Naujienos

Gamintojų grupėms įsisteigti teikiama parama

  2018-11-20

Nuo šiandien Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose pradedamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“. Šiais metais tai jau antrasis paraiškų rinkimo etapas.  

Parama teikiama pagal minėtos priemonės veiklos sritį „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“. Paraiškų bus laukiama iki gruodžio 21 d. Šiuo paraiškų rinkimo etapu skirta 788 829 Eur paramos lėšų.

Parama teikiama tik vieną kartą

Parama teikiama žemės ūkio sektoriaus juridinių asmenų grupių veiklai. Taip pat dėl paramos gamintojų grupei įsteigti gali kreiptis labai maža, maža arba vidutinė įmonė. Fiziniams asmenims parama pagal šią priemonę neteikiama.

Juridinis asmuo turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 10 dalyvių (fizinių ir (ar) juridinių asmenų) ir įregistruotas Juridinių asmenų registre ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d. Viešieji juridiniai asmenys priskirti prie netinkamų pareiškėjų. Svarbu pažymėti, jog pagal šią veiklos sritį parama tam pačiam pareiškėjui gali būti skirta tik vieną kartą per KPP įgyvendinimo laikotarpį. Tačiau pareiškėjo dalyviai arba dalyvių nariai gali dalyvauti įgyvendinant kitas KPP priemones.

Pareiškėjas turės būti pripažintas gamintojų grupe ir įgyvendinti penkerių metų verslo planą. Sprendimą dėl pareiškėjo pripažinimo grupe priims NMA. Sprendimas priimamas patikrinus pareiškėjo verslo plano bei pareiškėjo atitiktį nustatytiems reikalavimams.

Juridinis asmuo pripažįstamas gamintojų grupe (organizacija) verslo plano pagrindu tik tuo atveju, jei vykdoma veikla yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytų produktų (išskyrus žvejybos ir akvakultūros produktus) prekyba ir (ar) rinkodara.

Finansuojamos išlaidos

Paramos lėšomis finansuojamos gamybinių patalpų įsigijimo nuosavybės teise arba išperkamąja nuoma išlaidos. Taip pat remiamas naujos technikos, atitinkančios Europos Sąjungos (ES) reikalavimus, ir įrangos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ir ES aktų nustatytus reikalavimus, įsigijimas. Balandžio 25 d. pakeistose taisyklėse neliko reikalavimo, kad minėtos išlaidos sudarytų ne mažiau kaip 80 proc. visų paramos lėšomis finansuojamų projekto išlaidų.

Taip pat finansuojamos administracinių patalpų įsigijimo nuosavybės arba išperkamąja nuoma, biuro baldų bei įrangos įsigijimo išlaidos, personalo bei kitos einamosios išlaidos (mokesčiai už teisines, administracines paslaugas, buhalterinės apskaitos, audito paslaugų įsigijimo išlaidos), paramos lėšomis remiamos komandiruotės, nematerialiosios investicijos.

Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos, realiai suplanuotos ir pagrįstos, neviršijančios įsigyjamų investicijų rinkos vertės ir būtinos projektui vykdyti. Numatytos išlaidos turi būti nurodytos verslo plane pagal verslo plano įgyvendinimo metus.

Didžiausia paramos suma už vienerius veiklos metus – 100 tūkst. Eur

Paramos suma, nurodoma mokėjimo prašyme ir išmokama pagal mokėjimo prašymą už vienerius (pirmuosius, antruosius, trečiuosius, ketvirtuosius ar penktuosius) veiklos metus, negali būti didesnė nei 100 000 Eur.

Parama proporcingai mažinama atsižvelgiant į veiklos metus. Paramos suma už pirmuosius veiklos metus negali viršyti 10 proc. pirmųjų veiklos metų metinės parduotos produkcijos vertės, už antruosius veiklos metus negali viršyti 9 proc., už trečiuosius veiklos metus – 8 proc., už ketvirtuosius veiklos metus – 7 proc., už penktuosius veiklos metus – 6 proc. atitinkamų veiklos metų metinės parduotos produkcijos vertės.

Kaip apskaičiuojama produkcijos vertė

Verslo plane turi būti nurodyta metinė atitinkamais (pirmaisiais, antraisiais, trečiaisiais, ketvirtaisiais ir penktaisiais) veiklos (verslo plano įgyvendinimo) metais numatytos parduoti produkcijos vertė (be PVM). Ji turi būti skaičiuojama pagal pareiškėjo parduotos produkcijos vertės dalį, kuri buvo gauta pardavus tik iš pareiškėjo dalyvių supirktą produkciją. Atitinkamai skaičiuojama ir paramos suma pagal tą metinės parduotos produkcijos vertės dalį, kuri gauta pardavus tik iš pareiškėjo dalyvių supirktą produkciją.

