Naujienos

Alytaus r. respondentų ūkių 2018 m. apžvalga

  2019-11-13

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Alytaus r. biuras į ŪADT 2018 m. pateikė 23 respondentinių ūkių duomenis, kuriuos toliau grupavo ir analizavo Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

Ūkio apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – ES šalyse unifikuota informacinė sistema, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą. ŪADT padeda nuolat stebėti žemės ūkio padėtį, ūkininkų veiklos ekonominę ir finansinę būklę. Pagrindinė ŪADT duomenų vartotoja yra Europos Komisija, taip pat įvairios institucijos, kurios nagrinėja žemės ūkio produkcijos rinkos, kaimo plėtros problemas. ŪADT respondentai atrenkami taikant statistinės atrankos metodus.

Augalų derlingumas

Kaip ir kasmet, 2018 m. rajono ūkininkai respondentai daugiausia augino kviečių, miežių, kvietrugių, rapsų, avižų, žirnių ir bulvių. Atlikus pagrindinių kultūrinių augalų analizę, gauti vidutiniai Alytaus r. derlingumo duomenys, kurie lentelėje palyginti su vidutiniais 2016–2018 m. derlingumo duomenimis. Šis palyginimas pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė. Augintų pagrindinių žemės ūkio augalų vidutinis derlingumas, t/ha

Apžvelgę 1 lentelės duomenis, matome, kad 2018 m., palyginti su 2016 m. ir 2017 m., visų apžvelgiamų žemės ūkio augalų derlingumas ženkliai mažėjo, tokias pasekmes lėmė sausra.

Gyvulininkystė apžvalga

Analizuotų ūkių, kurie laikė melžiamų karvių (vidutinis melžiamų karvių skaičius 18 vnt.), pastaraisiais metais, vidutinis primilžis iš vienos karvės siekė 4,85 t per metus. Trejų paskutinių metų istorija pateikta 2 lentelėje.

2 lentelė. Alytaus r. respondentiniuose ūkiuose melžtų karvių skaičiaus ir produktyvumo kitimas

Lygindami 2016 m. ir 2017 m. duomenis su 2018 m. duomenimis, matome, kad primelžto pieno kiekis iš karvės nežymiai didėjo.

Veiklos efektyvumo rodikliai

3 lentelė. Veiklos efektyvumo rodikliai

Grynasis pelningumas pinigine išraiška rodo, kiek 1 pardavimo eurui tenka grynojo pelno (skirtumas tarp pardavimo kainos ir savikainos). Pagal 3 lentelėje pateiktus duomenis matome, kad Alytaus r. 2018 m. dotacijų dalis darė didelės įtakos ūkių pelningumui ir šis rodiklis rajone buvo neigiamas. Pelningai (grynasis pelningumas, koef.) 2018 m. rajono ūkininkai baigė tik įvertinus pajamų palaikymo dotacijas, tai kartojasi ir 2016 m., ir 2017 metais.

Kintamųjų sąnaudų dalies bendrojoje produkcijoje rodiklis rodo, kiek ūkis patiria kintamųjų sąnaudų bendrajai produkcijai pagaminti. Pagal 3 lentelėje pateiktus duomenis matome, kad Alytaus r. 2018 m. kintamųjų sąnaudų dalis bendrojoje produkcijoje padidėjo nežymiai. Tai reiškia, kad ūkiai gamybinių sąnaudų bendrajai produkcijai pagaminti patyrė 0,01 daugiau.

Pastoviųjų sąnaudų dalies bendrojoje produkcijoje rodiklis rodo, kiek ūkis patiria pastoviųjų sąnaudų bendrajai produkcijai pagaminti. Pastoviąsias sąnaudas sudaro ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir administracinės sąnaudos. Pagal 3 lentelėje pateiktus duomenis matome, kad Alytaus r. 2018 m. pastoviosios produkcijos sąnaudos bendrajai produkcijai pagaminti , palyginti su 2017 m., nepakito.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Alytaus r. biuro ekonomikos konsultantė Ramutė Morkeliūnienė 

www.agroakademija.lt rekomenduoja pažiūrėti

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi