Naujienos

DĖMESIO! Miškams veisti didesnės išmokos!

  2020-02-20

Nuo kovo 1 d. iki balandžio 30 d. renkamos paraiškos pagal priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“. Prieš teikiant paraišką paramai gauti, naudinga išsamiai susipažinti su priemonės paramos įgyvendinimo taisyklėmis, tinkamumo kriterijais, reikalavimais paramai gauti ir įsipareigojimais, kuriuos miškų savininkai turės vykdyti gavę paramą. 

Vienkartinė kompensacinė išmoka mokama miškui įveisti, o jo priežiūros, apsaugos ir ugdymo kasmetinė kompensacinė išmoka mokama 12 metų. Taip pat įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti teikiama įveisiamo miško išmokos dalis, proporcinga atsodinamų sodmenų kiekiui.

Kas gali kreiptis

Galimybė teikti paraiškas suteikta juridiniams ir ne jaunesniems kaip 18 metų amžiaus fiziniams asmenims, kuriems planuojama apželdinti mišku žemė priklauso nuosavybės teise. Taip pat paraiškas gali teikti savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.

Žemiausias atrankos balas – 30

  • Visi su paramos paraiška pateikti projektai skirti tik miško žėliniais apaugusio ploto priežiūrai, apsaugai ir ugdymui ir (arba) miškui veisti miško žėliniais apaugančiame plote, kuriame reikalingas tik papildomas želdinimas (kai miško žėliniai sklype sudaro 50 proc. ir daugiau reikalingo tankio, vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimais), – skiriama 20 balų.
  • Daugiau nei 50 proc. ploto, kuriame veisiamas miškas, priskiriama prie vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, nustatytų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakyme Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“, – skiriama 15 balų.
  • Miškas veisiamas žemėje, kurios bent vieno sklypo našumas yra iki 32 balų imtinai – skiriama 15 balų.
  • Visi su paramos paraiška pateikti projektai suprojektuoti taip, kad beržai, pušys, eglės ar juodalksniai arba jų kombinacija želdinių sudėtyje sudaro daugiau kaip 80 proc. – skiriama 15 balų.
  • Miškas veisiamas savivaldybės teritorijoje, kurios miškingumas yra iki 33,3 proc. – skiriama 10 balų.
  • Pareiškėjas, veisiantis mišką jam (arba ir bendraturčiams) nuosavybės teise priklausančioje žemėje, yra: fizinis asmuo – skiriama 15 balų; juridinis asmuo – 10 balų.
  • Veisiamas miškas ribojasi su esamu mišku arba su veisiamu mišku, už kurį skirta parama ir laikomasi numatytų įsipareigojimų pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ar Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ arba Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ – skiriami 5 balai.
  •  Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško kooperatyvo narys – skiriami 5 balai.

Miško įveisimo, įveisto miško priežiūros išmokų dydžiai

Vienkartinė miško įveisimo, taip pat kasmetinės priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos apskaičiuojamos kiekvienam projektui atskirai, priklausomai nuo veisiamų želdinių rūšinės sudėties. Miško įveisimo išmoka mokama tik už želdinamą plotą, o miško priežiūros, apsaugos ir miško ugdymo – už veisiamo miško plotą. Veisiant medžių rūšis, nenurodytas pateiktoje išmokų lentelėje, taikoma mažiausia miško įveisimo išmoka  – 1 169 Eur už 1 ha, įveisto miško priežiūros išmoka –150 Eur už 1 ha.

Ką reikėtų atlikti iki paraiškos pateikimo

Pareiškėjas savo vardu turi būti įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Jei miškas veisiamas ne miško ūkio paskirties žemėje, pareiškėjas iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio skyriaus turi būti gavęs leidimą įveisti mišką ne miško žemėje.

Pareiškėjui būtina turėti miško želdinimo ir žėlimo projektą su vektoriniais erdviniais duomenimis. Jis privalo būti patvirtintas VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninio padalinio vadovo ar jo įgalioto valstybinio miškų pareigūno, kurio veiklos teritorijoje yra planuojamo veisti miško žemės plotas.

