Apskaita
Kitos buhalterinės apskaitos paslaugos
Supaprastinta apskaita, pavienės paslaugos ir konsultacijos

Tvarkoma vykdomos veiklos supaprastinta apskaita.

Sudaromas pradinis balansas.

Patikrinama buhalterinės apskaitos tvarkymo kokybė ir teikiamos rekomendacijos.

Sutvarkoma ilgalaikio turto apskaita.

Užpildomos PVM deklaracijos ir teikiamos VMI, užpildomi PVM susigrąžinimo dokumentai. 

Parengiamos GPM deklaracijos ir teikiamos VMI.

Sutvarkoma žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų apskaita. 

Padedama suskaičiuoti samdomų darbuotojų darbo užmokestį ir su juo susijusius mokesčius.

Konsultuojama buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais.

Nuotolinė buhalterinė apskaita
Nuotolinė buhalterinė apskaita – norintiems ją tvarkyti savarankiškai

Nuotolinė buhalterinė apskaita – norintiems ją tvarkyti savarankiškai, dirbti sau patogiu metu, turėti galimybę nuolat peržiūrėti informaciją, rengti ir analizuoti reikiamas finansines ataskaitas.

Konsultantai pateiks darbo kompiuterine apskaitos programa instrukciją, konsultuos iškilus problemoms. Pageidaujantiems parengs apskaitos tvarkymo kokybės vertinimo ataskaitą ir pateiks rekomendacijas.

Dvejybinė buhalterinė apskaita
Ūkio, įmonės, žemės ūkio bendrovės, kooperatyvo, mažosios bendrijos, viešosios įstaigos ir kitų fizinių ir juridinių asmenų buhalterinė apskaita dvejybinio įrašo būdu

Ūkio, įmonės, žemės ūkio bendrovės, kooperatyvo, mažosios bendrijos, viešosios įstaigos ir kitų fizinių ir juridinių asmenų buhalterinė apskaita dvejybinio įrašo būdu – vienas svarbiausių aspektų norintiems pasinaudoti ES parama.

Apskaita sutvarkoma nuo pirminių dokumentų iki finansinių ataskaitų.

Užtikrinamas  duomenų saugumas ir konfidencialumas.

Konsultantai prisiima visišką atsakomybę už paslaugos kokybę – buhalterinės apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu.

Esant poreikiui, konsultantai atstovauja klientui kontroliuojančiose institucijose – VMI, Sodroje ir kt. 

Augalininkystė
Pasėlių būklės vertinimas
Vertinami pasėliai ir konsultuojama dėl ligų, kenkėjų ir piktžolių kontrolės, augalų apsaugos produktų naudojimo

Augalų vegetacijos metu paslauga teikiama ūkiams, kuriems kyla klausimų dėl pasėlių būklės, ligų, kenkėjų ir piktžolių  kontrolės ir augalų apsaugos produktų naudojimo tikslingumo.

Augalų apsaugos produktai rekomenduojami atsižvelgus į realų poreikį, o ne į norą parduoti, ir tik įvertinus kenksmingų organizmų žalingumo ribą. 

Pasėlių būklė vertinama vadovaujantis Lietuvos mokslininkų, Skandinavijos šalių taikomomis ligų ir kenkėjų, piktžolių apskaitos metodikomis.

Tinkamiausi augalų apsaugos produktai  parenkami taip, kad liga ar kenkėjai neįgytų rezistentiškumo.

Konsultacijos ir rekomendacijos teikiamos laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Kontaktai

Paslaugos ekologiniams ūkiams
Pildomi ekologiniams ūkiams privalomi žurnalai, skaičiuoklės

Paslaugos teikiama ekologiniams sertifikuotiiems ir pradedantiems ekologiškai ūkininkauti ūkiams.

Užpildomas Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalas.

Privalomų žurnalų pildymas
Pildomi augalininkystės ūkiams privalomi žurnalai

Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalo pildymas

Trąšų naudojimo apskaitos žurnalo pildymas

Privalomų žurnalų pildymas pagal priemones

Dirvožemio tyrimai
Dirvožemio ėminiai imami rankiniu arba automatizuotu būdu pagal mokslininkų parengtą metodiką.

Paslauga teikiama planuojantiems tręšimo darbus pagal dirvožemyje esančias maisto medžiagas, turintiems dirvožemio būklės problemų, ekologiniams ūkiams, kuriems išsitirti dirvožemį privaloma. 

Rankiniu būdu ėminius ima kvalifikuoti konsultantai, teikiantys nešališkas rekomendacijas tręšimo klausimais.

Automatizuotas dirvožemio ėminio paėmimas rekomenduojamas ūkiams, norintiems pasirengti tręšimo planą kintama trąšų norma, užsiimantiems tiksliąja žemdirbyste. 

Tręšimo planavimas
Rengiami tręšimo planai

Tręšimo planai rengiami atsižvelgiant į ūkio dirvožemio agrocheminę sudėtį (paimami ir ištiriami dirvožemio ėminiai) ir auginamų augalų maisto medžiagų poreikį. 

Tręšimo rekomendacijos planuojamam žemės ūkio augalų derliui užauginti rengiamos siekiant mažiausių sąnaudų ir išsaugant dirvožemio derlingumą. Klientai tiksliai žinos, kokių trąšų ir kiek reikia įsigyti, galės planuoti išlaidas.

Tręšiant organinėmis trąšomis, apskaičiuojamas minimalus šių trąšų skleidimo plotas. 

Tręšimo planas atitinka aplinkosaugos reikalavimus, todėl nebus pritaikytos sankcijos išmokoms ar administracinės baudos.

Ekonomika
Kitos verslo ekonomikos paslaugos
Konsultuojama verslo ekonomikos klausimais
Konsultacijos verslo ekonomikos klausimais
Verslo projektų ES paramai gauti administravimas
Atliekami verslo projektų ES paramai gauti administravimo darbai

Konsultantai stebi projekto įgyvendinimo rodiklius, rengia ataskaitas, paaiškinimus, prašymus, vertina ūkio gyvybingumą, primena apie įsipareigojimus, padeda išvengti sankcijų.

Atliekami verslo projektų ES paramai gauti administravimo darbai: organizuojami pirkimai ir rengiami dokumentai; rengiami mokėjimo prašymai; užpildomos banko paraiškos ir parengiami verslo planai paskolai gauti; užpildomos galutinės projekto įgyvendinimo ir užbaigtų projektų metinės ataskaitos, įvertinamas ūkių ekonominis gyvybingumas.

Atstovaujama klientams bendradarbiaujant su išorinėmis institucijomis, įstaigomis, įmonėmis (NMA, bankais, kredito unijomis, technikos pardavėjais).  

Verslo projektų ES paramai gauti rengimas ir paraiškų pildymas
Rengiami verslo planai, pildomos paraiškos ES paramai gauti

Ekonomines paslaugas teikiantys konsultantai išsamiai supažindins su priemonės paramos teikimo schema, taisyklėse numatytais tinkamumo kriterijais ir reikalavimais paramai gauti, įsipareigojimais, kuriuos klientai turės vykdyti gavę paramą, užpildys paramos paraišką ir parengs verslo planą.

Verslo projektai rengiami kartu su augalininkystės, gyvulininkystės ir miškininkystės konsultantais.

Konsultantai nuolat bendrauja ir palaiko ryšius su klientais projektų vertinimo ir įgyvendinimo eigoje (rengia prašymus, atsakymus į raštus NMA).

Gyvulininkystė
Mobili gyvulininkystės laboratorija
Atvykus į ūkį, ištiriamas gyvulių sveikatingumas, pieno kokybės rodikliai, pašarų bazė, patariama reprodukcijos gerinimo klausimais, įvertinamos gyvulių laikymo sąlygos

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos gyvulininkystės specialistai kviečia naudotis Mobilios gyvulininkystės laboratorijos paslaugomis, teikiamomis tiesiogiai atvykus į ūkį.

