Širvintų biuras

Kaip pas mus atvykti?

Vilniaus g. 38,
19118, Širvintos
Tel. (8 382) 52 165
Faks.(8 382) 52 165

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 12.45


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Irena Balsiukienė Ekonomikos konsultantė (8 382) 52 165 8 698 77 157
Kristina Martinėlienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 382) 52 165 8 611 12 618
Janina Ona Gečienė Augalininkystės konsultantė (8 382) 52 165 8 618 77 502
Danutė Kvakšienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 382) 52 165 8 687 57 131
Mindaugas Gečys Ūkio apskaitos konsultantas (8 382) 52 165 8 620 66 561

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

KIEKVIENA DETALĖ SVARBI!

    Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

Tvarkoma apskaita

    LŽŪKT  Širvintų r.  biure šiuo metu ūkio apskaitos paslaugas teikia akredituoti, nuolat kvalifikaciją keliantys konsultantai Kristina Martinėlienė, Danutė Kvakšienė, Irena Balsiukienė ir Mindaugas Gečys.
Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
    Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas.           Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu.
Taip pat dėl apskaitos tvarkymo į konsultantes gali kreiptis mažų ir vidutinių ūkių savininkai, užsiimantys ne žemės ūkio veikla.

Rengiami verslo planai ES paramai gauti

    Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro ekonomikos konsultantę Ireną Balsiukienę, kuri turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
    Konsultantė atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.

Teikiamos augalininkystės paslaugos

    Augalininkystės konsultantė Janina Ona Gečienė žemdirbiams padės užsipildyti visus privalomus dokumentus – augalų apsaugos, trąšų naudojimo apskaitos, ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalus, pagelbės rengiant ekologinio ūkio sertifikavimo dokumentus. Prireikus nuvažiuos į kliento ūkį ir paims dirvožemio, grūdų ėminius. Vadovaudamasis jų duomenimis, ūkininkas galės subalansuoti tręšimą, pasirinkti optimalų derliaus nuėmimo laiką, sėjomainą ir kt. Viena svarbiausių teikiamų paslaugų – tręšimo plano sudarymas naudojant ir mineralines, ir organines trąšas. Ūkis, turėdamas tręšimo planą, atitiks taikomus aplinkosaugos reikalavimus, išvengs galimų sankcijų išmokoms ar administracinių nuobaudų.

    Biuro kolektyvas vadovaujasi posakiu –„Kiekybė ir kokybė tais pačiais keliais nevaikšto“ ir laukia žingeidžių žemdirbių. 

Širvintų r. biuro konsultantės (iš kairės) sėdi: Irena Balsiukienė, Kristina Martinėlienė, stovi; Danutė Kvakšienė, Mindaugas Gečys ir Janina Ona Gečienė. 2017

 Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę.

Irena Balsiukienė apdovanota už nuopelnus Lietuvos kaimui
2018-02-14

Marijampolėje vykusio šventinio renginio metu Lietuvos kaimui nusipelniusiems žmonėms įteikti ordinai ir medaliai. Tarp jų Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Širvintų r. biuro vadovė, ekonomikos konsultantė Irena Balsiukienė.

Apdovanota medaliu „Už nuopelnus Lietuvos kaimui“ Irena Balsiukienė ekonomikos konsultante Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Širvintų rajono biure pradėjo dirbti 1995 m., nuo 1999 m. paskirta jam vadovauti.
Profesionali, žemdirbių ir konsultantų gerbiama specialistė ne kartą apdovanota Konsultavimo tarnybos vadovų padėkos raštais. Už puikų darbą apdovanoti ir jos vadovaujamo biuro konsultantai.

Irena Balsiukienė aktyviai dalyvauja ir visuomeninėje veikloje: nuo 2008 m. yra Šešuolėlių I-II k. bendruomenės tarybos narė.  

Širvintų rajono respondentinių ūkių 2016 m. veiklos apžvalga

ES šalyse įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebima žemės ūkio padėtis, t. y. ūkininkų veiklos ekonominė ir finansinė būklė. Tai padeda daryti Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – ES šalyse unifikuota informacinė sistema, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą.

Europos Sąjungos ŪADT sistema veikia jau nuo 1965 m., ji nuolat tobulinama atsižvelgiant į ES bendrąją žemės ūkio politiką. Kiekviena ES šalis narė privalo savo ūkių duomenis teikti ŪADT. Lietuvoje už duomenų rinkimą ir teikimą atsakingos dvi institucijos. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas atlieka ŪADT plėtojimo darbus ir teikia duomenis ES ŪADT. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba atsakinga už ūkių įtraukimą į ŪADT, tyrimus ir jų duomenų surinkimą bei pateikimą institutui.

Lietuva įsipareigojusi Europos Komisijai teikti 1000 respondentinių ūkių duomenis. Senųjų ES valstybių patirtis rodo, kad tyrimas turi apimti gerokai didesnį ūkių skaičių, kad būtų patenkinti ir šalies vidaus poreikiai, ir išliktų pakankamas ūkių skaičius, keičiantis jų struktūrai, todėl renkama šiek tiek daugiau nei 1300 ūkių duomenys.

Širvintų r. analizuoti 22 ūkiai

Iš tyrime dalyvavusių ūkių 11 užsiėmė augalininkyste, 10 – mišria veikla, 1 – tik gyvulininkyste.

Širvintų r. analizuotų ūkių vidutinis plotas 2016 m. buvo 144,96 hektaro. 2015 m. Lietuvoje vidurkis buvo 42,4 ha, tai yra 3,42 karto mažesnis nei Širvintų r. ūkių ploto vidurkis. Vidutinis dirbamos žemės plotas Širvintų r. respondentiniuose ūkiuose kito, nes skirtingais metais analizuojami ne tie patys ūkiai.

1 lentelė. Vidutinis žemės plotas ūkiuose Širvintų r. 2013–2016 m.

Populiariausia žemės ūkio kultūra analizuotuose Širvintų r. ūkiuose 2016 m. buvo žieminiai kviečiai. Juos augino 16 ūkininkų, tai yra net 73 proc. ūkių. Antros pagal populiarumą buvo bulvės, augintos 8 ūkiuose. Žieminiai rapsai augo 5 ūkiuose, o miežiai ir avižos 4-iuose.

Analizuojant derlingumą, miežių ir kvietrugių derlius 2016 m. buvo didžiausias per analizuojamą laikotarpį (1 pav.). Žieminių kviečių derlius 0,43 t/ha mažesnis nei 2015 m., bet šiek tiek geresnis nei 2013 ir 2014 metais. 

1 pav. Pagrindinių Širvintų r. augintų žemės ūkio kultūrų derlingumas 2013–2016 m.

Miežių derlingumas nuo 2013 m. didėjo ir 2016 m. jis buvo 3,39 t/ha, tai yra net 1,3 t/ha didesnis nei 2013 metais. Nors miežių vidutinis derlingumas Širvintų r. kasmet didėjo, bet dar gerokai atsiliko nuo Lietuvos vidurkio, kuris 2014 ir 2015 m. buvo apie 4 t/ha.

2 lentelė. Žemės ūkio kultūrų derlingumas Širvintų rajone, t/ha

Rapsų derlingumas 2016 m. mažiausias per 4 metus, t. y. 1,42 t/ha, net 2,51 karto mažiau nei 2015 metais. Tam įtakos turėjo didelis kritulių kiekis rugpjūčio mėnesį, dalis žieminių rapsų nebuvo nukulti. Grikių derlingumas paskutinius 3 m. augo ir beveik pasiekė 2013 m. lygį. Bulvių derlingumo kaitą sunku palyginti, nes jų plotai Širvintų r. dažniausiai nedideli.    

3 lentelė. Žemės ūkio pajamų struktūra Širvintų r. respondentiniuose ūkiuose 2013–2016 m. pagal veiklos rūšis, proc.

Pajamų struktūra Širvintų r. kinta nežymiai, didžiąją dalį, t. y. apie 70 proc. pajamų, per analizuotą laikotarpį sudarė augalininkystės pajamos. Per 2016 m. ūkiuose gauta 30,15 proc. gyvulininkystės pajamų. Tai didžiausia gyvulininkystės pajamų dalis per analizuojamą laikotarpį. Du ūkiai teikė žemės ūkio paslaugas kitiems ūkiams, bet tai sudarė labai mažą pajamų dalį, tik  0,07 proc. nuo visų gautų pajamų.  

Širvintų r. 2016 m. analizuoti 22 ūkiai, tik 7 dirbo pelningai. Vidutinis grynojo pelningumo rodiklis rajone 2016 m. buvo -0,07. Šis rodiklis pinigine išraiška rodo, kiek 1 pardavimo eurui tenka grynojo pelno. Neigiama rodiklio reikšmė rodo, kad gavus pajamų už 1 eurą, patiriamas nuostolis yra 7 euro centai. Vidutinis grynojo pelningumo rodiklis Lietuvoje 2015 m. buvo 0,07. Subsidijų gamybai dalis pajamose Širvintų r. 2016 m. sudarė vidutiniškai 36,42 proc. nuo visų pajamų, tai 10 proc. daugiau nei Lietuvos vidurkis. Kadangi pelningumo rodiklis rajone buvo neigiamas, o gauta parama sudarė 36 proc. pajamų, galima teigti, kad rajono ūkininkai gyvena iš gaunamos paramos ir ji yra gyvybiškai svarbi ūkių egzistavimui.

Širvintų r. biuro ūkio apskaitos konsultantas Mindaugas Gečys,
tel.: (8 382) 52 165, 8 620  66 561