukščių. Nušienauti visą likusį plotą ir išvežti nušienautą žolę pareiškėjai laiko turi iki spalio 1 d., išskyrus atvejus, kai dėl aukšto gruntinio vandens į tokius laukus negali įvažiuoti žolei išvežti reikalinga technika. Tuo metu vykdantys veiklą šlapynėse, kuriose nustatytos meldinių nendrinukių buveinės ir gaunantys išmokas už nykstančių meldinių nendrinukių buveinių saugojimą, pradėti šienauti pusę teritorijos ploto gali ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d.

Vykdant veiklą „Dirvožemio apsauga“ ankštinius augalus ir (arba) jų mišinį arba jų ražienas būtina suarti pasėjimo metais nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 1 d. Antraisiais metais daugiametes žoles, jei įsėjamas daugiamečių žolių įsėlis, jų nenušienavus – suarti nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 1 d.

Ūkininkams, vykdantiems veiklą „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“, rekomenduojama tarpinius pasėlius pasėti per savaitę po pagrindinio derliaus nuėmimo, bet ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d.

Tęsiantiems įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą

Vykdantys priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklą „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ privalo liepos–rugpjūčio mėn. arba balandžio–gegužės mėn. įsėti medingųjų augalų mišinį iš ne mažiau kaip 3 rūšių medingųjų augalų. Mišinio laukai įveisiami kaip atskiri laukai arba ne siauresnės kaip 6 m pločio juostos. Nė vienas iš medingųjų augalų, vertinant vizualiai, negali sudaryti daugiau kaip 70 proc. mišinio.

Tie patys ūkio darbų atlikimo terminai, kaip ir 2014–2020 m. programinio laikotarpio dalyviams, galioja tęsiantiems įsipareigojimus pagal priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Rizikos vandens telkinių būklės gerinimas“ ūkininkams. Jie privalo antraisiais ir paskesniais metais po įsėjimo pirmąją žolę nupjauti ir ją išvežti iki rugpjūčio 1 d., o antrąjį žolės pjovimą galima pradėti ne anksčiau kaip rugpjūčio 15 d., šienavimą baigti iki rugsėjo 30 d.

NMA informacija