Naujienos

Pasirašyta klasterio „Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistema“ jungtinės veiklos sutartis

  2022-07-18

ES bendrojoje žemės ūkio politikoje po 2020 metų siekiama kurti stipresnę žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemą (AKIS) kiekvienoje valstybėje narėje. Kurti, tobulinti ir įgyvendinti Lietuvos Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemą (ŽŪŽIS) į klasterį buriasi žemės ūkio sektoriui atstovaujančios institucijos. Ko siekiama? Apie tai kalbamės su Rimtautu Petraičiu, šiuo metu vykdančiu Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktoriaus funkcijas.

Drauge su klasterio partneriais pasirašėte jungtinės veiklos sutartį. Kurios dar institucijos jį sudaro?

Klasterio „Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistema“ jungtinės veiklos sutartį be Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos dar pasirašė Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos žemės ūkio taryba, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, VDU Žemės ūkio akademijos mokomasis ūkis, LSMU Veterinarijos akademija, LSMU Praktinio mokymo ir bandymų centras, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. Taigi jėgas sujungė Lietuvos žemdirbių asociacijos, mokslo, mokymo institucijos ir Konsultavimo tarnyba.

Kas paskatino sudaryti tokią sutartį?

Bendrojoje ES žemės ūkio politikoje po 2020 metų siekiama kurti stipresnę žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemą (toliau – AKIS) kiekvienoje valstybėje narėje, nes keliamas tikslas – modernizuoti sektorių kuriant, kaupiant žinias ir keičiantis jomis, diegiant inovacijas ir gerinant skaitmeninimą žemės ūkyje, kaimo vietovėse, taip pat skatinant praktinį jų taikymą. Tai galima įgyvendinti tik apjungiant tarpinstitucinius pajėgumus, bendraujant ir bendradarbiaujant.

ES dokumentuose akcentuojama, kad ūkių konsultavimo paslaugos turi apimti ekonominį, aplinkos apsaugos bei socialinį aspektus, o jas teikiant turi būti pateikiama naujausia technologinė ir mokslinė informacija, gauta atliekant mokslinius tyrimus ir diegiant inovacijas. Paslaugos turi būti integruotos į tarpusavyje susijusias žemės ūkio konsultantų, mokslininkų, ūkininkų organizacijų ir kitų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų teikiamas paslaugas, kurios sudaro Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemą (ŽŪŽIS). Taigi bendradarbiavimas būtinas.

Kokių svarbiausių tikslų bus siekiama?

Sieksime plėtoti ŽŪŽIS, telkiant žemės, miško ir maisto ūkio mokslinius tyrimus, studijas ir žinioms imlaus verslo potencialą, prisidėdami prie žemės, miškų ir maisto ūkio plėtros, inovacijų ir žinių kūrimo. Reikia pabrėžti, kad centrinė ašis šioje sistemoje yra žemdirbiai, jų poreikiai, todėl jų aktyvus dalyvavimas šioje sistemoje yra esminis faktorius.

Svarbu yra ir bus apjungti šalies ir tarptautiniu mastu plėtojamus mokslinius tyrimus, studijas, mokslo, konsultavimo ir žinių perdavimo paslaugas.

Taip pat numatyta kaupti žinių rezervuarus, duomenų bazes, metodikas, skaitmeninius instrumentus žemės ūkio ir susijusiems sektoriams, su klasterio nariais, dalinantis turimomis duomenų bazėmis, kitais informacijos kaupimo šaltiniais, platformomis, moksliniais tyrimais ir bandymais, kita mokslo ir materialia infrastruktūra.

Inovacijos neatsiejamos nuo mokslo, todėl vykdant mokslinę tyrimų ir eksperimentinę veiklą numatoma ne tik kurti žemės ūkio žinias ir inovacijas, bet ir praktiškai jas testuoti, pritaikyti.

Siekiant mokslinės ir praktinės naudos, numatyta teikti mokslines ekspertines ir konsultacines paslaugas, todėl didelis dėmesys bus sutelktas į žemės ūkio specialistų, konsultantų rengimą, jų kompetencijų žemės ūkio ir žemės ūkio inovacijų srityse tobulinimą.

Na ir žinoma – labai svarbu koordinuotomis komunikacinėmis priemonėmis vykdyti žemės ūkių žinių ir inovacijų perdavimą ir sklaidą visiems žemės ūkio sektoriaus nariams.

Dėkoju už pokalbį.

Kalbėjosi Jolanta Dalia Abarienė

Organizatorių nuotraukose sutarties pasirašymo akimirkos. Pirmoje  nuotraukoje R. Petraitis pirmas kairėje.