Naujienos

Kreipkitės dėl ES paramos miškams nuo stichinių nelaimių apsaugoti

  2020-04-10

Nuo gegužės 4 d. miško valdytojai kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miškų plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. Visais su parama susijusiais klausimais kviečiame kreiptis į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos miškininkystės paslaugų biuro specialistus. 

Paraiškas gali teikti privačių ir valstybinių miškų valdytojai. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 1 000 003 Eur paramos lėšų. Paraiškos priimamos iki birželio 30 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.

Karantino metu pareiškėjai paraiškas ir kartu su jomis teikiamus dokumentus gali teikti registruotu paštu, per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, siųsti elektroniniu paštu adresais, nurodytais skiltyje „Susisiekite“ (informacinis blokas „Informacija taip pat teikiama NMA teritoriniuose skyriuose“). Taip pat karantino metu NMA darbo laiku pareiškėjai dokumentus gali pateikti pasinaudodami „paraiškų dėžutėmis“, kurios įrengtos visuose NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad paraiškų į „paraiškų dėžutę“ teikimo laikas dviem darbo dienomis trumpesnis nei nustatytas paraiškų priėmimo terminas. Išsamesnė informacija apie paraiškų teikimo sąlygas karantino laikotarpiu kvietime teikti paraiškas.

Remiama veikla

Paramos lėšomis finansuojama veikla:

 • miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas,
 • miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas,
 • stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas.

Pažeisto miško atkūrimas

Vykdant stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimo veiklą praėjusiais metais buvo patvirtinti nauji medžių rūšių įkainiai. Skiriama parama apskaičiuojama kiekvienam miško želdinimo ir žėlimo projektui atskirai, priklausomai nuo atkuriamų želdinių rūšinės sudėties. Atkuriant medžių rūšis, nenurodytas lentelėje, taikoma mažiausia miško atkūrimo išmoka (1 703 Eur už ha).

Želdinių įkainiai

 

*Išsamesnė informacija apie tai, kaip apskaičiuojamas paramos dydis, nurodyta veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse

Tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti būtina pateikti tris komercinius pasiūlymus, jei iki paraiškos pateikimo nebuvo atlikti prekių, paslaugų ir (arba) darbų pirkimai. Šis reikalavimas taikomas vykdant veiklas: miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas, miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas. Komercinių pasiūlymų pateikti nereikia stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimo atveju.

Projektų atrankos kriterijai

Paraiška miško projektui finansuoti turi surinkti mažiausiai 30 projektų atrankos balų. Jeigu atliekant projektų atrankos vertinimą nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Atrankos kriterijai ir skiriami balai:

 • pažeisto miško, kuriame vyrauja (daugiau kaip 50 proc.) spygliuočių medžių rūšys, atkūrimas – skiriama 20 balų;
 • pažeisto miško, kuriame vyrauja (daugiau kaip 50 proc.) lapuočių medžių rūšys, atkūrimas – skiriama 15 balų;
 • atkuriamas pažeisto miško plotas yra nuo 3 ha iki 10 ha imtinai – skiriama 10 balų;
 • atkuriamas pažeisto miško plotas yra daugiau kaip 10 ha – skiriama 20 balų;
 • pareiškėjas yra privataus miško valdytojas – skiriama 20 balų;
 • pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (taikoma, kai paramos prašoma prevencinėms priemonėms), – už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui skiriamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų;
 • prevencinės priemonės diegiamos didelės gaisrų rizikos teritorijose – skiriama 20 balų;
 • pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – skiriami 5 balai.

Didžiausia galima balų suma – 100 balų.

2020 m. taisyklių pagrindiniai pakeitimai:

 • Neteko galios taisyklių punktai, kuriais buvo nustatytas didžiausias paramos dydis projektui ir 2014–2020 metų laikotarpiui, tačiau išlieka galioti de minimis nuostata – bendra pagalbos suma, suteikiama tai pačiai įmonei, negali viršyti 200 tūkst. Eur per trejų fiskalinių metų laikotarpį.
 • Dėl paramos skyrimo veikloms: miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas, miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas, sprendimą priima NMA direktorius, vadovaudamasis projektų vertinimo ir projektų atrankos komiteto rezultatais.

Naudinga informacija