Naujienos

Alytaus rajono respondentų ūkių 2017 m. apžvalga

  2018-11-12

Ūkio apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – ES šalyse unifikuota informacinė sistema, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą. ŪADT padeda nuolat stebėti žemės ūkio padėtį, ūkininkų veiklos ekonominę ir finansinę būklę. Pagrindinė ŪADT duomenų vartotoja yra Europos Komisija, taip pat įvairios institucijos, kurios nagrinėja žemės ūkio produkcijos rinkos, kaimo plėtros problemas. ŪADT respondentai atrenkami taikant statistinės atrankos metodus.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Alytaus r. biure 2017 m. į ŪADT pateko 24 ūkininkų ūkiai, kurių duomenys buvo pateikti Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui toliau grupuoti ir analizuoti.

Augalų derlingumas

Kaip ir kasmet, 2017 m. ūkininkai daugiausia augino kviečių, miežių, kvietrugių, rapsų, avižų, žirnių ir bulvių. Atlikus analizę, gauti vidutiniai Alytaus r. respondentiniuose ūkiuose augintų augalų derlingumo duomenys, kurie 1 lentelėje palyginti su vidutiniais 2015–2017 m. derlingumo duomenimis.

1 lentelė. Augintų pagrindinių žemės ūkio augalų vidutinis derlingumas, t/ha

Apžvelgę 1 lentelės duomenis, matome, kad 2017 m., palyginti su 2015 m. ir 2016 m., beveik visų žemės ūkio augalų derlingumas didėjo.

Gyvulininkystė apžvalga

Iš apklausoje dalyvavusių ūkių 12 laikė melžiamų karvių. Pastaraisiais metais vidutinis primilžis iš vienos karvės siekė 4,63 t per metus. Trejų paskutinių metų duomenys pateikti 2 lentelėje.

2 lentelė. Alytaus r. melžiamų karvių produktyvumas

Lygindami 2015 m. ir 2016 m. duomenis su 2017 m. duomenimis, matome, kad primelžto pieno kiekis iš karvės didėjo. Galima daryti prielaidas, kad 2017 m. geri ir sausi orai turėjo teigiamos įtakos gyvulių pašaro kiekiui ir kokybei.

Veiklos efektyvumo rodikliai

3 lentelė. Veiklos efektyvumo rodikliai

Grynasis pelningumas pinigine išraiška rodo, kiek 1 pardavimo eurui tenka grynojo pelno (skirtumas tarp pardavimo kainos ir savikainos). Analizuodami 3 lentelėje pateiktus duomenis, matome, kad Alytaus r. 2016 m. dotacijų dalis darė didelės įtakos ūkių pelningumui, ir šis rodiklis rajone buvo neigiamas. 2017 m. situacija pasikeitė – ūkiai dirbo pelningai ir be dotacijų dalies.

Kintamųjų sąnaudų dalies bendrojoje produkcijoje rodiklis rodo, kiek ūkis patiria kintamųjų sąnaudų bendrajai produkcijai pagaminti. Apibendrindami 3 lentelėje pateiktus duomenis, matome, kad Alytaus r. 2017 m. kintamųjų sąnaudų dalis bendrojoje produkcijoje mažėjo. Tai reiškia, kad ūkiai patyrė mažiau gamybinių sąnaudų bendrajai produkcijai pagaminti.

Pastoviųjų sąnaudų dalies bendrojoje produkcijoje rodiklis rodo, kiek ūkis patiria pastoviųjų sąnaudų bendrajai produkcijai pagaminti. Pastoviąsias sąnaudas sudaro ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir administracinės sąnaudos. Analizuodami 3 lentelėje pateiktus duomenis, matome, kad Alytaus r. 2017 m. pastoviosios produkcijos sąnaudos bendrajai produkcijai pagaminti, palyginti su 2016 m., mažėjo.

Informaciją parengė Alytaus r. biuro ekonomikos konsultantė Ramutė Morkeliūnienė

Naudinga vaizdo informacija

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi