Naujienos

Lietuvoje taikoma ligų ir kenkėjų plitimo pasėliuose prognozavimo sistema

  2019-01-30

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (toliau – LŽŪKT) stebi ir prognozuoja žemės ūkio augalų ligų ir kenkėjų plitimą, apie situaciją informuoja lauko dienų, seminarų, susitikimų su žemės ūkio veiklos subjektais metu, interneto tinklalapiuose www.agroakademija.lt, www.ikmis.lt

Integruotos augalų apsaugos informavimo, konsultavimo ir mokymų informacinė sistema – IKMIS susideda iš keturių elektroninių paslaugų (1 pav.).

1 pav. IKMIS pradinis langas

Informacine sistema IKMIS gali naudotis visi į ją užsiregistravę asmenys. Prisijungę prie IKMIS, jie gali matyti 22 meteorologinių stočių duomenis (2 pav.), susietus su 10 ligų ir kenkėjų prognozavimo modelių, matematiniu būdu apskaičiuojančių ligų ar kenkėjų pasireiškimo tikimybę. Taip pat gali matyti tų modelių sudarytus ligų ir kenkėjų plitimo prognozavimo grafikus (3 pav.).

Augalų vegetacijos metu LŽŪKT augalininkystės konsultantai atlieka ligų ir kenkėjų plitimo stebėseną ūkininkų laukuose, skirtingose Lietuvos savivaldybėse (4 pav.). Vadovaujantis stebėsenos duomenimis, IKMIS naudotojams teikiama operatyvi informacija apie kenksmingų organizmų plitimą laukuose (5 pav.). IKMIS sistemoje visos šalies ūkininkai gali matyti ligų ir kenkėjų plitimą, jų pažeidimo intensyvumą pagal mokslininkų nustatytas žalingumo ribas (6 pav.).

6 pav. Konsultanto pateikta apibendrinta informacija iš pasėlių stebėjimo

IKMIS skelbiama informacija apie integruotus kenksmingų organizmų kontrolės principus, pateikiami augalų apsaugos produktų, ligų, kenkėjų ir piktžolių katalogai, padedantys greičiau atpažinti augalų ligas ar kenkėjus. Taip pat galima interaktyviu būdu konsultuotis su LŽŪKT specialistais ir rajonų biurų konsultantais dėl integruotos augalų apsaugos metodų taikymo.

Registruotų IKMIS vartotojų skaičiaus kasmet didėja.

1 lentelė. IKMIS unikalių vartotojų skaičiaus pokytis

LŽŪKT augalų apsaugos produktų profesionaliesiems naudotojams ir platintojams organizuoja mokymus. Jų metu kursų dalyviai supažindinami su naujausiais augalų apsaugos produktų naudojimo ir geros augalų apsaugos praktikos taisyklių reikalavimais, integruotos kenksmingų organizmų kontrolės principais, augalų apsaugos produktų poveikiu aplinkai. Išklausiusiems mokymus ir išlaikiusiems testą kursų dalyviams išduodami Augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimai.

2 lentelė. Kursus išklausiusių augalų apsaugos produktų naudotojų ir platintojų skaičiaus kitimas, vnt.

LŽŪKT ligų ir kenkėjų plitimo pasėliuose stebėseną vykdo nuo 1999 m., o nuo 2014 m. skelbia IKMIS informacinėje sistemoje. Stebėsena vykdoma augalų vegetacijos metu, t. y. balandžio–lapkričio mėn.

3 lentelė. Atlikta žemės ūkio augalų ligų ir kenkėjų apskaitų, vnt.

Stebėti žemės ūkio augalus pasirenkama atsižvelgiant į Lietuvoje deklaruotų pasėlių plotų dydį. Kadangi nuo 2015 m. sumažėjo vasarinių rapsų plotai, o sėjamųjų žirnių padaugėjo, stebimi žemės ūkio augalai buvo pakeisti, t. y. pradėta stebėti žirnius.

LŽŪKT augalininkystės konsultantai atlieka ligų ir kenkėjų plitimo stebėseną skirtingose Lietuvos savivaldybėse. Pasėlių stebėjimų tinklą nuo 2016 m. sudaro daugiau kaip 40 skirtingų savivaldybių, kurių Lietuvoje yra 60.

Giedrė Masliukovienė, 
Technologinių paslaugų skyriaus augalininkystės specialistė