Naujienos

Rokiškio r. respondentinių ūkių 2017 m. duomenų analizė

  2018-12-21

Lietuvoje nuo 1996 m. į Ūkio apskaitos duomenų tinklą (ŪADT) renkami, analizuojami ir skelbiami duomenys apie visos Lietuvos ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių esamą padėtį.  Duomenys apibendrinami naudojant vidutinius svertinius ūkio veiklos rodiklius. Į ŪADT pateikiami žemės plotai, derlingumas, pardavimo pajamos, išlaidos, gaunamos subsidijos ir kiti su ūkių apskaita susiję duomenys. Apie 2017 m. žemės ūkio veiklą Rokiškio r. duomenis pateikė 33 respondentai.

Gyvulininkystė

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis, 2017 m. pabaigoje Lietuvoje laikyta 272,1 tūkst. karvių arba 4,7 proc. mažiau, palyginti su 2016 m. Ūkių, laikančių karves, skaičius 2017 m. buvo 41,35 tūkst., palyginti su 2016 m., jų sumažėjo 12,2 proc. Pastaraisiais metais stebima ūkių stambėjimo tendencija. 2017 m. ūkyje laikyta vidutiniškai 6,6 karvės, kai 2005 m. – tik 2,6.

Rokiškio r. 2017 m. laikytos 4855 karvės. Iš viso karvių laikytojų buvo 804.  6–10 karvių laikė 68 ūkiai, 11–20 karvių – 35, 21–30 karvių – 8, 31–50 karvių – 13, 51–100 karvių – 8 ūkiai. Rajone daugiau nei 100 karvių turėjo 3 ūkiai. 

1 pav. Melžiamų karvių ir jas laikančių ūkių skaičiaus 2014–2017 m. palyginimas

Galime matyti, kad Rokiškio r. respondentinių ūkių karvių produktyvumas šiek tiek aukštesnis, palyginti su Lietuvos respondentinių ūkių duomenims 2014–2017 m. (2 pav.)

2 pav. Primilžis iš karvės 2014–2017 m., t

Rokiškio r. primilžis iš vienos karvės siekia 6,24 t, o visos Lietuvos mastu 2014–2017 m. jis viršija 5 tonas.

1 lentelė. Ūkių veiklos efektyvumo rodikliai Rokiškio r. pienininkystės ūkiuose 2015–2017 m.

Rokiškio r. pienininkystės ūkiuose per 2015–2017 m. laikotarpį mažėjant pieno supirkimo kainai, pieno ūkių pelningumas nesumažėjo ir siekė0,41. Tam įtakos turėjo pastoviųjų sąnaudų 2017 m., palyginti su 2016 m., mažėjimas. Ir kintamosios, ir pastoviosios sąnaudos, augant rinkos kainoms, mažai skyrėsi nuo Lietuvos respondentinių ūkių vidurkio.

Parengta remiantis ŪADT tyrimo duomenimis.

Informaciją parengė Rokiškio r. biuro ekonomikos konsultantė Valda Blinova

Naudinga vaizdo informacija

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi