Naujienos

Prienų r. respondentinių ūkių 2017 m. veiklos analizė

  2018-11-25

Ūkio apskaitos tinklas (ŪADT) – ES šalyse taikoma informacinė sistema, kurios tikslas yra sisteminti ir teikti informaciją apie Europos ūkinių subjektų pajamas, jų ūkinę veiklą. Sukaupti duomenys prisideda prie geresnės žemės ūkio politikos formavimo, mokslinių tyrimų, inovacijų ir prie Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymosi užtikrinimo.

Apklausoje dalyvavo 23 Prienų r. ūkininkai, kurių ūkiai veikia augalininkystės, gyvulininkystės bei uogininkystės sektoriuose.

Augalininkystė

Pagal deklaruotus pasėlių plotus daugiausia rajono respondentiniuose ūkiuose auginta žieminių kviečių (11517,62 ha), vasarinių kviečių (2648,37 ha), vasarinių miežių (2094,28 ha), žirnių (1725,61 ha) ir žieminių rapsų (1746,44 ha).

Lyginant žemės ūkio augalų derlingumą 2016 m. ir 2017 m., matyti didelis vasarinių miežių ir žieminių kviečių derlingumo pokytis, kitų augalų nėra labai didelis, nors oro sąlygomis 2017 m. rajono ūkininkai negalėjo džiaugtis, nes dėl vyravusios didelės drėgmės neapsėta nemažai laukų.

1 pav. Vidutinis žemės ūkio augalų derlingumas Prienų r. 2016 m. ir 2017 m., t/ha

Pardavimo kainos 2017 m. buvo šiek tiek aukštesnės nei 2016 m., daugiausia kito žirnių rinkos kainos.

2 pav. Vidutinės žemės ūkio augalų kainos Prienų r. 2016 m. ir 2017 m., Eur/t

Gyvulininkystė

Prienų r. 1397 galvijų laikytojai 2017 m. turėjo 13120 galvijų, iš kurių 5255 buvo karvės. Vidutinis primilžis iš vienos karvės rajone analizuojamais metais siekė 5,39 t, o 2016 m. – 4,84 t. Lietuvos mastu vidutinis primilžis iš karvės 2017 m. buvo 5,01 t, taigi galime teigti, kad vidutinis primilžis rajono respondentiniuose ūkiuose mažai skyrėsi nuo Lietuvos respondentų vidurkio.

3 pav. Vidutinis primilžis iš vienos karvės Prienų r. 2016 m. ir 2017 m., t

Ūkių gyvybingumas

Prienų r. augalininkystės sektoriuje veikiančių ūkių grynasis pelningumas buvo vidutiniškai 0,28, o gyvulininkystės sektoriaus – 0,38. Tačiau ūkių gyvybingumui nemažą įtaką turi dotacijos, susijusios su pajamomis. Jos padeda ūkiams veikti pelningai. Kaip matyti diagramoje, ūkių grynasis pelningumas be dotacijų ženkliai sumažėjo. Tai reiškia, kad be dotacijų dalis ūkių, ypač augalininkystės sektoriuje, išgyventų sunkiai.

Grynojo pelningumo rodiklis rodo, kiek 1 pardavimo pajamų euras uždirbo grynojo pelno. Grynajam pelningumui įtakos turi ūkyje patiriamos kintamosios, pastoviosios ir palūkanų sąnaudos, sumažėjusios pardavimo pajamos.

4 pav. Prienų r. ūkių vidutinis grynasis pelningumas 2017 m., koef.

Prienų r. konsultavimo biuro ekonomikos konsultantė Asta Vaitkevičienė

Naudinga vaizdo informacija

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi