Projektai

Per visą veiklos laikotarpį LŽŪKT dalyvavo regioniniuose, tarptautiniuose ir inovacijų diegimo projektuose, todėl sukaupta didelė patirtis.

Įgyvendintų projektų tikslai ir uždaviniai susieti su žemės ūkio politikos tikslais bei žemdirbių poreikiais.

Šia veikla siekiama glaudaus bendradarbiavimo su savivaldos, mokslo, mokymo institucijomis, užsienio partneriais ir konsultantų profesinėmis organizacijomis. 

Kontaktai


Nacionaliniai ir ES remiami projektai

NACIONALINIAI PROJEKTAI

Žemės ūkio augalų ir kenkėjų plitimo stebėsena ir prognozavimas (STEB)

Žemdirbių konsultavimas

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT)

ES REMIAMI INOVACIJŲ DIEGIMO IR SKLAIDOS PROJEKTAI

Konsultavimo paslaugos žemės ūkio subjektams, miško valdytojams ir kaimo vietovėse veikiančioms įmonėms (PPKP 2)

Pieno kelias

Integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės kryptingas diegimas intensyvaus ūkininkavimo sąlygomis (IKOK)

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos specialistų kompetencijų didinimas, plėtojant tiksliojo ūkininkavimo paslaugas (Inostažuotė 2)

Žemės ūkio verslo analizės sistemos sukūrimas (ŽŪVAS)

Rūgščių dirvožemių derlumo gerinimas efektyvesniam maisto medžiagų prieinamumui ir augalininkystės produkcijos savikainos pokyčiui (RDDG)

Informavimo, konsultavimo ir mokymų elektroninių paslaugų vykdant integruotą augalų apsaugą modernizavimas ir plėtra (IKMIS 2)

Lietuvos pieninių ir mėsinių galvijų populiacijos ir avių bandų veislinės vertės ir produktyvumo didinimas taikant inovatyvias bio technologijas (GAVVD)

Mitybinių faktorių įtaka melžiamų karvių produkcijos didinimui, produkcijos kokybės gerinimui ir savikainos pokyčiui (MITYBA)

Ekonominių rezultatų gerinimas augalininkystės ūkiuose taikant integruotos augalų apsaugos metodus (ERGA)

ERGA projekto straipsniai

ERGA projekto lankstinukai

Inovatyvios paslaugos Dirvožemio aerodistanciniai tyrimai ir konsultacijos sukūrimas (InoDAT)

Naujausių simbiotikų įtaka pieninių galvijų sveikatingumui, produktyvumui, antibiotikų vartojimo mažinimui bei ūkio konkurencingumo didinimui (SIMB)


Kontaktai