Kai žemė, už kurią prašoma paramos, valdoma bendra, daline arba jungtine nuosavybės teise, vienas iš bendraturčių, teikdamas paramos paraišką įveisti mišką, turi pateikti notaro patvirtintą visų kitų bendraturčių sutikimą (įgaliojimą), kuriame išdėstomas sutikimas įveisti mišką jų žemės dalyje.

Jei miškas veisiamas Natura 2000 teritorijoje, pateikiama išvada / pažyma, išduota saugomos teritorijos direkcijos pagal žemės valdos buvimo vietą, kurioje nurodyta, kad toje teritorijoje galima veisti mišką.

Teikiant paraišką

Pareiškėjas privalo turėti elektroninę bankininkystę, kuria jungiantis per Elektroninius valdžios vartus patvirtins savo tapatybę svetainėje www.zumis.lt, kurioje teikiamos paraiškos. Kito būdo pateikti paraiškas nėra.

 Jei asmuo, teikiantis paraišką nėra žemės sklypo, kuriame bus veisiamas miškas, savininkas, jis turi turėti notaro patvirtinta įgaliojimą teikti paraišką. Portale užpildoma elektroninė paraiškos forma ir pridedami miško želdinimo ir žėlimo projekto ir jo priedų nuosavybę patvirtinantys dokumentai. Jei pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško kooperatyvo narys, turi būti pridėtos narystę įrodančių dokumentų ir kitų reikalaujamų dokumentų kopijos.

Patvirtinus paraišką paramai gauti

Svarbu žinoti, kad pareiškėjas privalo mišką įveisti per tris artimiausius miško želdinimo sezonus nuo paramos paraiškos pateikimo dienos.

Pareiškėjas per 10 darbo dienų nuo miško įveisimo, bet ne vėliau nei iki einamųjų metų, kai buvo įveistas miškas, lapkričio 1 d., pavasario sezoną –  iki einamųjų metų liepos 1 d., NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniam paramos administravimo skyriui turi pateikti želdinamų medžių rūšių pagrindinius miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikatus ar miško dauginamosios medžiagos savininko (pardavėjo) patvirtintas šių sertifikatų kopijas ir želdinamų medžių įsigijimo dokumentus. Jei miško sodmenų nepirko, privalo pateikti jų krovinio važtaraštį ar perdavimo–priėmimo aktą.

Veisiamo miško plotas turi būti pamatuotas, o lūžio kampai pagal projekto brėžinį pažymėti stulpeliais ar aiškiai matomais ženklais.

Įveisus mišką, artimiausiu tiesioginių išmokų paraiškų teikimo metu (jei tuo metu tiesioginių išmokų paraiškos nepriimamos – artimiausiu tiesioginių išmokų paraiškų teikimo metu) pagal žemės ūkio valdos centro adresą, seniūnijoje ar prisijungęs prie paraiškų priėmimo informacinės sistemos, o vėliau kasmet, kol teiktina įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka, tiesioginių išmokų paraiškoje pareiškėjas / paramos gavėjas privalo nurodyti, kad vykdo veiklą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės veiklos sritį, ir pateikti žemėlapio fragmentus su juose pažymėtomis įveisiamo miško sklypų ribomis.

Taip pat paramos gavėjas įsipareigoja viešinti paramą, kaip numatyta Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“.

Naudinga konsultuotis su specialistais

Atkreipiame dėmesį, kad aukščiau pateikti patys svarbiausi, bet ne visi keliami reikalavimai ir įsipareigojimai, nurodyti  veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse. Dėl išsamių konsultacijų kreipkitės į ilgametę patirtį turinčius Lietuvos žemės ūkio miškininkystės biuro specialistus. Jie įvertins galimybę gauti paramą, konsultuos, parengs miško želdinimo ir žėlimo projektą, pateiks paraišką, atsakys į pateiktas užklausas, konsultuos projekto įgyvendinimo klausimais, padės nepasiklysti tarp įsipareigojimų ir reikalavimų.