Širvintų biuras

Kaip pas mus atvykti?

Vilniaus g. 38,
19118, Širvintos
Tel. (8 382) 52 165
Faks.(8 382) 52 165

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 13.00


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Irena Balsiukienė Ekonomikos konsultantė (8 382) 52 165 8 698 77 157
Kristina Martinėlienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 382) 52 165 8 611 12 618
Janina Ona Gečienė Augalininkystės konsultantė (8 382) 52 165 8 618 77 502
Danutė Kvakšienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 382) 52 165 8 687 57 131
Mindaugas Gečys Ūkio apskaitos konsultantas (8 382) 52 165 8 620 66 561

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

DIRBAME, KAD JUMS BŪTŲ LENGVIAU!

    Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

Tvarkoma apskaita

    LŽŪKT  Širvintų r.  biure šiuo metu ūkio apskaitos paslaugas teikia akredituoti, nuolat kvalifikaciją keliantys konsultantai Kristina Martinėlienė, Danutė Kvakšienė, Irena Balsiukienė ir Mindaugas Gečys.
Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
    Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas.           Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu.
Taip pat dėl apskaitos tvarkymo į konsultantes gali kreiptis mažų ir vidutinių ūkių savininkai, užsiimantys ne žemės ūkio veikla.

Rengiami verslo planai ES paramai gauti

    Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro ekonomikos konsultantę Ireną Balsiukienę, kuri turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
    Konsultantė atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.

Teikiamos augalininkystės paslaugos

    Augalininkystės konsultantė Janina Ona Gečienė žemdirbiams padės užsipildyti visus privalomus dokumentus – augalų apsaugos, trąšų naudojimo apskaitos, ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalus, pagelbės rengiant ekologinio ūkio sertifikavimo dokumentus. Prireikus nuvažiuos į kliento ūkį ir paims dirvožemio, grūdų ėminius. Vadovaudamasis jų duomenimis, ūkininkas galės subalansuoti tręšimą, pasirinkti optimalų derliaus nuėmimo laiką, sėjomainą ir kt. Viena svarbiausių teikiamų paslaugų – tręšimo plano sudarymas naudojant ir mineralines, ir organines trąšas. Ūkis, turėdamas tręšimo planą, atitiks taikomus aplinkosaugos reikalavimus, išvengs galimų sankcijų išmokoms ar administracinių nuobaudų.

    Biuro kolektyvas vadovaujasi posakiu –„Kiekybė ir kokybė tais pačiais keliais nevaikšto“ ir laukia žingeidžių žemdirbių. 

Širvintų r. biuro konsultantės (iš kairės) sėdi: Irena Balsiukienė, Kristina Martinėlienė, stovi; Danutė Kvakšienė, Mindaugas Gečys ir Janina Ona Gečienė. 2017

 Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę.

  

 Širvintų rajono respondentinių ūkių 2015 m. veiklos rezultatai

Įstojus Įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką ES šalyse nuolat stebima žemės ūkio padėtis – ūkininkų veiklos ekonominė ir finansinė būklė. Tai padeda daryti Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – ES šalyse unifikuota informacinė sistema, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą.

ŪADT sistema veikia jau nuo 1965 m. ir nuolat tobulinama, atsižvelgiant į ES bendrąją žemės ūkio politiką. Kiekviena ES šalis privalo į ŪADT teikti savo ūkių duomenis.

Lietuva įsipareigojusi Europos Komisijai pateikti 1000 respondentinių ūkių duomenis. Senųjų ES valstybių patirtis rodo, kad tyrimas turi apimti gerokai didesnį ūkių skaičių, kad būtų patenkinti šalies poreikiai ir pakankamai ūkių išliktų keičiantis struktūrai, todėl renkami šiek tiek daugiau nei 1300 ūkių duomenys.

Apibendrinti 21 rajono respondentinių ūkio duomenys

Širvintų rajone analizuotas 21 ūkis. Iš tyrime dalyvavusių ūkių 10 užsiėmė augalininkyste, 11 – mišria veikla, 1 – produkcijos perdirbimu. 

