Naujienos

Lazdijų r. respondentinių ūkių 2017 m. duomenų apžvalga

  2018-11-02

Ūkio apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – ES šalyse unifikuota informacinė sistema, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą. ŪADT padeda nuolat stebėti žemės ūkio padėtį, ūkininkų veiklos ekonominę ir finansinę būklę. Pagrindinė ŪADT duomenų vartotoja yra Europos Komisija, taip pat įvairios institucijos, nagrinėjančios žemės ūkio produkcijos rinkos, kaimo plėtros problemas. ŪADT respondentai atrenkami taikant statistinės atrankos metodus.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Lazdijų r. biure užpildytos ir į ŪADT pateko 10 respondentinių ūkių anketų už 2017 metus. Iš jų 2 buvo augalininkystės, 1 vykdė ne žemės ūkio veiklą, 3 buvo mišrūs ir 5 pienininkystės.

Augalų derlingumas

Kaip ir kasmet, 2017 m. ūkininkai daugiausia augino kviečių, miežių, kvietrugių, bulvių. Atlikus analizę, gauti vidutiniai Lazdijų r. respondentinių ūkių derlingumo duomenys, kurie 1 lentelėje palyginti su vidutiniais 2016 m. derlingumo duomenimis.

1 lentelė. Pagrindinių žemės ūkio augalų vidutinio derlingumo palyginimas, t/ha

Apžvelgę 1 lentelės duomenis, matome, kad 2017 m., palyginti su 2016 m., visų žemės ūkio augalų derlingumas didėjo.

Gyvulininkystės apžvalga

Iš 10 respondentinių ūkių 6 laikė melžiamų karvių, vidutinis jų skaičius rajono ūkiuose – 44,5 vnt., vidutinis primilžis iš vienos karvės – 5,23 t per metus (2 lentelė).

2 lentelė. Lazdijų r. respondentinių ūkių gyvulių skaičiaus ir produktyvumo palyginimas

Lygindami 2016 m. ir 2017 m. duomenis, matome, kad laikomų pieninių karvių skaičiaus vidurkis padidėjo. Taip pat padidėjo ir primelžto pieno kiekis iš karvės. Galima daryti prielaidas, kad 2017 m. geri ir sausi orai turėjo teigiamos įtakos javų derlingumui, gyvulių pašaro kiekiui ir kokybei.

Ekonominiai rodikliai

Lazdijų r. 2017 m. analizuojamų respondentinių ūkių pajamų vidurkį sudarė 29041,33 Eur, iš jų augalininkystės – 16 proc., gyvulininkystės – 81 proc., paslaugų žemės ūkiui pardavimo – 1 proc., turizmo – 2 proc. (1 pav.).

1 pav. Respondentinių ūkių pajamų struktūra, proc.

Veiklos efektyvumo rodikliai

Grynasis pelningumas pinigine išraiška rodo, kiek 1 pardavimo eurui tenka grynojo pelno (skirtumas tarp pardavimo kainos ir savikainos). Pagal 3 lentelėje pateiktus duomenis matome, kad Lazdijų r. 2016 m. dotacijų dalis turėjo didelės įtakos respondentinių ūkių pelningumui ir šis rodiklis rajone buvo neigiamas. 2017 m. situacija pasikeitė ir ūkiai dirbo pelningi be dotacijų.

Kintamųjų sąnaudų dalies bendrojoje produkcijoje rodiklis rodo, kiek ūkis patiria kintamųjų sąnaudų bendrajai produkcijai pagaminti. Pagal 3 lentelėje pateiktus duomenis matome, kad Lazdijų r. 2017 m. kintamųjų sąnaudų dalis bendrojoje produkcijoje sumažėjo. Tai reiškia, kad ūkiai patyrė mažiau gamybinių sąnaudų bendrajai produkcijai pagaminti.

3 lentelė. Veiklos efektyvumo rodikliai

Pastoviųjų sąnaudų dalies bendrojoje produkcijoje rodiklis rodo, kiek ūkis patiria pastoviųjų sąnaudų bendrajai produkcijai pagaminti. Pastoviąsias sąnaudas sudaro ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir administracinės sąnaudos. Pagal 3 lentelėje pateiktus duomenis matome, kad Lazdijų r. 2017 m. pastoviosios produkcijos sąnaudos bendrajai produkcijai pagaminti, palyginti su 2016 m., sumažėjo.

Informaciją parengė Lazdijų r. biuro ūkio apskaitos konsultantė Vilma Liudvinavičiūtė

Naudinga vaizdo informacija

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi