Joniškio biuras

Kaip pas mus atvykti?

Livonijos g. 9,
84152, Joniškis
Tel. (8 426) 51 000, 53 272

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 12.45


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Lina Puidokienė Ekonomikos konsultantė (8 426) 51 000 8 656 91 986
Jovita Daunienė Gyvulininkystės konsultantė (8 426) 51 000 8 659 76 754
Eglė Butienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 426) 53 272 8 640 51 332
Sandra Jakštaitė Ūkio apskaitos konsultantė (8 426) 51 000 8 640 51 334
Rima Balsytė Augalininkystės konsultantė (8 426) 51 000 8 650 15 060
Birutė Skripkuvienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 426) 53 272 8 656 75 455
Rima Čerkauskienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 426) 53 272 8 656 84 291

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

KIEKVIENA DETALĖ SVARBI!

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

LŽŪKT Joniškio r. biure šiuo metu dirba konsultantės: Rima Balsytė, Birutė Skripkuvienė, Rima Čerkauskienė, Lina Puidokienė, Jovita Daunienė, Eglė Butienė, Sandra Jakštaitė.

Tvarkoma buhalterinė apskaita
Dėl ūkio apskaitos ūkininkai gali kreiptis į Liną Puidokienę, Birutė Skripkuvienę, Rimą Čerkauskienę, Eglė Butienę ir Sandrą Jakštaitę. Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu. Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.

Teikiamos gyvulininkystės paslaugos
Norint, kad laikomi gyvuliai būtų sveiki ir produktyvūs, reikia pasirūpinti jų gerove, įsitikinti, kad jiems duodamas pašaras subalansuotas ir atitinkantis jų poreikius. Gyvulininkystės konsultantė Jovita Daunienė įvertins ūkyje turimų pašarų kiekį ir kokybę, išanalizuos skirtingų gyvulių grupių produktyvumą ir poreikius, kompiuterine šėrimo programa parengs šėrimo planą. Be to, konsultantė stebės gyvulių produktyvumo kitimą, analizuos priežastis ir ras kritinius taškus, dėl kurių nepasiekiamas lauktas rezultatas. Jis pateiks išvadas ir rekomendacijas, kaip išvengti šėrimo klaidų užtikrinant santykį tarp gyvulių sveikatingumo, produktyvumo didinimo ir ekonomiško pašarų panaudojimo, GPS aparatu patikslins deklaruojamų pasėlių plotus.

Kreipkitės dėl augalininkystės paslaugų
Augalininkystės konsultantė Rima Balsytė žemdirbiams padės užsipildyti visus privalomus dokumentus – augalų apsaugos, trąšų naudojimo apskaitos, ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalus, pagelbės rengiant ekologinio ūkio sertifikavimo dokumentus. Prireikus nuvažiuos į kliento ūkį ir paims dirvožemio, grūdų ėminius. Vadovaudamasis jų duomenimis, ūkininkas galės subalansuoti tręšimą, pasirinkti optimalų derliaus nuėmimo laiką, sėjomainą ir kt. Viena svarbiausių teikiamų paslaugų – tręšimo plano sudarymas naudojant ir mineralines, ir organines trąšas. Ūkis, turėdamas tręšimo planą, atitiks aplinkosaugos reikalavimus, išvengs galimų sankcijų išmokoms ar administracinių nuobaudų.

Svarbiausia yra patikimumas ir operatyvumas“, – sako biuro konsultantės (iš kairės) Birutė Skripkuvienė, Lina Puidokienė, Rima Čerkauskienė,Aldona Katinienė,  Jovita Daunienė,  Eglė Butienė ir Sandra Jakštaitė ir laukia Jūsų.

Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę. 

 

Joniškio rajono 2016 m. respondentinių ūkių analizė

Europos Sąjungos (ES) Ūkio apskaitos duomenų tinklo (ŪADT) sistema veikia nuo 1965 metų. Kiekviena ES šalis narė privalo savo ūkių duomenis teikti į ŪADT. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba atsako už duomenų surinkimą bei apdorojimą.

Pagal susitarimą su Europos Komisija į šalies ŪADT įtraukiami ūkiai, kurių ekonominis dydis ne mažesnis kaip 4 tūkst. Eur. Respondentiniai ūkiai apima daugelį šalies rajonų, skirtingas gamtines zonas ir atspindi įvairias ūkininkavimo sąlygas.

ŪADT yra pagrindinis duomenų šaltinis apie pajamų lygį ūkiuose ir valdymo sprendimų žemės ūkio sferoje efektyvumą. Jame kaupiami dviejų rūšių duomenys: fiziniai, rodantys žemės naudojimą, gyvulių (paukščių) skaičių ir jų rūšis, produktyvumą, darbo sąnaudas, ir ekonominiai, apibūdinantys ūkininkų dalyvavimą žemės ūkio produkcijos ir paslaugų rinkoje rezultatus.

