Apie mus

VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, įkurta 1993 m. birželio 1 d., jau trečią dešimtmetį kuria ir plėtoja visą šalį apimančią žemės ūkio konsultavimo sistemą.

Įstaigos kūrimo procesas vyko, kai viena struktūra keitė kitą. Vykstant žemės ūkio reformai, labai sumažėjo gyvulininkystės ir augalininkystės produkcijos. Tam įtakos turėjo ir tai, kad vietoj stambių ūkių atsirado daug smulkesnių žemės ūkio produktų gamintojų, kuriems suteikti pagalbą mokslo ir mokymo įstaigos buvo nepajėgios. Žemės nuosavybės teisę gavo ir ūkininkauti pradėjo daug piliečių, neturinčių žemės ūkio išsilavinimo, nemaža dalis kaimo gyventojų stokojo žinių, kad galėtų pelningai plėtoti šiuolaikinį ūkį.

Susiklosčius tokiai situacijai žemės ūkyje, labai išaugo poreikis konsultuoti ir mokyti ūkininkus, tobulinti jų kvalifikaciją. Šiai problemai išspręsti ir buvo sukurta Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba. Prie jos „lopšio“ su labai gerais ketinimais atsistojo didžiausios žemdirbių organizacijos – Lietuvos ūkininkų sąjunga, Bendrovių asociacija ir žemės ūkio politiką įgyvendinanti vyriausybinė institucija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. Dalininkams darant įtaką, įstaiga harmoningai derina abipusius interesus, t. y. dirba ir kaip žemės ūkio politikos įgyvendinimo instrumentas, ir kaip individualius žemdirbių poreikius tenkinanti institucija.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos centrinė buveinė įsikūrusi Akademijos miestelyje (Kėdainių r.). Šiuo metu 46 rajonų ir savivaldybių biuruose dirba daugiau nei 400 darbuotojų. Jie klientams teikia kompleksines buhalterinės apskaitos, verslo ekonomikos, augalininkystės, gyvulininkystės, miškininkystės, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos paslaugas, konsultuoja, vykdo mokymus.

Tenkindama klientų poreikius, mokydamasi iš užsienio partnerių ir atsižvelgdama į Europos Sąjungoje keliamus inovacijų plėtros tikslus, įstaiga drąsiai žengia inovacijų keliu. Visų sričių ūkių valdymo, žemdirbių informavimo, konsultavimo, mokymo procesai elektroninėje erdvėje – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos šiandiena.


MISIJA

ŽINIOMIS, INOVACIJOMIS IR PARTNERYSTE JŪSŲ VERSLO TIKSLĄ DAROME PASIEKIAMĄ! 

Žinios          

Darbuotojų profesinė kvalifikacija, kurią užtikriname nuolatos dalyvaudami mokymuose, seminaruose ir individualiai tobulindami žinias Lietuvoje bei užsienyje.

Teisės aktų ir mokslinė informacija, kurią kaupiame kartu su mokslo įstaigomis dalyvaudami įvairiuose projektuose, darbo grupėse Lietuvoje ir užsienyje.

Kvalifikacijai ir patirčiai įgyti dalyvaujame tarptautinių organizacijų (EUFRAS, AKIS, SCAR) veikloje, bendradarbiaujame su kitų šalių konsultavimo įstaigomis.

Patirties įgyjame ir su kolegomis dalijamės atlikdami ilgalaikę praktinę veiklą.

Inovacijos   

Lietuvos ir užsienio patirtimi grįstos ir nuolatos atnaujinamos paslaugos, atitinkančios rinkos poreikius ir tendencijas.

Darbo metodų ir įrankių, paremtų informacinėmis ir sumaniosiomis technologijomis (duomenų keitimasis su vidinėmis ir išorinėmis duomenų bazėmis, registrais, bankais, įranga, tiksliojo ūkininkavimo technologijos) diegimas ir taikymas (organizacijos veiklos vidiniuose procesuose ir dirbant su klientais).

Mokslo žiniomis, technologijų naujovėmis paremtas paslaugų ir darbo įrankių konsultantams bei klientams kūrimas.

Partnerystė

Glaudaus ir ilgalaikio ryšio palaikymas su klientais (domėjimasis klientų veikla, suteiktų paslaugų rezultatais), paslaugų teikimas ir konsultavimas pagal individualius poreikius, siekiant ilgalaikių klientų tikslų, nešališkumo, nediskriminavimo ir konfidencialumo principų užtikrinimo.

Darbuotojų tarpusavio bendradarbiavimas (biurai, skyriai, padaliniai ir vadovybė) teikiant paslaugas ir sprendžiant klientui rūpimus klausimus.

Partnerių pritraukimas (mokslo, konsultavimo ir technologijų) kokybiškiems klientų poreikiams tenkinti.