Specialistai moderniais įrankiais ištirs gyvulių sveikatingumą, pieno kokybės rodiklius ir ūkio pašarų bazę, patars reprodukcijos gerinimo klausimais, įvertins gyvulių laikymo sąlygas. Atsižvelgdami į tyrimų rezultatus, pateiks profesionalias rekomendacijas, efektyviai gerinančias  ūkio veiklą. 

Subalansuotas gyvulių šėrimas
Pašaro ėminio paėmimas ir ištyrimas atvykus į ūkį

Didžiausias paslaugos išskirtinumas ir nauda –  pašaro nereikia vežti į laboratoriją. Gyvulininkystės konsultantas ar specialistas mobilia pašarų tyrimo laboratorija (AgriNIR) atvyksta ir ištiria pašarą ūkininko ūkyje.

Pašaro tyrimas atliekamas greitai ir tiksliai – vieno pavyzdžio ištyrimas trunka apie minutę. Galima tirti 9 pašarų rūšis: žalią žolę, šieną, žolių ar kukurūzų silosą, kukurūzų grūdainį, žalius kukurūzus, liucernų šieną, sojų pupeles, visą raciono mišinį (TMR). 

Ištyrus pašarus, klientas gauna pašarų rodiklių ataskaitą, kurią paaiškina tyrimą atlikęs specialistas ar konsultantas.

Specialistai į racioną įtraukia reikiamą kiekį priedų / papildų, neatstovaujant jokiai komercinei įmonei.  Užtikrina tai, kad  nupirkti reikalingi gyvulių racioną papildantys priedai nebus patys brangiausi ir jų kiekis bus toks, kokio reikia. 

Gyvulininkystės ūkio technologijų analizė
Įvertinamos visos gyvulininkystės ūkyje taikomos technologijos, pašarų bazė ir gyvulių sveikatingumas

Paslauga teikiama gyvulininkystės ūkiams ir žemės ūkio įmonėms.

Ją teikia akredituoti ir kvalifikuoti gyvulininkystės konsultantai ir specialistai / ekspertai.

Paslaugos pranašumas – kompleksiškumas, paslaugą atliekančių specialistų profesionalumas ir mobilumas. 

Atliekant paslaugą, įvertinamos visos gyvulininkystės ūkyje taikomos technologijos, pašarų bazė ir gyvulių sveikatingumas. Tai padeda priimti technologinius ar vadybinius sprendimus, siekiant pagerinti ūkio valdymą. 

 Turint išsamią ūkio analizę, sudaromas veiksmų planas, kaip spręsti ūkyje atsiradusias problemas. 

 Siekiant dar išsamesnės ūkio analizės, pagal poreikį teikiamos verslo ekonomikos ir augalininkystės paslaugos.

Darbų sauga
Priešgaisrinės saugos mokymai
Suteikiama galimybė mokytis ir įgyti pažymėjimą nuotoliniu būdu informacinėje sistemoje IKMIS.

Mokymai organizuojami pagal Įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti mokymo programą (MK2).

Lektoriauja kompetentingi specialistai.

Įgytos žinios padės įgyvendinti priešgaisrinės saugos reikalavimus objekte, sumažės gaisrų rizika.

Klientas įgis neterminuotai galiojantį pažymėjimą ir išvengs administracinių baudų. 

Suteikiama galimybė mokytis ir įgyti pažymėjimą nuotoliniu būdu informacinėje sistemoje IKMIS. Kviečiame registruotis.

Darbų ir priešgaisrinės saugos paslaugos
Ūkio ar įmonės situacijos įvertinimas ir konsultacijos, ką reikėtų daryti, kad ūkis atitiktų visus darbų ir priešgaisrinės saugos reikalavimus

Parengiami privalomi vidiniai norminiai dokumentai (instrukcijos, įsakymai, pareiginiai nuostatai ir kt.).

Instruktuojami darbuotojai.

Dalyvaujama nelaimingų atsitikimų tyrimuose ir konsultuojama visais rūpimais darbų ir priešgaisrinės saugos klausimais.