Analizuoti Joniškio r. respondentinių ūkių duomenys

Joniškio rajone į ŪADT pateikti 31 ūkio duomenys. Iš surinktų duomenų matyti, kad pagal žemės plotą Joniškio r. respondentiniai ūkiai didesni nei vidutiniai. Vidutinis vieno ūkio dydis – 135,89 ha, kai tuo tarpu 2016 m. Lietuvoje – 42,40 hektaro. Analizuotų ūkių dydis – nuo 14,99 iki 577,01 hektaro.

Remiantis 2016 m. Joniškio r. respondentinių ūkių analizės duomenimis, daugiausia auginta žieminių kviečių, vasarinių miežių, ir žieminių rapsų. Vidutinis augalų derlingumas ūkiuose buvo: žieminių kviečių – 6,77 t/ha, vasarinių miežių – 4,86 t/ha, avižų – 2,13 t/ha, rugių – 1,06 t/ha, žieminių kvietrugių – 4,37 t/ha, žieminių rapsų – 2,88 t/ha, bulvių – 11,20 t/ha. Pagal pateiktus duomenis Joniškio r. žieminių kviečių, vasarinių miežių, žieminių kvietrugių derlingumas 2016 m. buvo didesnis nei 2015 m. Lietuvos respondentinių ūkių vidurkis. Rugių, avižų, žieminių rapsų ir bulvių derlingumas Joniškio r. respondentiniuose ūkiuose buvo mažesnis nei 2015 m. Lietuvoje.

Lyginant 2016 m. su ankstesnių metų duomenimis, dėl nepalankų meteorologinių oro sąlygų augalų derlingumas sumažėjo (1 pav.).1 pav. Vidutinis augalų derlingumas Joniškio r. ūkiuose 2014–2016 m., t/ha

Vidutinis melžiamų karvių skaičius ūkyje 2016 m. buvo 10 karvių. Didžiausiame iš 5 analizuotų ūkių laikyta 18 karvių. Vidutinis primilžis iš karvės buvo 4,36 t per metus, didžiausias primilžis iš vienos karvės siekė 6,224 t per metus.

Bendroji 2016 m. produkcija sudarė vidutiniškai 125240,25 Eur. Iš jų augalininkystės produkcija – 91,10 proc., gyvulininkystės – 5,97 proc., pajamos už paslaugas – 1,06 proc., agroturizmo pajamos – 1,56 proc., perdirbimo ir miškininkystės pajamos – 0,30 proc. visų pajamų (2 pav.). Joniškio r. ūkiuose dominavo augalininkystė, tai lėmė palankios gamtinės sąlygos ir didelis dirvožemio našumas.2 pav. Bendrosios produkcijos struktūra ūkyje, proc.

Kintamosios išlaidos vienam ūkiui sudarė vidutiniškai 60824,40 Eur, pastovios – 25926,52 Eur. Gamybinis pelnas vienam respondentiniam ūkiui sudarė vidutiniškai 18078,28 Eur.

Veiklos efektyvumas

Skaičiuojant veiklos efektyvumo rodiklius, įvertinta 2016 m. Joniškio r. respondentinių ūkių finansinė ir ekonominė būklė. Apskaičiuotas kapitalo pakankamumo rodiklis, kuris apibūdina ūkio nepriklausomybę nuo kreditorių, parodė, kad 74,39 proc. rajono ūkių turto įsigyta nuosavomis lėšomis. Bendrasis įsiskolinimo koeficientas – 0,26 rodo, kad Joniškio r. ūkiai gana stabilūs.  Bendrasis mokumo rodiklis apibūdina ūkio gebėjimą trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Kuo rodiklis didesnis, tuo ūkis likvidesnis ir patrauklesnis kreditoriams. Mokumas sudarė 10,93 punkto ir buvo 6,55 punkto didesnis nei Lietuvos respondentinių ūkių vidurkis 2015 metais. Turto apyvartumo rodiklis 2016 m. rodo, kad 1 turto euras uždirbo 0,46 Eur pajamų. Grynojo pelningumo rodiklis 0,09 rodo, kiek vienam pardavimo eurui tenka grynojo pelno. Subsidijų dalis pajamose respondentiniuose ūkiuose sudarė 16,9 procento. Rajono respondentiniai ūkiai gauna mažesnes subsidijas negu Lietuvos vidurkis.

LŽŪKT Joniškio r. biuro ukio apskaitos konsultantė, teikianti ir verslo ekonomikos paslaugas
Eglė Butienė, tel. (8 426) 53 272, 8 640  51 332