Naujienos

ES parama planuojantiems investuoti į miškininkystės technologijas

  2021-08-25

Nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 29 d. privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės gali kreiptis paramos miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technologijoms diegti, minkštųjų lapuočių jaunuolynams ir krūmynams pertvarkyti, Miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektams rengti ar tikslinti. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į Konsultavimo tarnybos biuruose ekonomines paslaugas teikiančius konsultantus. 

Miškininkai kviečiami kreiptis dėl paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 6,54 mln. paramos lėšų. Paramos paraiškos, pateiktos kartu su partneriais, nepriimamos.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo rajono LŽŪKT konsultantus, kurie supažindins su taisyklių reikalavimais ir įsipareigojimais, įvertins paraiškos atitiktį projekto atrankos kriterijams, parengs projektą ir padės jį sėkmingai įgyvendinti.  Esant poreikiui, LŽŪKT miškininkystės specialistai parengs Miškotvarkos projektą.

Kas gali teikti paraiškas 

Dėl paramos gali kreiptis privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės. Kai pareiškėjas yra fizinis arba juridinis asmuo (išskyrus savivaldybes), jis turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės statusą, kaip apibrėžta Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, ir kartu su paramos paraiška pateikti Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją.

Paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos. Paramos besikreipiantis fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus. 

Didžiausia paramos suma projektui – 100 tūkst. Eur 

Vykdant miškų ūkio modernizavimo, miško kirtimo, apvaliosios medienos ruošos technologijų diegimo, paslaugų miškų sektoriuje tiekimo veiklą, gali būti finansuojama 50 proc. tinkamų išlaidų.

Minkštųjų lapuočių jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymo bei vidinės miškotvarkos, miško želdinimo ir žėlimo projektų rengimo ar tikslinimo veiklai paramos intensyvumas gali siekti 65 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 100 tūkst. Eur, o per visą 2014–2020 m. laikotarpį bendra pagalbos suma, suteikiama tai pačiai įmonei, negali viršyti 200 tūkst. Eur sumos per trejų fiskalinių metų laikotarpį. 

Atrankos kriterijai ir suteikiami balai

  1. Pareiškėjas yra: privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis iki 10 ha miško, – suteikiama 10 balų; privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis 10 ha ir daugiau miško, arba miško savininkų kooperatyvas – suteikiama 20 balų.
  2. Paramos kreipiasi labai maža įmonė – suteikiama 10 balų.
  3. Projekte numatytas minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas ne mažesniame kaip 0,5 ha plote – suteikiama 15 balų.
  4. Įgyvendinus projektą, kuriame numatytos investicijos į miškininkystės technologijas, ūkio subjekto grynasis pelningumas turi būti didesnis kaip 4 proc. – suteikiama 15 balų.
  5. Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, – už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.
  6. Įgyvendinus projektą sukurta naujų darbo vietų ir jo kontrolės laikotarpiu išlaikytas ne mažesnis nuolatinis vidutinis metinis darbuotojų skaičius: iki 3 darbuotojų imtinai – suteikiama 10 balų; daugiau nei 3 darbuotojai – suteikiama 20 balų.
  7. Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai.

Parengta pagal NMA informaciją.