Atliekama tęstinė ūkio ar įmonės priežiūra.

Miškininkystė
Geodezinės paslaugos
Atliekami žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai

Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai veiksmai, kuriais identifikuojamas nekilnojamasis daiktas, žemės sklypo ribų posūkio taškų ir statinių fizinių ribų koordinatės, geometriniai matmenys ir techniniai nekilnojamųjų daiktų parametrai, apskaičiuojamas žemės sklypo ir jame esančių žemės naudmenų plotas ir kiti šį daiktą apibūdinantys kadastro duomenys.

Rekomenduojame šia paslauga pasinaudoti klientams, siekiantiems žemės sklypus padalinti, atidalinti, sujungti ar atlikti jų amalgamaciją, norint parduoti, išnuomoti žemės sklypus, kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje.

Ši paslauga reikalinga žemės sklypo savininkui, kuris  pageidauja patikslinti žemės sklypo plotą, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, jeigu ribos posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje.

Žemės sklypų kadastrinius matavimus atliekame visoje Lietuvoje, turime geodezininko ir matininko kvalifikacijos pažymėjimus, darbams naudojama tiksli GNNS įranga, elektroninis tacheometras.

Geodezijos specialistai paženklins žemės sklypo ribas standartizuotais riboženkliais, paruoš nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylą ir suteiks nešališką objektyvią ir tikslią informaciją apie Jūsų valdomus žemės sklypus.

Kitos miškininkystės paslaugos
Apžiūrima ir įvertinama miško valda, pažymimos ribos ir kt.

Miško valdos apžiūrėjimas ir įvertinimas

Ribinių linijų pažymėjimas miške

Miško valdos elektroninis deklaravimas

Privataus miško priežiūra

Paraiškos ES paramai gauti užpildymas
Pildomos paraiškos ir rengiami dokumentai ES paramai gauti, bendradarbiaujama iki projekto pabaigos

Pildomos paraiškos ir rengiami dokumentai pagal priemonių „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“, „Investicijos į miškininkystės technologijas“, „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritims „Miško veisimas“ ir „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ keliamus įgyvendinimo taisyklių reikalavimus.

Su klientais bendradarbiaujama nuo pirmo susitikimo iki paskutinio mokėjimo prašymo NMA pateikimo, tai yra įvertinama, ar projektas atitinka paramos suteikimo reikalavimus, užpildoma paraiška. Patvirtinus projektą paramai gauti, atliekami jo administravimo darbai, teikiami mokėjimo prašymai ir įgyvendinimo ataskaitos.

Nenukirsto miško tūrio matavimas
Išskirtinai rekomenduojama šia paslauga pasinaudoti klientams, ketinantiems parduoti mišką, kad būtų kuo tiksliau įvertintas medyno tūris, o ne vadovautis miškotvarkos projektu, kurį rengiant ištisinis tūrio matavimas neatliekamas

Nenukirsto miško tūrį matuoti privaloma, kai pagrindinio naudojimo kirtimai vykdomi iki 3 ha miško valdoje ir neparengtas miškotvarkos projektas.

Naudojant profesionalias elektronines žergles, pamatuojamas kiekvienas medis, aukštimačiu nustatomas atskirų medyno medžių rūšių aukštis.

Paslaugą teikiantys specialistai turi Nepriklausomo medienos matuotojo pažymėjimą.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos miškininkystės specialistai nevykdo kirtimų, neperka ir neparduoda miškų. Jie nešališki ir suinteresuoti, kad klientai, vykdydami ūkinę veiklą, gautų maksimalią naudą. Pateikiama tiksli informacija apie medyno tūrį ir pagal kertamų medžių rūšis.

Biržių atrėžimas tarpinio ir pagrindinio naudojimo kirtimams
Biržių atrėžimas – tai kertamo ploto atribojimas / pažymėjimas miške, kirstinų medžių ženklinimas, tūrio nustatymas ir kirtimams atlikti reikalingų dokumentų parengimas

Biržės atrėžiamos vadovaujantis galiojančiu miškotvarkos projektu.