Paraiškų atrankos kriterijai ir skiriami balai

Paraiškos vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas projektų atrankos vertinimas, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas. Paraiška turi surinkti mažiausiai 40 privalomųjų balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad paraiškai neskirta privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Paraiškų atrankos kriterijai ir už atitiktį šiems kriterijams suteikiami balai:

1. Pareiškėjui, kai jo dalyviai yra tik gyvulininkystės arba sodininkystės, uogininkystės ir (ar) daržininkystės sektoriaus ekologinės gamybos ūkiai, skiriama 10 (dešimt) balų. Prie paramos paraiškos turi būti pridėtas kiekvieno pareiškėją sudarančio dalyvio, kuris yra ekologinės gamybos ūkis, paramos paraiškos pateikimo dieną galiojantis sertifikavimo įstaigos išduotas dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad jis yra sertifikavimo įstaigos kontroliuojamas pagal 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL 2007 L 189, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1), reikalavimus ekologinės gamybos vienetas.

2. Pareiškėjui, kai jo dalyvių ir (ar) dalyvių narių, jei dalyviai – žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), veikla priskiriama tik gyvulininkystės arba sodininkystės, uogininkystės ir (ar) daržininkystės sektoriui, balai skiriami taip:

2.1. vaisių, uogų ir (ar) daržovių augintojams, kurių bendras deklaruotas auginamų vaisių, uogų ir (ar) daržovių plotas (apskaičiuoti naudojami praėjusių kalendorinių metų tiesioginių išmokų deklaravimo duomenys) yra ne mažesnis kaip:

a) 100 ha arba 10 ha uždarajame grunte – skiriama 10 balų;
b) 150 ha arba 15 ha uždarajame grunte – skiriama 20 balų;
c) 200 ha arba 20 ha uždarajame grunte – skiriama 30 balų;

2.2. ūkinių gyvulių augintojams, kurių bendras auginamų sutartinių gyvulių skaičius (bendras auginamų sutartinių gyvulių skaičius nustatomas sudedant kiekvieno ūkinių gyvūnų augintojo vidutinį metinį sutartinių gyvulių skaičių, kuris apskaičiuojamas naudojant praėjusių kalendorinių metų Ūkinių gyvūnų registro duomenis) yra ne mažesnis kaip:

a) 500 – skiriama 10 balų;
b) 700 – skiriama 20 balų;
c) 900 – skiriama 30 balų;

2.3. bičių laikytojams, kurių bendras laikomų bičių šeimų skaičius (bendras bičių šeimų skaičius nustatomas sudedant kiekvieno bičių laikytojo vidutinį metinį bičių šeimų skaičių, kuris apskaičiuojamas naudojant praėjusių kalendorinių metų Ūkinių gyvūnų registro duomenis) yra ne mažesnis kaip:

a) 200 – skiriama 10 balų;
b) 300 – skiriama 20 balų;
c) 400 – skiriama 30 balų.

Su paramos paraiška turi būti pateikta kiekvieno pareiškėją sudarančio dalyvio, kuris atstovauja tam tikram sektoriui, užpildyta pažyma, kuria patvirtinama, kad jis iš gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ir (ar) daržininkystės produktų ir iš jų gautų pirminio perdirbimo produktų realizavimo gauna daugiau kaip 50 procentų visų pajamų. Pažyma turi būti parengta pagal Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“.

3. Pareiškėjui, žemės ūkio kooperatinei bendrovei (kooperatyvui), pripažintai pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymą Nr. 3D-435 „Dėl Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) tvarkos aprašo ir Pažymos apie kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) atitiktį Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo nustatytiems reikalavimams formos patvirtinimo“, arba jeigu pareiškėjo bent vienas dalyvis pripažintas pagal minėtą įsakymą, skiriama 10 (dešimt) balų. Su paramos paraiška turi būti pateikta pareiškėjo ar pareiškėją sudarančio dalyvio pripažinimo žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) pažymėjimo kopija.

4. Pareiškėjui skiriama 10 balų, kai jis vykdo gyvulininkystės arba sodininkystės, uogininkystės ir (ar) daržininkystės veiklą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėje, kurioje esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo dalyvių ar dalyvių narių, jeigu dalyvis yra kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), žemės ūkio paskirties žemės ploto yra šioje vietovėje. Vietovės, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, nurodytos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-245 ,,Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. Vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, žemės ūkio paskirties žemės plotas, kai jis deklaruojamas, nustatomas pagal paskutinį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą žemės ūkio naudmenų plotą).

5. Pareiškėją sudarančių dalyvių skaičius. Didžiausias balas, skiriamas atsižvelgiant į juridinio asmens dalyvių skaičių, yra 30 balų – už kiekvieną papildomą dalyvį skiriama po du balus.

Naudinga informacija:

Informacija teikiantiems paraiškas

Konsoliduota Europos Bendrijos steigimo sutartis
(joje rasite Europos Sąjungos veikimo I priedą)

NMA informacija