Naujienos

Nuo kovo 29 d. pretenduokite į paramą miškui įveisti

  2021-02-23

Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2021–2030 m. programos projekte numatyta kasmet įveisti po 8 tūkst. ha naujų miškų. Skatindama anglies dvideginio absorbavimo ir jo emisijos miškininkystėje mažinimą, ES taip pat skiria paramą miškui įveisti.

Nuo kovo 29 d. iki birželio 25 d. galite teikti paraiškas paramai gauti pagal veiklos srities „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ priemonę „Miško veisimas“. 

Paramos gali kreiptis juridiniai ir fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise ir savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise. Žemės valda būtinai turi būti įregistruota LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Leidimą miško įveisimui išduoda Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniai padaliniai.

Norint teikti paraišką paramai gauti, reikalingi dokumentai: leidimas miškui įveisti (jei planuojama mišką veisti ne miškų ūkio paskirties žemėje), bendraturčių sutikimas (jei žemė valdoma bendra, daline arba jungtine nuosavybės teise) ir želdinimo ir žėlimo projektas, kuriuos  rengia miškininkystės specialistai.

Išsamiau www.agroakademija.lt