Miško valdose iki 3 ha biržės atrėžiamos vadovaujantis Valstybinės miškų tarnybos kadastro duomenimis ir miškininkystės specialisto parengtu pagrindinio naudojimo kirtimų aktu.

Darbai atliekami atsižvelgiant į kirtimo būdą ir vadovaujantis Biržės atrėžimo ir įvertinimo taisyklėmis.

Biržių atrėžimo paslauga atliekama visoje Lietuvoje. Specialistai turi nepriklausomų medienos matuotojų pažymėjimus, yra akredituoti, darbams atlikti naudojami tikslūs GNNS aparatai.

Rengiami kirtimų dokumentai, suteikiama nešališka objektyvi ir tiksli informacija apie miško valdą.

Miško želdinimo ir žėlimo projekto rengimas
Parengiamas Miško želdinimo ir žėlimo projektas, konsultuojama, kaip užpildyti paraišką ES paramai gauti

Paslauga reikalinga turintiems netinkamos žemdirbystei žemės ir norintiems ją apsodinti mišku naudojantis ES parama.

Miško želdinimo ir žėlimo projektas – detalus miško įveisimo priemonių planas, kuriame aprašoma, kokios medžių ar krūmų rūšys sodinamos, kokiu atstumu, kiek sodinukų reikės miškui įveisti, kaip paruošiama dirva, kokios reljefo ypatybės, ir suprojektuojamos apsaugos priemonės.

Miškininkystės specialistai turi ilgametės tokių projektų rengimo patirties. Įveisiamus miško plotus matuoja naujausia GNSS matavimo įranga, brėžinius braižo naudodami ArcMap ir GeoMap programas (plotai apskaičiuojami tiksliai pagal koordinates).

Kartu su projektu pateikiami skaitmeniniai vektoriniai plotų duomenys.

Miškininkystės specialistai ne tik parengia Miško želdinimo ir žėlimo projektą. Jie padeda užpildyti paraišką ES paramai gauti.

Miškotvarkos projekto rengimas
Parengiamas Miškotvarkos projektas, konsultuojama ir padedama racionaliai suplanuoti tolesnius miškininkystės darbus

Miškotvarkos projektas – tai ūkinės veiklos planas, pagal kurį miškuose vykdoma visa ūkinė veikla. Jis būtinas siekiant su mišku susijusios  ES paramos.

Pagal parengtą Miškotvarkos projektą miško savininkas gali spręsti apie valdos vertę, vykdyti reikalingus kirtimus, miško atkūrimo darbus, naudoti kitas priemones, didinančias miško vertę.

Rengdami projektą, akredituoti miškininkystės specialistai naudojasi naujausiais Valstybinės miškų tarnybos ir Nacionalinės žemės tarnybos informacinių sistemų duomenimis.

Tiksliojo ūkininkavimo paslaugų centras
Kintamos normos tręšimo planai
Parengiami kintamos normos tręšimo planai organinėmis ir mineralinėmis trąšomis

 Optimalūs tręšimo planai tręšiant organinėmis ir mineralinėmis trąšomis – mažesnė derliaus savikaina ir žala aplinkai.

Automatizuotas dirvožemio ėminių paėmimas ir ištyrimas
Automatizuotu būdu imami dirvožemio ėminiai ir ištiriami LŽŪKT laboratorijoje
Atlikus dirvožemio tyrimus ir pagal juos parengus tręšimo planą, galima iki 20 % mažiau išleisti trąšoms ir tuo pačiu gauti 5 % didesnį derlių? Kreipkitės. Racionalūs sprendimai – Jūsų sprendimai!
Laboratoriniai tyrimai
Laboratoriniai tyrimai
Atliekami dirvožemio, vandens, nuotekų, mėšlo ir kiti tyrimai
Laboratorijoje tiriami visi klientų ūkiuose paimti dirvožemio, taip pat vandens, nuotekų, mėšlo ir kiti ėminiai.