Naujienos

Radviliškio r. respondentinių ūkių 2017 m. veiklos analizė

  2018-12-13

ES šalyse, įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebima žemės ūkio padėtis, vykdomas ūkininkų veiklos ekonominės ir finansinės būklės vertinimas. Pagrindinė Ūkio apskaitos duomenų tinklo (ŪADT) vartotoja yra Europos Komisija, kitos institucijos, nagrinėjančios žemės ūkio produkcijos rinkas, kaimo plėtros problemas.

Į ŪADT tinklą Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų duomenis surenka ir pateikia Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos darbuotojai, o apibendrina Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto specialistai.

Remiantis Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro 2017 m. statistiniais duomenimis apie deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus, bendras Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenų plotas sudarė 2 894 525,89 ha. Radviliškio rajono – 93 203,82 ha arba 3,22 proc. viso Lietuvoje deklaruoto žemės ūkio naudmenų ploto.

Apibendrinti 35 rajono ūkių duomenys

Radviliškio r. 2017 m. surinkti ir išanalizuoti 35 ūkininkų ūkių duomenys. Iš jų 33 ūkiai tvarkė buhalterinę apskaitą Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Radviliškio r. biure, likusieji 2 ūkiai sutiko savo gamybinius ir finansinius duomenis pateikti apklausos būdu.  Analizuojamu laikotarpiu (2017 m.) visi minėti ūkiai augino vasarinius ir žieminius kviečius, vasarinius kvietrugius, vasarinius miežius, pupas, žirnius, žieminius ir vasarinius rapsus.

Pasėlių struktūros kitimas per 2015–2017 m.

Iš lentelės duomenų matome, kad bendras 2017 m. žemės ūkio naudmenų plotas, palyginti su 2016 m., padidėjo nedaug, tik 0,57 proc. Sumažėjo kviečių, pupų ir miežių plotai. Daugiau sėta žieminių rapsų, žirnių.

Radviliškio r. žemės derlingos, todėl vidutinis rajono ūkių derlingumas daug didesnis nei vidutinis Lietuvos respondentinių ūkių. Nepriklausomai nuo to, kad 2017 m. rudenį buvo nepalankios oro sąlygos derliui nuimti, pasėtų augalų vidutinis derlingumas, palyginti su 2016 m., buvo didesnis. (1 pav.).

1 pav. Vidutinis derlingumas 2015–2017 m., t/ha

Radviliškio r. iš 35 respondentinių ūkių buvo 9, kurių pagrindinė veikla yra gyvulininkystė.  Diagramoje (2 pav.) matyti, kad vidutinis primilžis iš karvės Radviliškio r. 2015–2017 m. didėjo. Jis 2017 m. siekė vidutiniškai 5,95 t iš vienos karvės, nors vidutinis karvių skaičius mažėjo. Tai lėmė tinkamas pašarų raciono sudarymas, veterinarinė galvijų priežiūra, taip pat galvijų laikymo sąlygų gerinimas.

Diagramoje (2 pav.) pateikti gyvulininkystės produkcijos gamybos rodikliai.

2 pav. Gyvulininkystės produkcijos kitimas 2015–2017 m. Radviliškio r.

Ūkių grynasis pelningumas, palyginti 2017 / 2016 m., išaugo 0,2  arba  105,26 proc. Tam įtakos turėjo sumažėjusios kintamosios ūkių sąnaudos. Optimalų pelningumą pasiekė mišrūs ūkiai, nes esant nepalankioms klimatinėms sąlygoms juose galima vienos srities pelnu padengti kitos srities nuostolį.

Parengta pagal Radviliškio r. 2017 m. respondentinių ūkių duomenų analizę.

Radviliškio r. ūkio apskaitos konsultantė Jolanta Stalygienė

Naudinga vaizdo informacija

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi