Naujienos

LŽŪKT specialistams rūpi miškų savininkų problemos

  2020-09-24

Bendradarbiaudama su Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija, LŽŪKT siekia dialogo išsiaiškinant miškų savininkų poreikius ir problemas. Apie tai diskutuota asociacijos organizuotuose renginiuose.

Konsultavimo tarnybos Miškininkystės paslaugų biuro vadovas Justinas Zenevičius ir Rinkodaros skyriaus vadovė Erika Mankutė dalyvavo Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos surengtoje tradicinėje išvykoje į 2019 m. konkurso „Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda“ nominantų valdas ir konferencijoje „Išmoktos gyvenimo pamokos tvarkant ir prižiūrint nuosavus miškus: patirties sklaida įgyvendinant KPP programą miškininkystėje“. Renginiai vyko Dzūkijoje, Druskininkų rajone. 

Susipažinta su pavyzdingai besitvarkančio miško savininko Juozo Aleškevičiaus miškais, esančiais šalia Latežerio. Dalintasi miško tvarkymo ir priežiūros patirtimi, aptarti praktiniai veiklos pavyzdžiai. Konferencijoje diskutuota apie patirtį įgyvendinant miškininkystei skirtą KPP programą, ES paramos įsisavinimo problemas ir kt.

„Tokie susitikimai su miško savininkais – visapusiškai naudingi. Mums labai svarbu žinoti jų nuomonę, drauge aptarti problemas. Šį kartą daugiau diskutavome apie ES paramą turintiems ar planuojantiems sodinti mišką, jos pasisavinimą, reikalavimus įgyvendinant projektą ir miškų savininkams iškylančias problemas. Atsižvelgdami į pastebėjimus ir išsakytus lūkesčius, galėsime tobulinti Miškininkystės biuro paslaugas“,– sakė Justinas Zenevičius.

Paslaugas teikia Miškininkystės biuras

Visais su miškininkyste susijusiais klausimais miško savininkai gali kreiptis į LŽŪKT Miškininkystės paslaugų biuro specialistus. Kokias paslaugas jie teikia?

Atrėžia biržes pagrindinio ir tarpinio naudojimo kirtimams

Biržių atrėžimas – tai kertamo ploto atribojimas / pažymėjimas miške, kirstinų medžių ženklinimas, tūrio nustatymas ir kirtimams atlikti reikalingų dokumentų parengimas. Biržės atrėžiamos vadovaujantis galiojančiu miškotvarkos projektu. Miško valdose iki 3 ha biržės atrėžiamos vadovaujantis Valstybinės miškų tarnybos kadastro duomenimis ir miškininko specialisto parengtu pagrindinio naudojimo kirtimų aktu. Darbai atliekami atsižvelgiant į kirtimo būdą ir vadovaujantis Biržės atrėžimo ir įvertinimo taisyklėmis.

Biržių atrėžimo paslauga atliekama visoje Lietuvoje. Specialistai turi nepriklausomų medienos matuotojų pažymėjimus, yra akredituoti, darbams naudojami tikslūs GNNS aparatai.

Miškininkystės paslaugų biuro specialistai ne tik pažymi kertamos biržės plotą. Jie rengia kirtimų dokumentus, suteikia nešališką objektyvią ir tikslią informaciją apie miško valdą.

Matuoja nenukirsto miško tūrį

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos miškininkystės specialistai nevykdo kirtimų, neperka ir neparduoda miškų. Jie nešališki ir suinteresuoti, kad klientai, vykdydami ūkinę veiklą, gautų maksimalią naudą. Pateikiama tiksli informacija apie medyno tūrį ir pagal kertamų medžių rūšis.

 Išskirtinai rekomenduojama šia paslauga pasinaudoti klientams, ketinantiems parduoti mišką, kad būtų kuo tiksliau įvertintas medyno tūris, o ne vadovautis miškotvarkos projektu, kurį rengiant ištisinis tūrio matavimas neatliekamas.

Miškininkas specialistas, naudodamas profesionalias elektronines žergles, pamatuoja kiekvieną medį, taip pat aukštimačiu nustato medyno atskirų medžių rūšių aukštį. Paslaugą teikiantys specialistai turi Nepriklausomo medienos matuotojo pažymėjimą.

Nenukirsto miško tūrį matuoti privaloma, kai pagrindinio naudojimo kirtimai vykdomi iki 3 ha miško valdoje ir nėra parengto miškotvarkos projekto.

Pildo paraiškas ES paramai gauti

Miškininkystės biuro specialistai pildo paraiškas ir rengia dokumentus pagal priemonių „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“, „Investicijos į miškininkystės technologijas“, „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis „Miško veisimas“ ir „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ įgyvendinimo taisyklių reikalavimus. Paraiškos teikiamos ir pildomos vykdomas vadovaujantis LR žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintu paraiškų pagal KPP 2014–2020 m. programos priemones surinkimo grafiku.

Su klientais bendradarbiaujama nuo pirmo susitikimo iki paskutinio mokėjimo prašymo NMA pateikimo. Įvertinama, ar projektas atitinka paramos suteikimo reikalavimus, užpildoma paraiška. Patvirtinus projektą paramai gauti, atliekami jo administravimo darbai, teikiami mokėjimo prašymai ir įgyvendinimo ataskaitos.

Kitos paslaugos:

  • Miško valdos apžiūrėjimas ir įvertinimas
  • Ribinių linijų pažymėjimas miške
  • Miško valdos elektroninis deklaravimas
  • Privataus miško priežiūra
  • Miško valdos matavimas GPS imtuvu
  • Miško valdos žemėlapių sudarymas