Naujienos

Modernizavimo parama tik specializuotiems žemės ūkio sektoriams

  2022-02-21

Nuo kovo 1 iki balandžio 29 d. galima teikti paraiškas valdoms modernizuoti. Tam skirta per 36,1 mln. eurų ES ir valstybės paramos. Ją galima naudoti statyboms ir kitoms investicijoms į ūkius, tačiau negalima pirkti traktorių. Parama skirta ketinantiems investuoti tik į specializuotą žemės ūkio sektorių – augalininkystės sektoriui nenumatyta. Apsvarstykite galimybes ir, jei reikia, konsultuokitės. 

Pagrindiniai taisyklių pakeitimai 2022 m. 

2022 m. vasario 3 d. buvo pakeistos veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklės. Paminėtini šie pakeitimai:

Valdos specializacija 2014–2020 metų programos laikotarpiu gali būti keičiama ne vieną kartą.

Tuo atveju, kai ataskaitiniais arba ataskaitiniais metais pareiškėjo valda nebuvo specializuota, t. y. kai ataskaitiniais arba ataskaitiniais metais pareiškėjo pajamos nė iš vieno žemės ūkio sektoriaus nesudarė daugiau kaip 45 proc. pareiškėjo žemės ūkio veiklos pajamų, visos projekte numatytos investicijos turi būti susijusios su to konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus veiklos vykdymu, kuriam prašoma paramos.

Tuo atveju, kai investuojama į mėsinę gyvulininkystę, pareiškėjas įsipareigoja ketvirtaisiais projekto kontrolės metais padidinti 15 proc., palyginti su ataskaitiniais metais, nurodyto sektoriaus žemės ūkio produktų gamybą (natūrine išraiška, skaičiuojama vienetais) ir padidėjimą išlaikyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (ši nuostata netaikoma mėsinei paukštininkystei).

Pareiškėjas įsipareigoja užtikrinti, kad daugiamečių (5 metų ir daugiau) ganyklų arba pievų plotas, priklausantis pareiškėjui nuosavybės teise ir (arba) valdomas nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, deklaruotas ataskaitiniais metais pagal Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriuje nurodytą kodą DGP, būtų išlaikytas projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu.

NEFINANSUOJAMI traktoriai, įskaitant T3 kategorijos traktorius.

Tuo atveju, kai investuojama į įrangą, gaminančią energiją iš atsinaujinančių šaltinių, ataskaitiniais metais, kada skaičiuojamas iš atsinaujinančių šaltinių pagamintos energijos kiekis, palyginti su visa suvartojama energija, laikomi pirmieji kalendoriniai metai, einantys po įrangos įsigijimo metų.

Pasikeitė nuostata pripažintiems žemės ūkio kooperatyvo nariams arba pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, siekiantiems gauti 5 atrankos balus:

  • pripažinto žemės ūkio kooperatyvo nario pajamos, gautos praėjusiais metais ir įsipareigojamos gauti kiekvienais metais iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos iš kooperatyvui parduotų žemės ūkio produktų, superkamų kooperatyvo, turi sudaryti daugiau kaip 50 procentų pajamų, gautų iš šių žemės ūkio produktų, parduotų visiems ūkio subjektams, taip pat kooperatyvui parduoto kiekvieno žemės ūkio produkto, superkamo kooperatyvo, kiekis sudaro daugiau kaip 50 procentų šio žemės ūkio produkto, parduoto visiems ūkio subjektams, kiekio;
  • arba praėjusiais metais nupirktų ir įsipareigojamų nupirkti kiekvienais metais iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos iš pripažinto žemės ūkio kooperatyvo prekių ir (ar) paslaugų, parduodamų kooperatyvo, vertė turi sudaryti daugiau kaip 50 procentų šių prekių ir paslaugų, nupirktų iš visų ūkio subjektų, vertės (pateikiami narystės pripažintame žemės ūkio kooperatyve ir prekių ir (ar) paslaugų apyvartą su šiuo kooperatyvu patvirtinantys dokumentai (prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo dokumentai, buhalterinės apskaitos pirkimų ir pardavimų žiniaraščiai). 

Daugiau skaitykite www.agroakademija.lt