Apie mus

VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, įkurta 1993 m. birželio 1 d., jau trečią dešimtmetį kuria ir plėtoja visą šalį apimančią žemės ūkio konsultavimo sistemą.

Įstaigos kūrimo procesas vyko, kai viena struktūra keitė kitą. Vykstant žemės ūkio reformai, labai sumažėjo gyvulininkystės ir augalininkystės produkcijos. Tam įtakos turėjo ir tai, kad vietoj stambių ūkių atsirado daug smulkesnių žemės ūkio produktų gamintojų, kuriems suteikti pagalbą mokslo ir mokymo įstaigos buvo nepajėgios. Žemės nuosavybės teisę gavo ir ūkininkauti pradėjo daug piliečių, neturinčių žemės ūkio išsilavinimo, nemaža dalis kaimo gyventojų stokojo žinių, kad galėtų pelningai plėtoti šiuolaikinį ūkį.

Susiklosčius tokiai situacijai žemės ūkyje, labai išaugo poreikis konsultuoti ir mokyti ūkininkus, tobulinti jų kvalifikaciją. Šiai problemai išspręsti ir buvo sukurta Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba. Prie jos „lopšio“ su labai gerais ketinimais atsistojo didžiausios žemdirbių organizacijos – Lietuvos ūkininkų sąjunga, Bendrovių asociacija ir žemės ūkio politiką įgyvendinanti vyriausybinė institucija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. Dalininkams darant įtaką, įstaiga harmoningai derina abipusius interesus, t. y. dirba ir kaip žemės ūkio politikos įgyvendinimo instrumentas, ir kaip individualius žemdirbių poreikius tenkinanti institucija.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos centrinė buveinė įsikūrusi Akademijos miestelyje (Kėdainių r.). Šiuo metu 46 rajonų ir savivaldybių biuruose dirba daugiau nei 400 darbuotojų. Jie klientams teikia kompleksines buhalterinės apskaitos, verslo ekonomikos, augalininkystės, gyvulininkystės, miškininkystės, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos paslaugas, konsultuoja, vykdo mokymus.

Tenkindama klientų poreikius, mokydamasi iš užsienio partnerių ir atsižvelgdama į Europos Sąjungoje keliamus inovacijų plėtros tikslus, įstaiga drąsiai žengia inovacijų keliu. Visų sričių ūkių valdymo, žemdirbių informavimo, konsultavimo, mokymo procesai elektroninėje erdvėje – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos šiandiena.


MISIJA

ŽINIOMIS, INOVACIJOMIS IR PARTNERYSTE JŪSŲ VERSLO TIKSLĄ DAROME PASIEKIAMĄ! 

Žinios          

Darbuotojų profesinė kvalifikacija, kurią užtikriname nuolatos dalyvaudami mokymuose, seminaruose ir individualiai tobulindami žinias Lietuvoje bei užsienyje.

Teisės aktų ir mokslinė informacija, kurią kaupiame kartu su mokslo įstaigomis dalyvaudami įvairiuose projektuose, darbo grupėse Lietuvoje ir užsienyje.

Kvalifikacijai ir patirčiai įgyti dalyvaujame tarptautinių organizacijų (EUFRAS, AKIS, SCAR) veikloje, bendradarbiaujame su kitų šalių konsultavimo įstaigomis.

Patirties įgyjame ir su kolegomis dalijamės atlikdami ilgalaikę praktinę veiklą.

Inovacijos   

Lietuvos ir užsienio patirtimi grįstos ir nuolatos atnaujinamos paslaugos, atitinkančios rinkos poreikius ir tendencijas.

Darbo metodų ir įrankių, paremtų informacinėmis ir sumaniosiomis technologijomis (duomenų keitimasis su vidinėmis ir išorinėmis duomenų bazėmis, registrais, bankais, įranga, tiksliojo ūkininkavimo technologijos) diegimas ir taikymas (organizacijos veiklos vidiniuose procesuose ir dirbant su klientais).

Mokslo žiniomis, technologijų naujovėmis paremtas paslaugų ir darbo įrankių konsultantams bei klientams kūrimas.

Partnerystė

Glaudaus ir ilgalaikio ryšio palaikymas su klientais (domėjimasis klientų veikla, suteiktų paslaugų rezultatais), paslaugų teikimas ir konsultavimas pagal individualius poreikius, siekiant ilgalaikių klientų tikslų, nešališkumo, nediskriminavimo ir konfidencialumo principų užtikrinimo.

Darbuotojų tarpusavio bendradarbiavimas (biurai, skyriai, padaliniai ir vadovybė) teikiant paslaugas ir sprendžiant klientui rūpimus klausimus.

Partnerių pritraukimas (mokslo, konsultavimo ir technologijų) kokybiškiems klientų poreikiams tenkinti.

NEPRIKLAUSOMŲ ŽEMĖS ŪKIO KONSULTANTŲ SĄRAŠAS

Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų sąrašas – veiklos kokybės įvertinimas

Konsultantų įtraukimo į Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų sąrašą tikslas – užtikrinti, kad konsultavimo paslaugos būtų teikiamos kokybiškai.

Konsultantų įtraukimo į nepriklausomų žemės ūkio konsultantų sąrašą tvarką reglamentuoja 2023 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-72 „Dėl Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų sąrašo sudarymo tvarkos aprašas.

Konsultantų atitiktį žemės ūkio ministro nustatytiems kriterijams vertina ir Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų sąrašą sudaro Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Konsultantai į Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų sąrašą atrenkami konsultuoti pagal šias sritis:

5.1. Augalininkystė;

5.2. Gyvulininkystė;

5.3. Miškininkystė;

5.4. Žuvininkystė;

5.5. Žemėtvarka;

5.6. Asmeninis ūkininko ar miško valdytojo tobulėjimas ir jo  ūkio vystymasis. 

VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos konsultantai į Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų sąrašą įtraukti konsultuoti pagal šias sritis:

5.1. Augalininkystė;

5.2. Gyvulininkystė;

5.3. Miškininkystė;

5.5. Žemėtvarka;

5.6. Asmeninis ūkininko ar miško valdytojo tobulėjimas ir jo  ūkio vystymasis. 

Bendrą aktualų Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų sąrašą rasite Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje.

KORUPCIJOS PREVENCIJA
Įvertinkite mus
Prašytume įvertinti mūsų teikiamas paslaugas čia
Lėšos veiklai viešinti
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba veiklą viešina pati, pasitelkdama savas svetaines: www.lzukt.lt, www.agroakadmija.lt, www.manoukis.lt ir socialinius tinklus.