AKREDITACIJA

AKREDITACIJA – VEIKLOS KOKYBĖS ĮVERTINIMAS


Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditacijos tikslas – užtikrinti, kad konsultavimo paslaugos būtų teikiamos kokybiškai.

Akreditavimą vykdo Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu sudaryta Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo komisija.

Vadovaujantis Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo taisyklėmis, konsultavimo įstaigos, jose dirbantys konsultantai akredituojami teikti paslaugas pagal šias konsultavimo sritis:

6.1. konsultavimas teisės aktų nustatytų valdymo ir geros agrarinės bei aplinkosaugos būklės reikalavimų, numatytų 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiančio reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinančio reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (OL 2009 L 30 p. 16), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p.1), 5 ir 6 straipsniuose bei jo II ir III prieduose, ir darbo saugos standartų, grindžiamų Europos Bendrijos teisės aktais, įgyvendinimo klausimais;

6.2. konsultavimas agrarinės aplinkosaugos ir ūkininkavimo saugomose teritorijose klausimais;

6.3. konsultavimas ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais;

6.4. konsultavimas miškų ūkio klausimais. 

Konsultavimo sritys, patvirtintos vadovaujantis Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo taisyklėmis (žemės ūkio ministro 2016 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 3D-337 aktuali redakcija, 1–5 priedai):

5.1 Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartų ir darbo saugos reikalavimų laikymosi klausimais;

5.2 Agrarinės aplinkosaugos ir ūkininkavimo saugomose teritorijose klausimais;

5.3 Ūkio veiklos buhalterinės apskaitos klausimais;

5.4 Miškų ūkio klausimais;

5.5 Ekologinės augalininkystės klausimais;

5.6 Ekologinės gyvulininkystės klausimais.
 

Akredituotų konsultantų sąrašas 

Akredituotų centro specialistų sąrašas

DARBO PASIŪLYMAI

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba – agrokonsultacinių paslaugų sektoriaus rinkos lyderė Pabaltijyje. Dirbti pradėjome 1993 m., šiuo metu teikiame buhalterines, ekonomines ir technologines paslaugas Konsultavimo tarnybos centre ir 47 rajonų ir savivaldybių biuruose. Vykdome nacionalinius ir tarptautinius projektus. Mūsų darbuotojų kolektyvas unikalus, vertingas ir daugialypis, kurį jungia ir vienija įstaigoje puoselėjamos vertybės: inovatyvumas, profesionalumas, nešališkumas, bendradarbiavimas.

Šiuo metu ieškome:

Buhalterinės apskaitos konsultanto (-ės) dirbti Elektrėnų sav. biure (Elektrinės g. 8, Elektrėnai). Gyvenimo aprašymo lauksime iki rugsėjo 27 d.

Miškininkystės specialisto (-ės) dirbti Miškininkystės paslaugų biure (Stoties g. 11, Akademija, Kėdainių r.). Gyvenimo prašymo lauksime iki rugsėjo 27 d.

Augalininkystės konsultanto (-ės) dirbti Panevėžio r. biure (Katedros g. 3, Panevėžys). Gyvenimo aprašymo lauksime iki rugsėjo 20 d.

Buhalterinės apskaitos konsultanto (-ės) dirbti Šilalės r. biure (J. Basanavičiaus g. 21, Šilalė). Gyvenimo aprašymo lauksime iki rugsėjo 20 d.

Buhalterinės apskaitos konsultanto (-ės) dirbti Švenčionių r. biure (Vilniaus g. 19, Švenčionys). Gyvenimo aprašymo lauksime iki rugsėjo 20 d.

Buhalterinės apskaitos konsultanto (-ės) dirbti Vilniaus r. biure (Žalgirio g. 122, Vilnius). Gyvenimo aprašymo lauksime iki rugsėjo 27 d.

Buhalterinės apskaitos specialisto (-ės) dirbti Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos centrinėje būstinėje (Stoties g. 5, Akademija, Kėdainių r.). Gyvenimo aprašymo lauksime iki rugsėjo 13 d.

Augalininkystės konsultanto (-ės) dirbti Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Zarasų rajono biure, Šiaulių g. 2, Zarasai. Gyvenimo aprašymo lauksime iki rugsėjo 27 d.

Augalininkystės konsultanto (-ės) dirbti Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Ignalinos r. biure, Atgimimo g. 34-1, Ignalina. Gyvenimo aprašymo lauksime iki rugsėjo 27 d.

Geoinformacinių sistemų inžinieriaus (-ės)  dirbti Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos centrinėje būstinėje (Stoties g. 5, Akademija, Kėdainių r.). Gyvenimo aprašymo laukiame iki rugsėjo 27 d. 

Paslaugų kokybės vertinimo specialisto (-ės) dirbti Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos centrinėje būstinėje (Stoties g. 5, Akademija, Kėdainių r.). Gyvenimo aprašymo lauksime iki rugsėjo 13 d. 

Dėl Jums rūpimo darbo kreipkitės el. paštu atrankos@lzukt.lt