Rajono respondentiniai ūkiai gana dideli. Vidutinis dirbamos žemės plotas 2015 m. buvo 157,73 ha, 2014 m. – 129,7 ha, tai yra 28,03 ha arba 18 proc. mažiau nei 2015 metais. 2013 m. vidutinis žemės plotas buvo 167,84 ha, tai yra 10,11 ha arba 6 proc. daugiau nei 2015 metais.

Vidutinis Lietuvoje analizuotų respondentinių ūkių plotas 2014 m. buvo 43,27 ha, tai yra 86,43 ha mažiau nei 2014 m. ir 114,46 ha mažiau nei 2015 m. Širvintų rajone. Taigi, Širvintų r. respondentiniai ūkiai buvo gerokai didesni nei Lietuvos vidurkis.

1 lentelė. Vidutinis Širvintų r. respondentinių ūkių žemės plotas 2013–2015 m., ha

Augalininkystė

Populiariausi Širvintų r. ūkiuose 2015 m. buvo žieminiai kviečiai. Juos augino 12 ūkininkų, tai yra 57 proc. analizuotų ūkių. Antroje vietoje buvo miežiai ir avižos. Juos augino 9 ūkininkai. Grikius augino 7 ūkininkai, lauko daržoves – 6, o kvietrugius ir bulves – 5 ūkininkai.

Kviečių, miežių, avižų ir rapsų derlius 2015 m. buvo didžiausias per 2013–2015 m. laikotarpį (1 pav.). Kviečių derlingumas 2015 m. – 4,09 t/ha, tai yra 0,65 t daugiau nei 2014 m. ir 0,51 t daugiau nei 2013 metais.

 

1 pav. Pagrindinių Širvintų r. augintų žemės ūkio augalų derlingumas 2013–2015 m., t/ha

Nors kviečių derlingumas Širvintų r. didėjo, vis tiek labai atsiliko nuo Lietuvos vidurkio. Lietuvos respondentiniuose ūkiuose 2015 m. vidutinis žieminių kviečių derlingumas buvo 5,71 t/ha (Lietuvos statistikos departamento duomenys). Tai yra net 39,6 proc. (1,62 t/ha) didesnis nei Širvintų r. analizuotuose ūkiuose.

2 lentelė. Žemės ūkio augalų derlingumas Širvintų r., t/ha

Kaip ir kviečių, kasmet didėja miežių ir rapsų derlingumas. Miežių 2015 m. prikulta vidutiniškai 0,77 t/ha daugiau nei 2013 metais. Rapsų derlingumas 2015 m. 1,39 t/ha didesnis nei 2013 metais. Avižų derlius taip pat didžiausias 2015 metais.

Pajamų struktūra

Širvintų r. respondentinių ūkių pajamų struktūra kito nežymiai. Daugiau nei 70 proc. per analizuotą laikotarpį sudarė augalininkystės pajamos. 2013 ir 2014 m. ūkiai gavo pajamų tik iš augalininkystės ir gyvulininkystės. Per 2015 m. gauta pajamų už turto nuomą ir produkcijos perdirbimą.

3 lentelė. Širvintų r. ūkių žemės ūkio pajamų struktūra pagal veiklos rūšis 2013–2015 m., proc.

 

Veiklos rodikliai

Iš 21 analizuoto ūkio 2015 m. 9 ūkių veikla buvo nuostolinga, o likusieji 12, t. y. 57 proc., dirbo pelningai. Vidutinis grynojo pelningumo rodiklis rajone 2015 m. buvo –0,06. Šis rodiklis pinigine išraiška rodo, kiek 1 pardavimo eurui tenka grynojo pelno. Neigiama rodiklio reikšmė rodo, kad gavus pajamų už 1 eurą, patirtas nuostolis yra 6 euro centai. Esant tokiai situacijai, labai gelbsti tiesioginės išmokos ir kita ES ir Lietuvos parama. Širvintų r. respondentinių ūkių pajamų struktūroje subsidijos sudarė 34,49 procento.

Širvintų r. biuro ūkio apskaitos konsultantas Mindaugas Gečys,
tel.: (8 382) 52 165, 8 620  66 561